Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands utsläpp av växthusgaser 2017 till EU och FN:s klimatkonvention
28.3.2019
År 2017 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl. LULUCF-sektorn) 55,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var 15,9 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppen utanför utsläppshandeln understeg EU:s utsläppskvot med 0,1 miljoner ton CO2-ekv. Uppgifterna baserar sig på rapporteringen av uppgifter för år 2017 till EU och FN:s klimatkonvention. De totala utsläppen reviderades till 0,1 miljoner ton CO2-ekv. lägre utsläpp än de preliminära uppgifter som publicerades i december 2018.

Nästa offentliggörande:
23.5.2019

Beskrivning: Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention. Den årliga rapporteringen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention innehåller en utsläppsberäkning i ett bestämt format (rapporteringstabeller, CRF-tabeller) och en anknytande bakgrundsrapport (National Inventory Report). Växthusgaserna rapporteras årligen till EU, FN:s klimatkonvention och dess Kyotoprotokoll. Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, växthusgaser, utsläpp, klimat.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html