Pressmeddelande 9.2.2012

Pentti Saikkonen och Timo Teräsvirta tilldelas årets Eino H. Laurila-medalj

Eino H. Laurila-medaljen 2011 går till professor Pentti Saikkonen och professor Timo Teräsvirta. Utmärkelsen ges som erkänsla för deras internationellt framstående forskning inom området för tidsserieekonometri.

Pentti Saikkonen är doktor i statsvetenskap och professor i statistik vid Helsingfors universitet. Han har bedrivit forskning i teorin för tidsserieekonometri och publicerat flera betydande studier om bland annat enhetsrots- och kointegrationsekonometri och metoder för modellering av volatilitet. Hans tidsseriemodeller, modelleringstekniker och statistiska tester finner ständigt nya tillämpningar inom empirisk forskning i makroekonomi och finansiell ekonomi.

Timo Teräsvirta är doktor i statsvetenskap och professor i ekonomi vid universitetet i Århus. Han har gett viktiga bidrag till forskningen om icke-linjära tidsserier och utvecklingen av statistiska tester och modelleringstekniker. Till hans viktigaste insatser hör utvecklingen av modeller för analys av tidsserier med så kallad jämn övergång (smooth transition). Dessa modeller och senare utvidgningar av modellerna har fått stor användning inom dagens empiriska forskning i makroekonomi och finansiell ekonomi, där man strävar efter att beakta de ständiga förändringarna av de ekonomiska strukturerna.

Utdelningen av årets nationalinkomstmedaljer äger rum i samband med XXXIV Nationalekonomidagarna, torsdagen den 9 februari i Vasa. Som arrangör för dagarna står Nationalekonomiska Föreningen.

Eino H. Laurila-medaljen – nationalinkomstmedaljen – är en utmärkelse som ges för framstående insatser inom nationalekonomisk forskning, med särskild tonvikt på utveckling, tillämpning och främjande av kännedomen om metoder för beskrivning av ekonomin. Med utmärkelsen vill man samtidigt främja den aktiva växelverkan mellan nationalekonomisk forskning och praktiskt statistikarbete. Beslut om utdelning av medaljen fattas av Ekonomiska Samfundet i Finland, Statistiska Samfundet i Finland, Nationalekonomiska Föreningen, Statistikcentralen och Yrjö Jahnssons Stiftelse. Den första mottagaren av nationalinkomstmedaljen var professor Eino H. Laurila, som tilldelades medaljen 1993 för sina betydande insatser för utvecklingen av Finlands nationalräkenskaper.

Förfrågningar:
Statistikdirektör Ari Tyrkkö, Statistikcentralen, (09) 1734 3261, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi
Nationalekonomidagarna