Tabellbilaga 1. Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn 2011

Ändamål Miljon euro Kvoten till BNP, %
G0 Ändamål, totalt 104 259 55,0
G0101 Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikeförvaltning 3 092 1,6
G0102 Internationellt ekonomiskt bistånd 828 0,4
G0103 Allmänna förvaltningtjänster 5 997 3,2
G0104 Grundforskning 1 104 0,6
G0105 Allmän offentlig förvalting, forskning och utveckling 9 0,0
G0106 Övrig allmän offentlig förvaltning 4 0,0
G0107 Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn 2 855 1,5
G0108 Allmänna transfereringar mellan olika delsektorna inom den offentliga sektorn 0 0,0
G0201 Militärt försvar 2 582 1,4
G0202 Civilt försvar 37 0,0
G0203 Internationellt militärt bistånd 107 0,1
G0205 Övrigt försvar 27 0,0
G0301 Polisverksamhet 1 150 0,6
G0302 Brand- och räddningsverksamhet 598 0,3
G0303 Rättskipning 517 0,3
G0304 Kriminalvård 245 0,1
G0305 Samhällskydd och rättsskipning, forskning och utveckling 3 0,0
G0306 Övrigt samhällskydd och rättsskipning 312 0,2
G0401 Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadfrågor 1 337 0,7
G0402 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 1 995 1,1
G0403 Bränsle och energi 64 0,0
G0404 Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet 198 0,1
G0405 Transporter 4421 2,3
G0406 Kommunikationer 38 0,0
G0407 Andra näringsgrenar 15 0,0
G0408 Näringslivfrågor, forskning och utveckling 906 0,5
G0409 Övriga ekonomiska frågor 146 0,1
G0501 Avfallshantering 57 0,0
G0503 Föroreningsbekämpning 136 0,1
G0504 Skydd av biologisk mångfald och landskap 81 0,0
G0505 Miljöskydd, forskning och utveckling 55 0,0
G0506 Övrigt miljöskydd 142 0,1
G0601 Bostadsförsörjning 352 0,2
G0602 Samhällsutveckling 502 0,3
G0603 Vattenförsörjning 29 0,0
G0606 Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 164 0,1
G0701 Medicinska produkter, apparater och anordningar 1282 0,7
G0702 Öppen sjukvård 6 546 3,5
G0703 Sluten sjukhusvård 6 403 3,4
G0704 Folkhälsovård 47 0,0
G0705 Hälso- och sjukvård, forskning och utveckling 124 0,1
G0706 Övrig hälso- och sjukvård 427 0,2
G0801 Fritids- och idrottsverksamhet 865 0,5
G0802 Kulturell verksamhet 1 072 0,6
G0803 Radio-, TV- och förlagsverksamhet 2 0,0
G0804 Religiös verksamhet och annan samhällsverksamhet 357 0,2
G0805 Fritidsverksamhet, kultur och religion, forskning och utveckling 4 0,0
G0806 Övrig fritidsverksamhet, kultur och religion 0 0,0
G0901 Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning årskurs 1-6 2 470 1,3
G0902 Grundskoleutbildning årskurs 7-9 och gymnasieutbildning 5430 2,9
G0903 Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning 5 0,0
G0904 Högskoleutbildning 3 391 1,8
G0905 Ej nivåbestämd utbildning 446 0,2
G0906 Stödtjänster till utbildning 42 0,0
G0907 Utbildning, forskning och utveckling 8 0,0
G0908 Övrig utbildning 299 0,2
G1001 Sjukdom och funktionshinder 9 080 4,8
G1002 Ålderdom 21708 11,5
G1003 Efterlevande 1521 0,8
G1004 Familj och barn 5 334 2,8
G1005 Arbetslöshet 3 928 2,1
G1006 Boende 552 0,3
G1007 Övrig social utsatthet 1 472 0,8
G1008 Social trygghet, forskning och utveckling 32 0,0
G1009 Övrigt, social trygghet 1 307 0,7

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 09 1734 3484, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2011, Tabellbilaga 1. Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2011/jmete_2011_2013-01-31_tau_001_sv.html