XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Työeläkelaitosten vuositiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Vuosiennakkotiedustelussa kysytään tietoa pakollista työeläkevakuuttamista hoitavien yksiköiden tuloista ja menoista vuositasolla. Tiedot kerätään tiedonantajilta web-kyselyllä. Raportointiviive on noin 40 päivää.

Keneltä tietoja kerätään?

Vuositiedusteluun on tiedonantajiksi ovat valittu kaikki julkisen ja yksityisen sektorin merkittävimmät pakollista työeläkevakuuttamista hoitavat yksiköt.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Työeläkelaitosten vuosittainen tiedonkeruu perustuu Euroopan kansantalouden tilinpitoa koskeviin asetuksiin (EKT 1995 ja vuodesta 2014 EKT 2010) sekä erilliseen julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportointia koskevaan EU:n asetukseen (479/2009).

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään kansantalouden tilinpidon vuositilastoihin. Kansantalouden tilinpidossa esitetään Suomen talouden tilaa ja kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut kuten bruttokansantuote.

Kansantalouden tilinpidon lisäksi tietoja käytetään julkisyhteisöjen alijäämä ja velka -raportointiin. EU:n jäsenmaat raportoivat EU-komissiolle kahdesti vuodessa nk. EDP -alijäämä- ja velkatiedot, joita käytetään EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä arvioitaessa jäsenmaiden julkisen talouden tilaa. Raportointi on osa niin kutsuttua liiallisten alijäämien menettelyä (= Excessive Deficit Procedure, EDP). Se perustuu EU:n kansantalouden tilinpitojärjestelmään ja erilliseen EU:n asetukseen. Eri maiden toimittamat tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen yksikön tietoja.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva