XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuuden ympäristönsuojelumenot

Tiedonkeruun kuvaus

Ympäristönsuojelumenot tiedonkeruulla kerätään tietoja yrityksen teollisen toimipaikan ympäristönsuojeluun kohdistuvista kustannuksista sekä mahdollisten ympäristösuojeluinvestointien ja ympäristönsuojelusta saatujen tuottojen ja avustusten määrästä.

Ympäristösuojelumenoihin kuuluvia kustannuksia ovat esimerkiksi toimipaikan jäte- ja jätevesimaksut, maaperän, pinta- ja pohjavesien sekä ulkoilman ja ilmaston suojelun kustannukset. Kustannuksia saattaa myös aiheutua meluntorjunnasta sekä biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelusta. Ympäristökustannuksiin liittyvät myös ympäristöhallinnolliset kulut sekä tutkimus- ja kehitys (T&K) kulut.

Tiedot kerätään teollisuuden yrityksiltä toimipaikoittain. Tilastointiajanjaksona käytetään kalenterivuotta.

Tiedustelu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 538/2014 Euroopan ympäristötilinpidosta annetun asetuksen (EU) N:o 691/2011 muuttamisesta.

Tiedonkeruu aloitetaan syyskuussa ja tiedot käsitellään syksyn aikana. Tiedot voi toimittaa sähköisesti tai paperilomakkeella postitse.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat kaikki vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset kaivos- ja kaivannaistoiminnan, teollisen valmistuksen, energiahuollon sekä vedenpuhdistuksen ja - jakelun (talousveden osalta) toimialoilta. Alle 250 henkilöä käsittäviltä yrityksiltä tiedot kerätään otospohjaisesti.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään teollisuuden ympäristönsuojeluun kohdistuvien menojen kehityksen seurantaan ja analysointiin julkishallinnossa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja elinkeinoelämässä.

Tilastotiedot raportoidaan EU:n tilastovirastolle Eurostatille ja julkaistaan Eurostatin ja OECD:n tilastojulkaisuissa ja tietokannoissa. Suomessa tilastotiedot julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan tilastointitarkoituksiin. Rekisterin yksikkökohtaiset tiedot ovat salaisia.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva