Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Lasten osuus väestöstä laskenut tuntuvasti – joka kymmenes on ulkomaalais­taustainen

24.11.2023
Twitterissä: @marjutpiet
Kuva: Aki Harju

Suomen väestöstä joka kolmas oli 1950-luvulla alle 18-vuotias, nyt enää harvempi kuin joka viides. Ulkomaalais­taustaisten lasten määrä on noussut yli sadantuhannen, valtaosa on syntynyt Suomessa.

Suomessa eli vuoden 2022 lopussa yhteensä 1 026 192 alle 18-vuotiasta, mikä on 52 538 vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin.

Vielä 1950-luvulla, suurten ikäluokkien lapsuudessa, useampi kuin joka kolmas väestöön kuuluva oli alle 0–17-vuotias, nykyisin harvempi kuin joka viides (kuvio 1).

Kuvio 1. Lasten osuus väestöstä 1950–2022, prosenttia
Kuvio 1. Lasten osuus väestöstä 1950–2022, prosenttia. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Alle 3-vuotiaiden osuus ei ole laskenut yhtä rajusti, vaikka 1950-lukuun verrattuna muutos on selvä. Vuonna 1950 alle 3-vuotiaiden osuus väestöstä oli 7 prosenttia, vuonna 2022 enää kolme prosenttia.

Lasten määrän muutoksiin vaikuttavat niin syntyvyys, muuttoliike kuin väestön ikä­rakennekin. Syntyvyys on laskenut nyt mittaushistorian matalimmalle tasolle. Syntyvyyden laskulla ja yhteis­kunnallisella keskustelulla sen vaikutuksista on toisaalta pitkä historia (Keski-Petäjä, 2022).

Lasten saaminen ei ole tänä päivänä niin itsestään selvää kuin menneinä vuosi­kymmeninä. Nykyisin lasten saamista harkitaan omakohtaisesti ja myös yhteis­kunnallisiin kysymyksiin peilaten. Toisaalta lapsettomuus on yhä yleisempää, toisille se on oma valinta, suurelle osalle kuitenkin tahatonta (Sorsa & Lehtonen, 2023).

Lasten määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa muissa paitsi 7–15-vuotiaiden ikäryhmässä (kuvio 2).

Kuvio 2. 0–17-vuotiaiden lasten määrä 1987–2022
Kuvio 2. 0–17-vuotiaiden lasten määrä 1987–2022. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Eniten on vähentynyt alle koulu­ikäisten määrä. Vuoden 2022 lopussa alle 3-vuotiaita oli yhteensä 142 351, kun vuonna 2012 tämän ikäisiä lapsia oli vielä 181 922.

Lähes yhtä paljon on vähentynyt 3–6-vuotiaiden määrä, vuoden 2012 yhteensä 242 630 lapsesta 203 252 lapseen vuonna 2022.

Ulkomaalais­taustaisten lasten määrä kasvussa

Siinä missä lasten määrä kaikkiaan on vähentynyt, on ulkomaalais­taustaisten lasten joukko Suomessa viime vuosi­kymmeninä kasvanut.

Ulkomaalaistaustaisiksi katsotaan henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Jos molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, tulee lapsen taustamaaksi ensisijaisesti biologisen äidin syntymä­valtio. Jos tieto on vain ulkomailla syntyneestä isästä, on taustamaa isän syntymä­valtio. Jos kummankaan vanhemman syntymä­valtiosta ei ole tietoa, taustamaaksi tulee lapsen oma syntymävaltio.

Jos Suomessa syntyneen lapsen vanhemmasta ei ole tietoa ja lapsi on päätelty ulkomaalais­taustaiseksi, tulee taustamaaksi tuntematon. Ulkomailta adoptoitujen lasten osalta adoptio­vanhemmat rinnastetaan biologisiksi vanhemmiksi. Lisää tietoa löytyy Tilastokeskuksen maahanmuuttajat ja kotoutuminen -teemasivulta.

Vuoden 2022 lopussa Suomen väestössä oli yhteensä 112 097 ulkomaalais­taustaista lasta. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä on kasvanut noin 7 000 lapsella.

Ulkomaalaistaustaisten lasten osuus on kuitenkin verraten pieni koko lapsijoukosta (kuvio 3). Vuonna 2022 alle 18-vuotiaista lapsista 89 prosenttia oli syntyperältään suomalaisia ja 11 prosenttia ulkomaalais­taustaisia. Edelliseen vuoteen verrattuna osuus on kasvanut prosentti­yksiköllä.

Kuvio 3. 0–17-vuotias väestö syntyperän mukaan 1987–2022, osuus ikäryhmään kuuluvista
Kuvio 3. 0–17-vuotias väestö syntyperän mukaan 1987–2022, osuus ikäryhmään kuuluvista. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Ulkomaalaistaustaisten tyttöjen ja poikien osuudessa ei ole juurikaan eroa. Vuonna 2022 ulkomaalais­taustaisista 0–17-vuotiaista tyttöjä oli 49 prosenttia ja poikia 51 prosenttia, samoin kuin suomalais­taustaisista lapsista.

Vielä vuonna 1990 ulkomaalais­taustaisista lapsista 53 prosenttia oli poikia ja 47 prosenttia tyttöjä, joten sukupuoli­jakauma on tasoittunut.

Vuonna 2022 suurin osa (62 %) ulkomaalais­taustaisista alaikäisistä lapsista oli syntynyt Suomessa. Suomessa syntyneiden ulkomaalais­taustaisten lasten määrä ja osuus ovat kasvaneet melko tasaisesti 1990-luvulta alkaen. Vuodesta 2004 lähtien Suomessa syntyneiden ulkomaalais­taustaisten lasten määrä on ollut ulkomailla syntyneiden ulkomaalais­taustaisten lasten määrää suurempi. (Kuvio 4)

Kuvio 4. Ulkomaalaistaustaisten 0–17-vuotiaiden määrä 1988–2022
Kuvio 4. Ulkomaalaistaustaisten 0–17-vuotiaiden määrä 1988–2022. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Vuonna 2022 ulkomaalais­taustaisten alle 18-vuotiaiden yleisimmät taustamaat olivat entinen Neuvostoliitto (14 % ulkomaalais­taustaisista lapsista), Viro (10 %), Somalia (9 %) ja Irak (8 %).    

Ukrainalaistaustaisia lapsia oli yhteensä 1 061 eli noin 1 prosentti ulkomaalais­taustaisista lapsista. Tilapäisen suojelun nojalla Suomeen vuonna 2022 tulleet ukrainalais­lapset eivät kuitenkaan näy vuoden 2022 väkiluvussa, sillä heillä ei ollut Suomessa kotikuntaa. Ulkomaalaistaustaisten lasten taustamaaryhmistä on tietoa Tilastokeskuksen maahanmuuttajat ja kotoutuminen -teemasivulla.

Ulkomaalaistaustaisten lasten yleisin taustamaa­ryhmä oli Euroopan maat (44 %). Joka kolmannen ulkomaalais­taustaisen lapsen taustamaa löytyi Aasiasta (34 %) ja noin joka viidennellä taustamaa oli Afrikassa (19 %). Muihin maanosiin kuuluvia taustamaita oli ulkomaalais­taustaisilla lapsilla kaksi prosenttia tai vähemmän.

Lasten osuus suurin Pohjanmaalla, ulkomaalais­taustaisten Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla

Vuonna 2022 alaikäisten lasten suurimmat osuudet olivat Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, missä useampi kuin joka viides (22 %) väestöstä oli alle 18-vuotias (kuvio 5). Näissä maakunnissa myös suuret perhekoot ovat tyypillisiä.

Alaikäisten osuus väestöstä oli puolestaan pienin Etelä-Savossa, 15 prosenttia.

Kuvio 5. 0–17-vuotiaiden osuus väestöstä maakunnittain 2022, prosenttia
Kuvio 5. 0–17-vuotiaiden osuus väestöstä maakunnittain 2022, prosenttia. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Lapsiperheiden määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa suhteellisesti eniten juuri Etelä-Savossa, mutta myös Kymenlaaksossa ja Kainuussa, joissa alle 18-vuotiaiden osuudet olivat vuonna 2022 maan keskitasoa pienemmät.

Ulkomaalaistaustaisten lasten osuudet olivat puolestaan selvästi suurimmat Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla: näissä maakunnissa joka viides lapsi oli vuoden 2022 lopussa ulkomaalais­taustainen (kuvio 6). Uudellamaalla osuus on kasvanut vuodesta 2021 prosentti­yksiköllä, Ahvenanmaalla osuus on pysynyt ennallaan.

Ahvenanmaalla ulkomaalais­taustaisten lasten osuuteen vaikuttaa osaltaan ruotsalais­taustaisuus: 37 prosentilla ulkomaista syntyperää olevista taustamaa oli Ruotsi.

Kuvio 6. Ulkomaalais­taustaisten osuus 0–17-vuotiaasta väestöstä maakunnittain 2022, prosenttia
Kuvio 6. Ulkomaalais¬taustaisten osuus 0–17-vuotiaasta väestöstä maakunnittain 2022, prosenttia. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus. väestötilastot

Pienimmät ulkomaalais­taustaisten lasten osuudet olivat puolestaan Etelä-, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, joissa alaikäisistä lapsista 3 prosenttia oli ulkomaalais­taustaisia. Näissä maakunnissa ulkomaalais­taustaisten osuus koko väestöstä oli 3–4 prosenttia.

Lapsista 84 prosenttia suomenkielisiä

Vuoden 2022 lopussa Suomen lapsista 84 prosenttia oli suomenkielisiä, 6 prosenttia ruotsinkielisiä ja 0,1 prosenttia saamenkielisiä.

Muita kuin kotimaisia kieliä puhui äidinkielenään 107 958 lasta eli 11 prosenttia kaikista lapsista. Vieraskielisten lasten määrä kasvoi edellisestä vuodesta 6 839 lapsella.

Yleisimmät vieraskielisten lasten äidinkielet ovat venäjä, arabia, somali, viro ja englanti. Vieraskielisistä lapsista venäjän­kielisiä oli 15 prosenttia, arabian­kielisiä 12, somalin­kielisiä 9, vironkielisiä 8 ja englannin­kielisiä 5 prosenttia.

Ukraina oli 12. yleisin kieli vieraskielisillä lapsilla: ukrainan­kielisiä 0–17-vuotiaita oli 1 665 eli 2 prosenttia vieras­kielisistä lapsista.

 

Marjut Pietiläinen työskentelee erikois­tutkijana, Minna Wallenius yliaktuaarina Tilastokeskuksen Yhteiskuntatilastot-osastolla Väestö, oikeus ja yhdenvertaisuus -ryhmässä.

 

Lähteitä

Keski-Petäjä, M. (2022) Lapsia yhteiskunnan talkoisiin – syntyvyyden ja syntyvyyshuolen historiaa Suomessa. Tilastokeskus, Tieto & Trendit 9.6.2022.

Nikander, T. & Pietiläinen, M. (2021) Vähemmän lapsia, enemmän isovanhempia. Tilastokeskus. Tieto & Trendit 28.4.2021.

Pietiläinen, M., Toivola, J. & Wallenius, M. (2023) Sateenkaariperheiden määrä on kasvanut tasaisesti – näkyvyys tilastoissa parantunut lakimuutosten myötä. Tilastokeskus, Tieto & Trendit 30.6.2023.

Pietiläinen, M. (2022) Suomen lapset – vähenevä mutta moninaistuva joukko. Tilastokeskus. Tieto & Trendit 18.11.2022.

Pietiläinen, M. & Toivola, J. (2023) Valtaosa lapsista kasvaa edelleen aviopariperheessä – avopareja aiempaa enemmän, uusperheitä vähemmän.  Tilastokeskus. Tieto & Trendit 11.1.2023.

Sorsa, T. & Lehtonen, N. (2023) Lapsettomista suurin osa haluaisi tai olisi ihanteellisesti halunnut lapsia. Tietovuoto-artikkeli 2/2023. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/lapsettomista-suurin-osa-haluaisi-tai-olisi-ihanteellisesti-halunnut-lapsia/ [viitattu: 22.11.2023].

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/hyvinvointi-ja-terveys/tyon-ja-perheen-yhteensovittaminen [luettu 13.11.2023]

Tilastokeskus, adoptiot

Tilastokeskus, perheet

Tilastokeskus, syntyneet

Tilastokeskus, väestörakenne

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
25.6.2024
Mika Witting

Suomessa asuvan ulkomaalaisväestön koulutusrakenne on monimuotoinen: korkeakoulutettujen ja tutkijakoulutuksen saaneiden osuus on suurempi kuin suomalaistaustaisilla, mutta samaan aikaan moni on pelkän perusasteen varassa tai kokonaan ilman tutkintoa. Tilastokeskuksen tekemät täydennyskeruut selventävät kuvaa ulkomaista syntyperää olevan väestön koulutuksesta ja osaamisesta.

Artikkeli
4.12.2023
Hanna Sutela

Muissa EU-maissa syntyneiden miesten ja EU:n ulkopuolella syntyneiden naisten työllisyys­asteet ovat meillä korkeat verrattuna Ruotsiin ja EU-keskitasoon. Ulkomailla syntyneiden työllisyys on Suomessa myös kasvanut kansain­välisesti verrattuna ripeästi. Ulkomaalais­taustaisten tekemä työ on kuitenkin muita yleisemmin ns. epätyypillistä, kuten määrä- tai osa-aikaisia työsuhteita taikka vuokra- tai alustatyötä.

Blogi
17.11.2023
Kimmo Haapakangas

Ulkomaalais­taustaisten osuus alle 18-vuotiaiden nuorten tekemistä ryöstöistä ja pahoin­pitelyistä on noussut isoissa kaupungeissa, niin myös osuus nuorista. Määrällisesti pienen joukon tekemiset pilaavat enemmistön maineen.

Artikkeli
18.11.2022
Marjut Pietiläinen

Syntyvyyden lasku on vähentänyt lasten määrää pitkällä aikavälillä merkittävästi. Toisaalta maahanmuutto on jossain määrin paikannut kehitystä – ja samalla moninaistanut Suomen lasten joukkoa. Enemmistö ulkomaalaistaustaisista lapsista on nykyisin Suomessa syntyneitä.

Blogi
1.11.2022
Anna Pärnänen

Lapsia koskevien indikaattorien kartoitus paljasti, että tietoa on valtavasti, mutta se on hajallaan ja siinä on puutteita. Lapsitiedon tuottamiseen ja käytettävyyteen tulee jatkossa panostaa ja kehittää kokonaisuutta laajassa yhteistyössä tiedon tuottajien kanssa.

Artikkeli
1.11.2022
Johanna Lahtela

Lasten hyvinvointia koskevaa tietoa tuotetaan Suomessa paljon, mutta kehitettävää on. Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä vähemmän subjektiivista tietoa on saatavissa. Myös haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyvinvoinnista on vain vähän tietoa. Lapsilähtöisyys on keskeisessä osassa hyvinvoinnin indikaattoreiden kehittämisessä.

tk-icons