Fångar

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/van/index_sv.html
Ämnesområdet: Rättsväsende
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Fångstatistiken ger en bild av antalet fångar vid årets början och slut samt av antalet personer som intagits i straffanstalter och som frigivits under året. Statistiken omfattar också ett tvärsnitt av fångstrukturen enligt situationen den 1 maj (fångstrukturutredning). Det genomsnittliga antalet fångar beskriver den årliga utvecklingen av antalet fångar.

Uppgiftsinnehåll

Årligt antal fångar intagna, kommit från friheten och frigivna redovisas efter fånggrupp antingen som genomsnittligt antal fångar eller som antalsuppgift. Fånggrupperna består av dömda fångar, häktade och bötesfångar. Uppgifter redovisas också om utländska fångar, livstidsfångar, antalet fängelser, utnyttjande av fångplatser och fångplatser i slutna anstalter. Uppgifter fås också om frigivningsgrunder och strafftider som avtjänats i anstalter. När det gäller uppgifter om fångstruktur erhålls också åldersgrupp och anstaltstyp, huvudbrott och antal gånger i fängelse.

Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Fånggrupp, kön, åldersgrupp och utländsk fånge (som genomsnittligt antal fångar eller som kommit från friheten ). Livstidsfånge, frigivna från straffanstalt (totalt), antal fängelser och utnyttjande av fångplatser (antalsuppgift). Fångplatser i slutna anstalter (procent).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna erhålls som statistiktabeller från brottpåföljdsverket.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna utkommer i juni året efter statistikåret.

Tidsserie

Statistiken tillgänglig för mer än hundra år tillbaka i tiden.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/van/yht_sv.html

Mera information

Brottspåföljdsverket.


Senast uppdaterad 22.11.2010