Väärinkäytösten ilmoituskanava 

Tilastokeskus on ottanut käyttöön sisäisen ilmoituskanavan, joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2019/1937 koskien unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua (ns. ilmoittajansuojeludirektiivi) sekä kansalliseen lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022, ns. ilmoittajansuojelulaki).

Ilmoituskanava ja ilmoitusten tekijät

Ilmoituskanavan tavoitteena on korruption, petosten ja väärinkäytösten torjunta. Sen tarkoituksena on varmistaa, että arkaluontoisista asioista voi ilmoittaa turvallisesti ja ilmoittajia suojellaan. Laissa määritellään soveltamisalat, joista tehdyistä ilmoituksista, ilmoittaja saa suojelun.

Ilmoittajaa suojellaan vastatoimista, joita voivat olla työehtojen heikentäminen, palvelussuhteen päättäminen, lomauttaminen, muutoin epäedullinen kohtelu tai kielteisten seuraamuksien kohdistaminen.

Selvästi vääriä tai harhaanjohtavia tietoja koskevat ilmoitukset eivät anna aihetta suojeluun. Ilmoittaja voi joutua myös itse rikosvastuuseen tahallisesta väärien tietojen ilmoittamisesta.

Ilmoituksen voi tehdä henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa. Tilastokeskuksen työntekijät ja Tilastokeskukselle työskentelevät voivat tehdä ilmoituksia sisäisen ilmoituskanavan kautta. 

Tilastokeskuksen entiset työntekijät ja Tilastokeskukselle työskennelleet voivat antaa ilmoituksensa ulkoisen ilmoituskanavan kautta. Oikeuskanslerin virasto ylläpitää ulkoista ilmoituskanavaa.

Asiat, joista voi ilmoittaa

EU:n lainsäädännön mukaan ilmoittajan suojelua sovelletaan ilmoituksiin, joiden kohteena ovat mm. julkiset hankinnat sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus. Soveltamisala on tarkemmin määritetty lainsäädännössä.

Kanavaa ei käytetä kaikista epäkohdista ilmoittamiseen. Häirintään, epäasialliseen kohteluun ja työsuojeluun kuuluville ilmoituksille on omat toimintamallit ja kanavat. 

Ilmoitusten käsittely

Tilastokeskuksessa on riippumaton käsittelytiimi, jonka tehtävänä on vastaanottaa, analysoida, tutkia, raportoida ja koordinoida ilmoitusten käsittelyä virastossa. Oikeuskanslerin viraston kanavan kautta annetut ilmoitukset toimitetaan tietoturvallisesti käsittelytiimille jatkokäsittelyä varten.

Käsittelytiimin tulee hoitaa tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti. Ilmoituksia käsitellään luottamuksellisesti ja käsittelyssä noudatetaan salassapitosäännöksiä. Ilmoittajalle toimitetaan vastaanottovahvistus seitsemän päivän sisällä ilmoituksen saapumisesta.

Ilmoittajalle lähetetään vastaus toimenpiteistä, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa sekä kyseisten jatkotoimien valinnan perusteet. Vastaus annetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksesta.

Linkit: 
Ilmoittajansuojelulaki 1171/2022 
Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi 2019/1937 
Oikeuskanslerin viraston ilmoituskanava