Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
22.4.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, mars
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,5 procent i mars
PDF
22.4.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, mars
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,3 procent i mars
PDF
22.4.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, mars
Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk 0,3 procent i mars
PDF
22.4.2014Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik 2014, mars
Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 1,8 procent i mars
 
17.4.2014Finländska dotterbolag utomlands 2012
Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012.
PDF
17.4.2014Inkvarteringsstatistik 2014, februari
Utländska turisters övernattningar minskade med 4,5 procent i februari 2014
PDF
17.4.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, mars
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,1 procent i mars
 
17.4.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, mars
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,1 procent i mars
PDF
17.4.2014Ändringar i civilstånd 2013
Antalet ingångna äktenskap betydligt färre, antalet skilsmässor något fler
PDF
16.4.2014Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 1:a kvartalet
Antalet brott ökade under januari - mars 2014
PDF
16.4.2014Undersökning om tidsanvändning 2009
Hälften av arbetsveckorna omfattar fem dagar
 
15.4.2014Byggnadskostnadsindex 2014, mars
Byggnadskostnaderna steg i mars med 0,9 procent från året innan
PDF
15.4.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, februari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i februari 2014
PDF
15.4.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, januari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under november - januari med 1,3 procent jämfört med ett år tidigare
PDF
15.4.2014Omsättningsindex för industrin 2014, januari
Omsättningen inom industrin minskade under november-januari med drygt 4 procent från ett år tidigare
PDF
15.4.2014Växthusgaser 2012
Finlands växhusgasutsläpp under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod har utvärderats
PDF
14.4.2014Konsumentprisindex 2014, mars
Inflationen avtog i mars till 1,1 procent
PDF
14.4.2014Omsättning inom handeln 2014, februari
Försäljningen inom detaljhandeln minskade i februari med 0,4 procent från året innan
PDF
14.4.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, januari
Byggföretagens omsättning minskade under november-januari med 1,3 procent jämfört med ett år tidigare
PDF
10.4.2014Finländarnas resor 2013
Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2013
PDF
10.4.2014Industrins orderingång 2014, februari
Industrins orderingång ökade i februari med 6,9 procent från året innan
 
10.4.2014Inkomstfördelningsstatistik 2012
Inkomstnivån for hushåll som bor i hyrebostäder förbättrades något år 2012
PDF
10.4.2014Lönesummaindex 2014, februari
Lönesumman ökade med 1,7 procent under december-februari jämfört med året innan
PDF
10.4.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, februari
Industriproduktionen minskade i februari med 5,4 procent från året innan
PDF
9.4.2014Finansieringsleasing 2013
Anskaffningar via finansieringsleasing 2,0 miljarder år 2013
PDF
9.4.2014Undersökning om arbetsförhållanden 2013
Löntagarnas bedömningar av den egna pensionsåldern har stigit betydligt
PDF
9.4.2014Utsökningsärenden 2013
Antalet utsökningsgäldenärer började minska år 2013
PDF
9.4.2014Yrkeshögskoleutbildning 2013
Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare
PDF
8.4.2014Avlidna 2013
Antalet dödsfall bland barn under ett år minskade klart från året innan
PDF
8.4.2014Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012
Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012
PDF
8.4.2014Födda 2013
Antalet födda minskade ytterligare
PDF
8.4.2014Lönestrukturstatistik 2012
Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap
PDF
4.4.2014Finansräkenskaper 2013, 4:e kvartalet
Hushållens finansiella tillgångar ökade med 5 miljarder euro under sista kvartalet 2013
PDF
4.4.2014Första registreringar av motorfordon 2014, mars
I mars 2014 registrerades 9 626 nya personbilar
 
4.4.2014Inkomstfördelningsstatistik 2012
Hushållens inkomstutveckling fortfarande svag år 2012
 
4.4.2014Prisindex för ägarboende 2013, 4:e kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 0,6 procent
 
4.4.2014Varutransporter inom vägtrafiken 2013, 4:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade, transportarbetet ökade under fjärde kvartalet 2013
 
3.4.2014Kreditinstitutens bokslut 2013, 4:e kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto ökade med 13 procent år 2013
 
3.4.2014Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2012
Gårdarnas genomsnittliga storlek har ökat under 2000 - talet
PDF
3.4.2014Värdepappersföretag 2013, 4:e kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade med 13 procent år 2013
 
2.4.2014Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013
Andelen brottsmisstänkta med finländsk bakgrund var 1,8 procent och med utländsk bakgrund 3,5 procent
PDF
2.4.2014Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013
Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år 2013
PDF
1.4.2014Arbetskraftsundersökning 2013, 13
Sysselsättningen försämrades år 2013
PDF
31.3.2014Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2013, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,6 miljarder euro under oktober - december
PDF
31.3.2014Offentliga sektorns finansräkenskaper 2013, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar fortsatte att öka tack vare arbetspensionsanstalterna under sista kvartalet 2013
PDF
31.3.2014Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2013, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 4,6 miljarder euro under sista kvartalet 2013
PDF
31.3.2014Offentliga sektorns underskott och skuld 2013
De preliminära uppgifterna om offentliga sektorns underskott och skuld för år 2013 reviderades något
PDF
31.3.2014Sektorräkenskaper kvartalsvis 2013, 4:e kvartalet
Företagens investeringar minskade under fjärde kvartalet 2013
PDF
28.3.2014Aktiebostadspriser 2014, februari
Aktiebostadspriserna steg något i februari
 
27.3.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, februari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 453 784 i slutet av februari
PDF
27.3.2014Konsumentbarometern 2014, mars
Konsumenternas syn på ekonomin oförändrad i mars
PDF
26.3.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, januari
Kubikvolymen för beviljade bygglov var i januari på samma nivå som året innan
PDF
26.3.2014Omsättning inom handeln 2014, februari
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i februari med 0,3 procent från året innan
PDF
25.3.2014Arbetskraftsundersökning 2014, februari
Det relativa arbetslöshetstalet för februari 9,1 procent
PDF
25.3.2014Statistik över företagsstöd 2012
Stöden till företag minskade år 2012
 
24.3.2014Energianskaffning och -förbrukning 2013, 4:e kvartalet
Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent ifjol
PDF
24.3.2014Producentprisindex 2014, februari
Producentpriserna för industrin sjönk med 1,3 procent i februari
PDF
21.3.2014Befolkningsstruktur 2013
Andelen personer med främmande språk som modersmål 90 procent av befolkningsökningen år 2013
PDF
21.3.2014Kreditbeståndet 2013, 4:e kvartalet
Övriga finansiella företags utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av december 2013
PDF
21.3.2014Motorfordonsbeståndet 2013
Fordonsbeståndet ökade år 2013
 
21.3.2014Sysselsättning 2012
Den ekonomiska försörjningskvoten steg år 2012
PDF
20.3.2014Avbrott i utbildningen 2012
Färre avbröt sin utbildning
PDF
20.3.2014Energipriser 2013, 4:e kvartalet
Värmeproduktion med importerade bränslen billigare än tidigare
PDF
20.3.2014Inkomstfördelningsstatistik 2012
Antalet låginkomsttagare minskade i alla åldersgrupper år 2012
 
20.3.2014Inkvarteringsstatistik 2014, januari
Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014
PDF
20.3.2014Personresurser inom vetenskap och teknologi 2012
Allt fler utexaminerade doktorer är utlänningar
PDF
20.3.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, februari
I vägtrafiken dog 13 personer i februari
 
20.3.2014Studiernas gång 2012
Snabbare utexaminering inom yrkeshögskoleutbildning
PDF
20.3.2014Sysselsättning bland studerande 2012
Antalet sysselsatta studerande minskade
PDF
19.3.2014Konkurser 2014, februari
Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari - februari 2014
PDF
18.3.2014Innovationsverksamhet 2012
Innovationsverksamheten inom företag nästan oförändrad
 
18.3.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, februari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,7 procent i februari
PDF
18.3.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, februari
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,1 procent i februari
 
18.3.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, februari
Kostnaderna för skogsmaskiner ökade med 0,1 procent i februari
 
17.3.2014Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2014, 1:a kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 2,7 procent i januari
PDF
17.3.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, februari
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,6 procent i februari
 
17.3.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, februari
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,8 procent i februari
 
17.3.2014Producentprisindex för lantbruk 2014, 1:a kvartalet
Producentpriserna för lantbruket sjönk med 8,1 procent i januari
PDF
14.3.2014Byggnadskostnadsindex 2014, februari
Byggnadskostnaderna steg i februari med 0,8 procent från året innan
PDF
14.3.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, januari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari 2014
PDF
14.3.2014Konsumentprisindex 2014, februari
Inflationen avtog i februari till 1,3 procent
PDF
14.3.2014Lönesummaindex 2014, januari
Lönesumman ökade med 1,8 procent under november-januari jämfört med året innan
PDF
14.3.2014Omsättning inom handeln 2014, januari
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i januari med 2,1 procent från året innan
PDF
13.3.2014Omsättning inom servicebranschen 2013, december
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under sista kvartalet år 2013 med 0,3 procent jämfört med året innan
PDF
13.3.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, december
Byggföretagens omsättning minskade under sista kvartalet 2013 med 1,5 procent jämfört med året innan
PDF
13.3.2014Omsättningsindex för industrin 2013, december
Omsättningen inom industrin minskade under sista kvartalet år 2013 med 3,5 procent jämfört med året innan
PDF
11.3.2014Arbetskraftskostnadsindex 2013, 4:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme ökade med 1,1 procent under oktober-december
PDF
10.3.2014Industrins orderingång 2014, januari
Industrins orderingång minskade i januari med 3,6 procent från året innan
PDF
10.3.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, januari
Industriproduktionen minskade i januari med 7,5 procent från året innan
PDF
7.3.2014Bostadshyror 2013
Hyrorna steg med 3,8 procent i fjol
 
7.3.2014Fastighetspriser 2013, 4:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under oktober-december med 2,9 procent
 
6.3.2014Första registreringar av motorfordon 2014, februari
I februari 2014 registrerades 8 179 nya personbilar
 
6.3.2014Områdes- och näringsgrensstatistik över byggande 2012
Förädlingsvärdet inom byggverksamhet steg med 8 procent år 2011
 
6.3.2014Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin 2012
Förädlingsvärdet inom industrin sjönk med 7 procent år 2012
 
6.3.2014Områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster 2012
Förädlingsvärdet inom handeln sjönk med 5 procent år 2012
 
5.3.2014Statsgarantier 2013, 4:e kvartalet
Statens garantistock 33,2 miljarder i slutet av december 2013
PDF
3.3.2014Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2013, 4:e kvartalet
Bruttonationalprodukten minskade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 0,6 procent från året innan
PDF
3.3.2014Nationalräkenskaper, årsvis 2013
Bruttonationalprodukten minskade med 1,4 procent i fjol
PDF
3.3.2014Offentliga sektorns underskott och skuld 2013
Den offentliga sektorns underskott 2 procent och skuld 56,9 procent i förhållande till BNP år 2013
PDF
3.3.2014Skatter och avgifter av skattenatur 2013
Skatteutfallet ökade år 2013
PDF
28.2.2014Aktiebostadspriser 2014, januari
Aktiebostadspriserna sjönk något i januari
 
28.2.2014Hushållens konsumtion 2012
Finländarna konsumerade år 2012 ungefär 50 procent mer än år 1985
PDF
27.2.2014Konsumentbarometern 2014, februari
Konsumenternas förtroende förstärktes inte längre i februari
PDF
27.2.2014Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2013, 4:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,7 procent på årsnivå
PDF
27.2.2014Omsättning inom handeln 2014, januari
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i januari med 2,6 procent från året innan
PDF
26.2.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2013, december
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under fjärde kvartalet 2013 med drygt 13 procent från året innan
PDF
25.2.2014Arbetskraftsundersökning 2014, januari
Det relativa arbetslöshetstalet för januari 8,5 procent
PDF
25.2.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, januari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 452 821 i slutet av januari
PDF
24.2.2014Producentprisindex 2014, januari
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,9 procent i januari
PDF
20.2.2014Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2014
Statens FoU-finansiering minskar med 42 miljoner euro år 2014
 
20.2.2014Inkvarteringsstatistik 2013, december
Utländska turisters övernattningar ökade med 5,5 procent i december 2013
PDF
20.2.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, januari
I vägtrafiken dog 14 personer i januari
 
19.2.2014Industrins och handelns lagerstatistik 2013, 4:e kvartalet
Lagervärdet minskade inom industrin och ökade inom handeln under det sista kvartalet 2013 från året innan
PDF
19.2.2014Konkurser 2014, januari
Antalet konkurser ökade med 6,6 procent i januari 2014
PDF
19.2.2014Konsumentprisindex 2014, januari
Inflationen alltjämt 1,6 procent i januari
PDF
18.2.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, januari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,2 procent i januari
PDF
18.2.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, januari
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,5 procent i januari
 
18.2.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, januari
Kostnaderna för skogsmaskiner ökade med 0,3 procent i januari
 
17.2.2014Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2013, 4:e kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,9 procent under fjärde kvartalet
PDF
17.2.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, januari
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,0 procent i januari
 
17.2.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, januari
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 1,2 procent i januari
 
17.2.2014Producentprisindex för lantbruk 2013, 4:e kvartalet
Producentpriserna för lantbruket sjönk med 4,9 procent under fjärde kvartalet
PDF
14.2.2014Byggnadskostnadsindex 2014, januari
Byggnadskostnaderna steg i januari med 1,0 procent från året innan
PDF
14.2.2014Konjunkturindikator för produktionen 2013, december
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i december 2013
PDF
14.2.2014Omsättning inom handeln 2013, december
Försäljningen inom detaljhandeln minskade i december med 1,4 procent från året innan
PDF
14.2.2014Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 4:e kvartalet
Under sista kvartalet 16 600 lediga arbetsplatser
PDF
13.2.2014Bokslutsstatistik över byggverksamhet 2012
Soliditeten inom byggverksamheten förstärktes år 2012
 
13.2.2014Bokslutsstatistik över företagstjänster 2012
Ökningen av omsättningen inom företagstjänster försvagades år 2012
 
13.2.2014Bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet 2012
Lönsamheten inom hotell- och restaurangverksamheten försvagades år 2012
 
13.2.2014Bokslutsstatistik över informationstjänster 2012
Omsättningen inom informationstjänster ökade år 2012
 
13.2.2014Bokslutsstatistik över samfärdseln 2012
Omsättningen ökade inom trafiken år 2012
 
13.2.2014Handelns bokslutsstatistik 2012
Trots ökningen av omsättningen försvagades lönsamheten inom handeln år 2012
 
13.2.2014Industrins bokslutsstatistik 2012
Avkastningen på det totala kapitalet inom tillverkninsindustrin krympte år 2012
 
13.2.2014Omsättning inom servicebranschen 2013, november
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,3 procent under september - november jämfört med året innan
PDF
13.2.2014Omsättningsindex för industrin 2013, november
Omsättningen inom industrin minskade under september - november med 3 procent jämfört med året innan
PDF
13.2.2014Utbildningsanordnare och läroanstalter 2013
Antalet läroanstalter minskade ytterligare, antalet grundskolor 67 färre än året innan
PDF
12.2.2014Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2013, 4:e kvartalet
Kommunernas årsbidrag förbättrades år 2013, men lånestocken fortsatte att öka
PDF
12.2.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, november
Byggföretagens omsättning ökade under september - november med en procent jämfört med året innan
PDF
12.2.2014Placering efter utbildning 2012
Sysselsättningen av nyutexaminerade försvårades något
PDF
11.2.2014Lönesummaindex 2013, december
Lönesumman ökade med 1,2 procent under oktober-december jämfört med året innan
PDF
11.2.2014Prisindex för offentliga utgifter 2013, 4:e kvartalet
Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,7 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 1,6 procent under fjärde kvartalet
PDF
10.2.2014Första registreringar av motorfordon 2014, januari
I januari 2014 registrerades 12 696 nya personbilar
 
10.2.2014Industrins orderingång 2013, december
Industrins orderingång minskade i december med 6,2 procent från året innan
PDF
10.2.2014Volymindex för industriproduktionen 2013, december
Industriproduktionen minskade i december med 5,2 procent från året innan
PDF
7.2.2014Bostadshyror 2013, 4:e kvartalet
Hyrorna steg med 3,5 procent under året
 
6.2.2014Undersökning om tidsanvändning 2009
Finländarna tillbringar mer tid ensamma än tidigare
 
5.2.2014Finländarnas resor 2013, 15
Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013
PDF
5.2.2014Förtjänstnivåindex 2013, 4:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under oktober-december med 1,8 procent
PDF
5.2.2014Konjunkturindikator för produktionen 2013, november
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i november 2013
PDF
31.1.2014Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2012
Den offentliga sektorns totala utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten ökade år 2012
PDF
31.1.2014Nationalräkenskaper, årsvis 2012
Bruttonationalprodukten minskade med en procent år 2012
PDF
29.1.2014Företagssaneringar 2013, 4:e kvartalet
Antalet företagssaneringar ökade med 10,9 procent år 2013
PDF
29.1.2014Konkurser 2013, december
Antalet konkurser ökade med 5,7 procent år 2013
PDF
29.1.2014Skuldsaneringar 2013, 4:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan
PDF
29.1.2014Studerande och examina vid läroanstalter 2012
I Finland fanns det 1,2 miljoner studerande år 2012
PDF
28.1.2014Aktiebostadspriser 2013, december
Aktiebostadspriserna sjönk i december
 
28.1.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, december
Antalet födda har sjunkit tre år i rad
PDF
28.1.2014Stenkolsförbrukning 2013, december
Förbrukningen av stenkol ökade med 34 procent år 2013
PDF
27.1.2014Konsumentbarometern 2014, januari
Konsumenternas syn på den allmänna ekonomin förbättrades
PDF
24.1.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2013, november
Kubikvolymen för bygglov ökade i november med drygt 20 procent från året innan
PDF
24.1.2014Omsättning inom handeln 2013, december
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i december med 0,9 procent från året innan
PDF
24.1.2014Producentprisindex 2013, december
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,8 procent i december
PDF
24.1.2014Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 0,9 procent i oktober-december
PDF
23.1.2014Nya och nedlagda företag 2013, 3:e kvartalet
Trögt med grundandet av nya företag
PDF
23.1.2014Statistik över skuldsättning 2012
Bostadsskulderna ökade med 4,7 procent år 2012
 
23.1.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2013, december
I vägtrafiken dog 18 personer i december
 
23.1.2014Sökande till utbildning 2012
Det blev lättare för dem som gick ut grundskolan, men svårare för nya studenter att få direkt tillgång till fortsatta studier
PDF
21.1.2014Arbetskraftsundersökning 2013, december
Det relativa arbetslöshetstalet för december 7,9 procent
PDF
20.1.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2013, december
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,8 procent i december
PDF
20.1.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2013, december
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,7 procent i december
PDF
20.1.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2013, december
Kostnaderna för skogsmaskiner ökade 0,8 procent i december
PDF
20.1.2014Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik 2013, december
Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 1,8 procent i december
 
17.1.2014Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013, 4:e kvartalet
Antalet bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier ökade år 2013
PDF
17.1.2014Kostnadsindex för busstrafik 2013, december
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,0 procent i december
 
17.1.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2013, december
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 1,1 procent i december
PDF
16.1.2014Inkvarteringsstatistik 2013, november
Utländska turisters övernattningar ökade med 7,2 procent i november 2013
PDF
15.1.2014Byggnadskostnadsindex 2013, december
Byggnadskostnaderna steg i december med 0,8 procent från året innan
PDF
15.1.2014Lönesummaindex 2013, november
Lönesumman ökade med 1,5 procent under september-november jämfört med året innan
PDF
15.1.2014Omsättning inom handeln 2013, november
Partihandeln pressade ned försäljningen inom den totala handeln i november med 3,6 procent från året innan
PDF
15.1.2014Omsättningsindex för industrin 2013, oktober
Omsättningen inom industrin minskade under augusti-oktober 2013 med omkring 3 procent jämfört med året innan
PDF
14.1.2014Konsumentprisindex 2013, december
Inflationen tilltog till 1,6 procent i december
PDF
14.1.2014Omsättning inom servicebranschen 2013, oktober
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,4 procent under augusti - oktober jämfört med året innan
 
14.1.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, oktober
Byggföretagens omsättning ökade under augusti - oktober med något under en procent jämfört med året innan
PDF
10.1.2014Finansräkenskaper 2013, 3:e kvartalet
Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013
PDF
10.1.2014Första registreringar av motorfordon 2013, december
I december 2013 registrerades 5 923 nya personbilar
 
10.1.2014Industrins orderingång 2013, november
Industrins orderingång minskade i november från året innan
PDF
10.1.2014Konjunkturindikator för produktionen 2013, oktober
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i oktober 2013
PDF
10.1.2014Prisindex för ägarboende 2013, 3:e kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,2 procent
 
10.1.2014Volymindex för industriproduktionen 2013, november
Industriproduktionen minskade i november med 0,7 procent från året innan
PDF
30.12.2013Dödsorsaker 2012
Tre av fyra döda i fallolyckor över 70 år gamla
 
30.12.2013Hushållens konsumtion 2012
Studerandehushållens konsumtionsutgifter minskade från år 2006 till 2012
PDF
27.12.2013Aktiebostadspriser 2013, november
Priser på aktiebostäder oförändrade i november
 
27.12.2013Konsumentbarometern 2013, december
Den svaga uppgången i konsumenternas förtroende fortsatte i december
PDF
23.12.2013Omsättning inom handeln 2013, november
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i november med 0,1 procent från året innan
PDF
23.12.2013Producentprisindex 2013, november
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,9 procent i november
PDF
20.12.2013Arbetskraftsundersökning 2013, november
Det relativa arbetslöshetstalet för november 7,9 procent
PDF
20.12.2013Byggnads- och bostadsproduktion 2013, oktober
Kubikvolymen för bygglov minskade i oktober med drygt 10 procent från året innan
PDF
20.12.2013Energianskaffning och -förbrukning 2013, 3:e kvartalet
Andvändingen av trä och stenkol ökade inom energiproduktionen under januari - september
PDF
20.12.2013Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, november
Den preliminära folkmängden i Finland 5 449 657 i slutet av november
PDF
20.12.2013Inkomstfördelningsstatistik 2012
Antalet personer i låginkomsthushåll minskade år 2012
 
20.12.2013Konkurser 2013, november
Antalet konkurser ökade under januari-november med 5,1 procent från året innan
PDF
20.12.2013Varutransporter inom vägtrafiken 2013, 3:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under tredje kvartalet 2013
 
19.12.2013Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2013, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns underskott ökade med 0,3 miljarder euro under juli - sebtember
PDF
19.12.2013Inkvarteringsstatistik 2013, oktober
Utländska turisters övernattningar minskade med 2,9 procent i oktober 2013
PDF
19.12.2013Offentliga sektorns finansräkenskaper 2013, 3:e kvartalet
Kapitalvinsterna ökade den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar under tredje kvartalet 2013
PDF
19.12.2013Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2013, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld minskade med 4,7 miljarder euro under tredje kvartalet 2013
PDF
19.12.2013Sektorräkenskaper kvartalsvis 2013, 3:e kvartalet
Företagens vinstkvot ökade, investeringarna minskade
PDF
19.12.2013Skattepliktiga inkomster 2012
Kommunalskattens andel 64 procent av skatterna
PDF
19.12.2013Statistik över vägtrafikolyckor 2013, november
I vägtrafiken dog 30 personer i november
 
18.12.2013Energipriser 2013, 3:e kvartalet
Priserna på fossila bränslen sjönk under tredje kvartalet
PDF
18.12.2013Jordbyggnadskostnadsindex 2013, november
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,8 procent i november
PDF
18.12.2013Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2013, november
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,0 procent i november
 
18.12.2013Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2013, november
Kostnaderna för skogsmaskiner ökade med 0,1 procent i november
 
18.12.2013Skogsräkenskaper 2012
Av det trämaterial som används i Finland förbränns hälften
PDF
18.12.2013Totalstatistik över inkomstfördelning 2012
Inkomstutvecklingen svag i strukturomvandlingsområden
 
18.12.2013Totalstatistik över inkomstfördelning 2012
Inkomstskillnaderna minskade år 2012
 
17.12.2013Input-output 2011
Byggnader och byggnadsarbeten den mest betydande produktgruppen inom slutlig nationell användning år 2011
 
17.12.2013Kostnadsindex för busstrafik 2013, november
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,4 procent i november
 
17.12.2013Kostnadsindex för lastbilstrafik 2013, november
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,4 procent i november
 
17.12.2013Sysselsättning 2012
Av de stora åldersklasserna arbetade 16 procent år 2012
PDF
16.12.2013Ämnesval 2013
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2013
PDF
16.12.2013Åtalade, dömda och straff 2012
Antalet straffade för brott och förseelser 9 procent färre än året innan
PDF
13.12.2013Byggnadskostnadsindex 2013, november
Byggnadskostnaderna steg i november med 0,9 procent från året innan
PDF
13.12.2013Fastighetspriser 2013, 3:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under juli-september med 0,6 procent
 
13.12.2013Konsumentprisindex 2013, november
Inflationen tilltog i november till 1,4 procent
PDF
13.12.2013Omsättning inom handeln 2013, oktober
Försäljningen inom bilhandeln ökade i oktober med 8,5 procent från året innan
PDF
13.12.2013Omsättning inom servicebranschen 2013, september
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 1,3 procent under tredje kvartalet jämfört med året innan
PDF
13.12.2013Omsättningsindex för industrin 2013, september
Omsättningen inom industrin minskade under tredje kvartalet 2013 med något under 3 procent jämfört med året innan
PDF
13.12.2013Utrikeshandel med tjänster 2012
Utrikeshandeln med tjänster visade ett överskott trots ökad import år 2012
PDF
12.12.2013Energianskaffning och -förbrukning 2012
Träbränslen var den största energikällan år 2012
PDF
12.12.2013Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, september
Byggföretagens omsättning ökade under juli - september med nästan 3 procent jämfört med året innan
PDF
12.12.2013Växthusgaser 2012
Rekordlåga växthusgasutsläpp år 2012
PDF
11.12.2013Försäkringsverksamhet 2012
Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder euro i slutet av år 2012
PDF
11.12.2013Lönesummaindex 2013, oktober
Lönesumman ökade med 1,6 procent under augusti-oktober jämfört med året innan
PDF
11.12.2013Regionalräkenskaper 2011
Östra Finlands bruttonationalprodukt per invånare ökade mest av storområdena
PDF
11.12.2013Vuxenutbildning vid läroanstalter 2012
Antalet deltagare i läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen 2,2 miljoner år 2012
PDF
10.12.2013Arbetskraftskostnadsindex 2013, 3:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme ökade med 0,6 procent under juli-september
PDF
10.12.2013Industrins orderingång 2013, oktober
Industrins orderingång minskade i oktober med 3,4 procent från året innan
PDF
10.12.2013Volymindex för industriproduktionen 2013, oktober
Industriproduktionen minskade i oktober med 3,4 procent från året innan
PDF
5.12.2013Finansverksamhet 2013, 3:e kvartalet
Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av september 2013
PDF
5.12.2013Första registreringar av motorfordon 2013, november
I november 2013 registrerades 7 463 nya personbilar
 
5.12.2013Kreditbeståndet 2013, 3:e kvartalet
Kreditbeståndet 2013, 3:e kvartalet
 
5.12.2013Miljöaffärsverksamhet 2012
Miljöaffärsverksamheten sysselsatte nästan 80 000 år 2012
PDF
5.12.2013Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2013, 3:e kvartalet
Bruttonationalprodukten var på samma nivå som under föregående kvartal
PDF
4.12.2013Befolkningens utbildningsstruktur 2012
35 - 39-åringar mest utbildade i fjol
PDF
3.12.2013Kreditinstitutens bokslut 2013, 3:e kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto ökade med 10 procent under tredje kvartalet 2013
 
3.12.2013Värdepappersföretag 2013, 3:e kvartalet
Ökningen av värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst avtog under tredje kvartalet
 
29.11.2013Aktiebostadspriser 2013, oktober
Aktiebostadspriserna sjönk något i oktober
 
29.11.2013Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2013, 3:e kvartalet
Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 27,8 miljarder euro under januari-september 2013
PDF
29.11.2013Lönsamhetsundersökningar 2012
Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1976-2012
 
29.11.2013Offentlig rättshjälp 2012
År 2012 behandlade rättshjälpsbyråerna 65 000 ärenden som omfattades av offentlig rättshjälp
PDF
29.11.2013Statsgarantier 2013, 3:e kvartalet
Statens garantistock 32,9 miljarder i slutet av september
PDF
28.11.2013Utländska dotterbolag i Finland 2012
Utländsk företagsverksamhet i Finland i huvudsak europeisk
PDF
28.11.2013Årsstatistik över företag i företagsregistret 2012
Antalet anställda i företagen minskade, men omsättningen ökade år 2012
 
27.11.2013Byggnads- och bostadsproduktion 2013, september
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under tredje kvartalet 2013 med nästan 5 procent från året innan
PDF
27.11.2013Industriproduktion 2012
Värdet av industriproduktionen 88,2 miljarder euro år 2012
PDF
27.11.2013Konsumentbarometern 2013, november
Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes något i november
PDF
27.11.2013Massmediestatistik 2012
Massmediernas marknadstrender oförändrade år 2012
PDF
27.11.2013Olycksfall i arbetet 2011
Antalet olycksfall i arbetet 142 000 i Finland år 2011
 
26.11.2013Användning av datateknik i företag 2013
Sociala medier används flitigt i företagen
 
26.11.2013Arbetskraftsundersökning 2013, oktober
Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 7,4 procent
PDF
26.11.2013Avfallsstatistik 2012
Förbränningen av kommunalt avfall ökade till nästan miljon ton
PDF
26.11.2013Omsättning inom handeln 2013, oktober
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i oktober med 1,0 procent från året innan
PDF
25.11.2013Producentprisindex 2013, oktober
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,9 procent i oktober
PDF
22.11.2013Familjer 2012
Oftast moderns barn i ombildade familjer
PDF
22.11.2013Konkurser 2013, oktober
Antalet konkurser ökade under januari-oktober med 5,3 procent från året innan
PDF
22.11.2013Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2013, 3:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,9 procent på årsnivå
PDF
21.11.2013Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, oktober
Den preliminära folkmängden i Finland 5 448 025 i slutet av oktober
PDF
21.11.2013Inkvarteringsstatistik 2013, september
Utländska turisters övernattningar ökade med 3,7 procent i september 2013
PDF
21.11.2013Statistik över vägtrafikolyckor 2013, oktober
I vägtrafiken dog 13 personer i oktober
 
20.11.2013Satelliträkenskaper för kultur 2011
Kultur är arbetsintensiv ekonomisk versamhet
PDF
20.11.2013Statistik över regional ekonomi inom lantbruket 2011
De största lantbruksinvesteringarna i Södra Österbotten och de minsta på Åland
PDF
19.11.2013Industrins och handelns lagerstatistik 2013, 3:e kvartalet
Lagervärdet minskade inom industrin och ökade inom handeln under tredje kvartalet 2013 från året innan
 
19.11.2013Materialflöden i samhällsekonomin 2012
Användningen av naturresurser som direkta inflöden minskade med 2 procent
PDF
18.11.2013Jordbyggnadskostnadsindex 2013, oktober
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,4 procent i oktober
PDF
18.11.2013Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2013, oktober
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 0,7 procent i oktober
 
18.11.2013Kostnadsindex för busstrafik 2013, oktober
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,2 procent i oktober
 
18.11.2013Kostnadsindex för lastbilstrafik 2013, oktober
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,1 procent i oktober
 
18.11.2013Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2013, oktober
Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk med 0,2 procent i oktober
 
15.11.2013Byggnadskostnadsindex 2013, oktober
Byggnadskostnaderna steg i oktober med 0,5 procent från året innan
PDF
15.11.2013För- och grundskoleundervisning 2013
540 500 elever i grundskolan år 2013
PDF
15.11.2013Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2013, 3:e kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 0,8 procent under det tredje kvartalet
PDF
15.11.2013Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2013
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket stiger med 2,0 procent i år
PDF
15.11.2013Producentprisindex för lantbruk 2013, 3:e kvartalet
Producentpriserna för lantbruket steg med 4,0 procent under det tredje kvartalet
PDF
15.11.2013Producentprisindex för lantbruk 2013
Producentpriserna inom lantbruket stiger med över 7 procent i år
PDF
15.11.2013Yrkeshögskoleutbildning 2013
Antalet nya yrkeshögskolestuderande minskade
PDF
14.11.2013Konjunkturindikator för produktionen 2013, september
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i september 2013
PDF
14.11.2013Konsumentprisindex 2013, oktober
Inflationen i oktober 1,2 procent
PDF
14.11.2013Omsättning inom handeln 2013, september
Försäljningen inom hela handeln minskade i september med 0,5 procent från året innan
PDF
14.11.2013Omsättning inom servicebranschen 2013, augusti
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,7 procent under juni-augusti jämfört med året innan
PDF
14.11.2013Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, augusti
Byggföretagens omsättning minskade något under juni - augusti jämfört med året innan
PDF
14.11.2013Omsättningsindex för industrin 2013, augusti
Omsättningen inom industrin minskade under juni - augusti med drygt 4 procent jämfört med året innan
PDF
14.11.2013Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet
Under det tredje kvartalet 23 500 lediga arbetsplatser
PDF
13.11.2013Energiförbrukning inom boende 2012
Energiförbrukningen inom boende ökade år 2012
PDF
11.11.2013Lönesummaindex 2013, september
Lönesumman ökade med 1,8 procent under juli-september jämfört med året innan
PDF
8.11.2013Företagssaneringar 2013, 3:e kvartalet
Antalet företagssaneringar ökade under januari-september med 13,2 procent från året innan
PDF
8.11.2013Industrins orderingång 2013, september
Industrins orderingång minskade i september med 3,3 procent från året innan
PDF
8.11.2013Konkurser 2013, september
Antalet konkurser ökade under januari-september med 6,2 procent från året innan
PDF
8.11.2013Skuldsaneringar 2013, 3:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något under januari-september från året innan
PDF
8.11.2013Volymindex för industriproduktionen 2013, september
Industriproduktionen minskade i september med 1,7 procent från året innan
PDF
7.11.2013Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2013
Mer än en fjärdedel av 75 - 89 åringar använder internet
 
7.11.2013Miljöskatter 2012
Nästan sex miljarder euro i miljöskatter år 2012
PDF
6.11.2013Första registreringar av motorfordon 2013, oktober
I oktober 2013 registrerades 9 093 nya personbilar
 
6.11.2013Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2012
Kommunernas social- och hälsovårdsutgifter var 21,4 miljarder euro år 2012
PDF
6.11.2013Sysselsättning 2011
År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst
PDF
6.11.2013Yrkesutbildning 2012
År 2012 deltog 88 400 i utbildningar som förbereder för fristående examen
PDF
6.11.2013Yrkesutbildning 2012
Antalet deltagare i läroavtalsutbildning 55 600 år 2012
PDF
5.11.2013Arbetskraftsundersökning 2012, 14
Sysselsättningen bland personer över 55 år har ökat betydligt under femton år
PDF
5.11.2013El- och värmeproduktion 2012
Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012
PDF
5.11.2013Konjunkturindikator för produktionen 2013, augusti
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i august 2013
PDF
1.11.2013Bostadshyror 2013, 3:e kvartalet
Hyrorna steg med 3,5 procent under året
 
31.10.2013Forskning och utveckling 2012
FoU-utgifterna minskade betydligt år 2012
PDF
31.10.2013Patentering 2012
Flest internationella patent för elektronikindustrin år 2012
 
31.10.2013Statistik över industrins energianvändning 2012
Energiförbrukningen inom industrin minskade år 2012
PDF
29.10.2013Högsta domstolens avgöranden 2012
År 2012 avgjordes 2 651 ärenden vid högsta domstolen
PDF
28.10.2013Konsumentbarometern 2013, oktober
Konsumenterna befarar att arbetslösheten ökar
PDF
28.10.2013Prisindex för offentliga utgifter 2013, 3:e kvartalet
Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,7 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 1,6 procent under tredje kvartalet
PDF
28.10.2013Stenkolsförbrukning 2013, september
Stenkolsförbrukningen ökade med 47 procent under januari - september
PDF
25.10.2013Aktiebostadspriser 2013, september
Aktiebostadspriserna sjönk något i september
 
24.10.2013Inkvarteringsstatistik 2013, augusti
Finländska turisters övernattningar minskade med 2,1 procent i augusti 2013
PDF
24.10.2013Nya och nedlagda företag 2012
Antalet nya företag minska minskade ytterligare
 
24.10.2013Omsättning inom handeln 2013, september
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i september med 1,0 procent från året innan
PDF
24.10.2013Producentprisindex 2013, september
Producentpriserna för industrin sjönk med 1,1 procent i september
PDF
24.10.2013Producentprisindex för tjänster 2013, 3:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,0 procent i juli-september
PDF
24.10.2013Statistik över vägtrafikolyckor 2013, september
I vägtrafiken dog 17 personer i september
 
22.10.2013Arbetskraftsundersökning 2013, september
Det relativa arbetslöshetstalet för september 7,6 procent
PDF
22.10.2013Byggnads- och bostadsproduktion 2013, augusti
Kubikvolymen för bygglov minskade i augusti med mer än 20 procent från året innan
PDF
22.10.2013Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, september
Den preliminära folkmängden i Finland 5 445 883 i slutet av september
PDF
21.10.2013Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik 2013, september
Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 1,6 procent i september
 
18.10.2013Bostäder och boendeförhållanden 2012
Fyrtioen procent av bostäderna i nya flervåningshus var uthyrda år 2012
PDF
18.10.2013Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten 2012
Inkomsterna inom utrikessjöfarten minskade år 2012
PDF
18.10.2013Jordbyggnadskostnadsindex 2013, september
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 0,4 procent i september
PDF
18.10.2013Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2013, september
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,2 procent i september
 
18.10.2013Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2013, september
Kostnaderna för skogsmaskiner ökade med 0,2 procent i september
 
17.10.2013Kostnadsindex för busstrafik 2013, september
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,5 procent i september
 
17.10.2013Kostnadsindex för lastbilstrafik 2013, september
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,4 procent i september
PDF
17.10.2013Nya och nedlagda företag 2013, 2:a kvartalet
Antalet nya företag fortsätter minska
PDF
15.10.2013Byggnadskostnadsindex 2013, september
Byggnadskostnaderna steg i september med 0,4 procent från året innan
PDF
15.10.2013Förtjänstnivåindex 2013, 3:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under juli-september med 2,2 procent
PDF
15.10.2013Omsättning inom servicebranschen 2013, juli
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 1,3 procent under maj-juli jämfört med året innan
PDF
15.10.2013Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, juli
Byggföretagens omsättning nästan oförändrad under maj - juli jämfört med året innan
PDF
15.10.2013Omsättningsindex för industrin 2013, juli
Omsättningen inom industrin minskade under maj - juli med drygt 4 procent jämfört med året innan
PDF
14.10.2013Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013, 3:e kvartalet
Antalet bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier ökade under januari - september 2013
PDF
14.10.2013Konsumentprisindex 2013, september
Inflationen i september 1,2 procent
PDF
11.10.2013Lönestrukturstatistik 2012
Statens medellöner har ökat mest av arbetsgivarsektorerna åren 2003-2012
PDF
11.10.2013Lönesummaindex 2013, augusti
Lönesumman ökade med 1,2 procent under juni-augusti jämfört med året innan
PDF
11.10.2013Omsättning inom handeln 2013, augusti
Försäljningen inom hela handeln minskade i augusti med 1,3 procent från året innan
PDF
11.10.2013Statistik över statens produktivitet 2012
Statens produktivitet försämrades år 2012
PDF
10.10.2013Industrins orderingång 2013, augusti
Industrins orderingång minskade i augusti med 9,9 procent från året innan
PDF
10.10.2013Volymindex för industriproduktionen 2013, augusti
Industriproduktionen minskade i augusti med 1,5 procent från året innan
PDF
9.10.2013Finansräkenskaper 2013, 2:a kvartalet
Hushållens skuldsättningsgrad var oförändrad under andra kvartalet år 2013
PDF
9.10.2013Sysselsättning 2011
En femtedel av kommunerna har en arbetsplatssufficiens på mer än 100 procent
PDF
8.10.2013Konjunkturindikator för produktionen 2013, juli
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juli 2013
PDF
4.10.2013Första registreringar av motorfordon 2013, september
I september 2013 registrerades 8 214 nya personbilar
 
4.10.2013Prisindex för ägarboende 2013, 2:a kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,5 procent
 
4.10.2013Reparationsbyggande 2012
År 2012 reparerade husbyggnadsföretagen byggnader för 5,6 miljarder euro
PDF
3.10.2013CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010
Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar
PDF
3.10.2013Finländarnas resor 2013, 14
Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013
PDF
2.10.2013Företagstjänster 2012
Inga betydande förändringar i strukturen på utbudet av företagstjänster i år 2012
 

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen