Begrepp
Avlönade timmar


Med avlönade timmar avses de timmar under den totala arbetstiden som löntagarna har fått lön för. Avlönade timmar kan vara arbetade timmar eller oarbetade timmar, dvs. frånvarotimmar (semestrar, sjukledigheter, allmänna lediga dagar, andra ledigheter).Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • EU

Närbegrepp


Jaa