Begrepp
Avlönade timmar


Med avlönade timmar avses de timmar under den totala arbetstiden som löntagarna har fått lön för. Avlönade timmar kan vara arbetade timmar eller oarbetade timmar, dvs. frånvarotimmar (semestrar, sjukledigheter, allmänna lediga dagar, andra ledigheter).Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Närbegrepp


Jaa