Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
27.3.2015Aktiebostadspriser 2015, februari
Priserna på aktiebostäder nästan oförändrade i februari
 
27.3.2015Befolkningsstruktur 2014
Folkmängden i Finland 5 471 753 vid årsskiftet
PDF
27.3.2015Industrins miljöskyddsutgifter 2013
Industrin använde nästan 900 miljoner euro för miljöskydd år 2013
PDF
27.3.2015Konsumentbarometern 2015, mars
Konsumenternas förtroende på medelnivå i mars
PDF
27.3.2015Omsättning inom handeln 2015, februari
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i februari med 0,9 procent från året innan
PDF
26.3.2015Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns underskott ökade med 0,5 miljarder euro under oktober-december
PDF
26.3.2015Förhandsuppgifter om befolkningen 2015, februari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 472 971 i slutet av februari
PDF
26.3.2015Sektorräkenskaper kvartalsvis 2014, 4:e kvartalet
Företagssektorns vinster och investeringar minskade under fjärde kvartalet 2014
PDF
24.3.2015Arbetskraftsundersökning 2015, februari
Det relativa arbetslöshetstalet för februari 10,1 procent
PDF
24.3.2015Producentprisindex 2015, februari
Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan
PDF
23.3.2015Energianskaffning och -förbrukning 2014, 4:e kvartalet
Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent ifjol
PDF
20.3.2015Inkomstfördelningsstatistik 2013
Den ekonomiska utsattheten drabbar särskilt unga vuxna
 
20.3.2015Motorfordonsbeståndet 2014
Fordonsbeståndet ökade år 2014
 
19.3.2015Avbrott i utbildningen 2013
Avbrotten ökade inom universitetsutbildningen
PDF
19.3.2015Energipriser 2014, 4:e kvartalet
Priserna på oljeprodukter sjönk under sista kvartalet
PDF
19.3.2015Inkvarteringsstatistik 2015, januari
Brant fall i utländska turisters övernattningar i januari 2015
PDF
19.3.2015Statistik över vägtrafikolyckor 2015, februari
I vägtrafiken dog 14 personer i februari
 
19.3.2015Studiernas gång 2013
Snabbare utexaminering inom yrkeshögskoleutbildning
PDF
19.3.2015Sysselsättning bland studerande 2013
Antalet sysselsatta studerande fortsatte att minska
 
18.3.2015Jordbyggnadskostnadsindex 2015, februari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 3,0 procent i februari från året innan
PDF
18.3.2015Konkurser 2015, februari
Antalet konkurser minskade med mer än 20 procent under januari - februari
PDF
18.3.2015Kreditbeståndet 2014, 4:e kvartalet
Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av december 2014
PDF
13.3.2015Betalningsbalans och utlandsställning 2015, januari
Bytesbalansen visade ett överskott, ett nettoutflöde av kapital under sista kvartalet 2014
PDF
13.3.2015Byggnadskostnadsindex 2015, februari
Byggnadskostnaderna steg i februari med 0,7 procent från året innan
PDF
13.3.2015Konjunkturindikator för produktionen 2015, januari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari 2015
PDF
13.3.2015Konsumentprisindex 2015, februari
Inflationen i februari -0,1 procent
PDF
13.3.2015Lönesummaindex 2015, januari
Lönesumman ökade med 0,6 under november-januari jämfört med året innan
PDF
13.3.2015Omsättning inom servicebranschen 2014, december
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under oktober-december med 4,0 procent från året innan
PDF
13.3.2015Omsättningsindex för industrin 2014, december
Omsättningen inom industrin minskade under sista kvartalet 2014
PDF
12.3.2015Fastighetspriser 2014, 4:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under oktober-december med 1,2 procent från året innan
 
12.3.2015Omsättning inom handeln 2015, januari
Försäljningen inom hela handeln minskade i januari med 8,8 procent från året innan
PDF
12.3.2015Sysselsättning 2013
Den ekonomiska försörjningskvoten försvagades år 2013
PDF
11.3.2015Arbetskraftskostnadsindex 2014, 4:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 0,6 procent under oktober-december
 
11.3.2015Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, december
Byggföretagens omsättning ökade under sista kvartalet 2014
PDF
10.3.2015Industrins orderingång 2015, januari
Industrins orderingång minskade i januari med 2,5 procent från året innan
PDF
10.3.2015Volymindex för industriproduktionen 2015, januari
Industriproduktionen minskade i januari med 3,9 procent från året innan
PDF
6.3.2015Bostadshyror 2014
Hyrorna steg med 3,2 procent i fjol
 
5.3.2015Arbetskraftsundersökning 2014, 13
Omkring 83 000 löntagare har ett nollavtal
PDF
5.3.2015Första registreringar av motorfordon 2015, februari
I februari 2015 registrerades 7 989 nya personbilar
 
5.3.2015Statsgarantier 2014, 4:e kvartalet
Statens garantistock 38,7 miljarder i slutet av 2014
 
2.3.2015Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2014, 4:e kvartalet
Bruttonationalprodukten minskade med 0,2 procent under sista kvartalet
PDF
2.3.2015Nationalräkenskaper, årsvis 2014
Bruttonationalprodukten minskade med 0,1 procent i fjol
PDF
2.3.2015Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2014, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten steg till 59,3 procent i slutet av år 2014
PDF
2.3.2015Skatter och avgifter av skattenatur 2014
Skatteutfallet ökade med 1,5 procent år 2014
PDF
27.2.2015Aktiebostadspriser 2015, januari
Aktiebostadspriserna sjönk i januari
 
27.2.2015Omsättningsestimat för storföretag 2015, januari
Storföretagens omsättning minskade i januari
PDF
26.2.2015Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2015
47 miljoner euro mer för forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten år 2015
 
26.2.2015Konsumentbarometern 2015, februari
Konsumenternas förtroende förstärktes - inflationsbedömningarna sänktes
PDF
26.2.2015Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2014, 4:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,4 procent på årsnivå
PDF
26.2.2015Omsättning inom handeln 2015, januari
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i januari med 2,9 procent från året innan
PDF
24.2.2015Arbetskraftsundersökning 2015, januari
Det relativa arbetslöshetstalet för januari 8,8 procent
PDF
24.2.2015Förhandsuppgifter om befolkningen 2015, januari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 475 450 i slutet av januari
PDF
24.2.2015Producentprisindex 2015, januari
Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan
PDF
19.2.2015Industrins och handelns lagerstatistik 2014, 4:e kvartalet
Värdet av företagens lager ökade med 1,3 procent under fjärde kvartalet 2014 från året innan
PDF
19.2.2015Inkvarteringsstatistik 2014, december
Utländska turisters övernattningar minskade med 9,6 procent i december 2014
PDF
19.2.2015Konsumentprisindex 2015, januari
Inflationen i januari -0,2 procent
PDF
19.2.2015Statistik över vägtrafikolyckor 2015, januari
I vägtrafiken dog 17 personer i januari
 
18.2.2015Jordbyggnadskostnadsindex 2015, januari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,9 procent i januari från året innan
PDF
18.2.2015Konkurser 2015, januari
Antalet konkurser minskade med en fjärdedel i januari 2015
PDF
18.2.2015Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 4:e kvartalet
Under sista kvartalet 2014 fler lediga jobb än för ett år sedan
PDF
16.2.2015Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2014, 4:e kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 0,9 procent under fjärde kvartalet
PDF
16.2.2015Producentprisindex för lantbruk 2014, 4:e kvartalet
Producentpriserna för lantbruket sjönk med 11,2 procent under fjärde kvartalet
PDF
13.2.2015Betalningsbalans och utlandsställning 2014, december
Bytesbalansen var i balans i december 2014, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
13.2.2015Byggnadskostnadsindex 2015, januari
Byggnadskostnaderna steg i januari med 0,9 procent från året innan
PDF
13.2.2015Konjunkturindikator för produktionen 2014, december
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i december 2014
PDF
13.2.2015Lönesummaindex 2014, december
Lönesumman ökade med 1,3 under oktober-december jämfört med året innan
PDF
13.2.2015Omsättning inom servicebranschen 2014, november
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under september-november med 3,9 procent från året innan
PDF
13.2.2015Omsättningsindex för industrin 2014, november
Omsättningen inom industrin minskade under september-november med nästan 2 procent jämfört med året innan
PDF
13.2.2015Prisindex för offentliga utgifter 2014, 4:e kvartalet
Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,2 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 0,7 procent under fjärde kvartalet från året innan
PDF
12.2.2015Omsättning inom handeln 2014, december
Detaljhandelns julförsäljning minskade med 1,6 procent från året innan
PDF
12.2.2015Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, november
Byggföretagens omsättning ökade under september-november med nästan 2 procent från året innan
PDF
12.2.2015Placering efter utbildning 2013
Fortsatt försvagning av sysselsättningen bland nyutexaminerade
 
12.2.2015Sökande till utbildning 2013
Var tionde ny högskolestuderande har tidigare avlagt högskoleexamen
 
12.2.2015Utbildningsanordnare och läroanstalter 2014
Antalet läroanstalter minskade ytterligare, flest nedläggningar i landskapet Pirkanmaa
PDF
12.2.2015Växthusgaser 2013
Rapporteringen av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod inleds
PDF
11.2.2015Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2014, 4:e kvartalet
Ökningen av kommunernas lånestock avtog år 2014
PDF
10.2.2015Industrins orderingång 2014, december
Industrins orderingång ökade i december med 15,2 procent från året innan
PDF
10.2.2015Volymindex för industriproduktionen 2014, december
Industriproduktionen minskade i december med 0,9 procent från året innan
PDF
6.2.2015Bostadshyror 2014, 4:e kvartalet
Hyrorna steg med 3,5 procent under året
 
6.2.2015Finländarnas resor 2014, 15
Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014
PDF
5.2.2015Första registreringar av motorfordon 2015, januari
I januari 2015 registrerades 10 267 nya personbilar
 
5.2.2015Förtjänstnivåindex 2014, 4:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under oktober-december med 1,3 procent
PDF
30.1.2015Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2013
Socialskyddets andel av de offentliga utgifterna ökade år 2013
PDF
30.1.2015Nationalräkenskaper, årsvis 2013
Bruttonationalprodukten minskade med 1,3 procent år 2013
PDF
30.1.2015Omsättningsestimat för storföretag 2014, december
Storföretagens omsättning minskade i december med 0,9 procent från året innan
PDF
30.1.2015Stenkolsförbrukning 2014, december
Förbrukningen av stenkol minskade med 16 procent år 2014
PDF
28.1.2015Aktiebostadspriser 2014, december
Aktiebostadspriserna sjönk under fjärde kvartalet
 
28.1.2015Företagssaneringar 2014, 4:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 10,5 procent år 2014
PDF
28.1.2015Konkurser 2014, december
Antalet konkurser minskade med 5,7 procent år 2014
PDF
28.1.2015Skuldsaneringar 2014, 4:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade med 9,3 procent år 2014
PDF
27.1.2015Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, december
Nettoinvandringen stod för 76 procent av folkökningen år 2014
PDF
27.1.2015Konsumentbarometern 2015, januari
Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari
PDF
26.1.2015Producentprisindex 2014, december
Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent i december från året innan
PDF
26.1.2015Producentprisindex för tjänster 2014, 4:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 0,8 procent under oktober-december från året innan
PDF
23.1.2015Nya och nedlagda företag 2014, 3:e kvartalet
Antalet nedlagda företag ökade avsevärt
PDF
23.1.2015Omsättning inom handeln 2014, december
Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen minskade med 1,9 procent i december från året innan
PDF
23.1.2015Statistik över skuldsättning 2013
Bostadsskulderna 180 procent av de årliga inkomsterna
PDF
22.1.2015Statistik över vägtrafikolyckor 2014, december
I vägtrafiken dog 25 personer i december
 
20.1.2015Arbetskraftsundersökning 2014, december
Det relativa arbetslöshetstalet för december 8,8 procent
PDF
20.1.2015Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik 2014, december
Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 0,7 procent i december från året innan
 
20.1.2015Studerande och examina vid läroanstalter 2013
Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,27 miljoner
PDF
19.1.2015Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 4:e kvartalet
Antalet brott minskade med 1,6 procent år 2014
PDF
19.1.2015Jordbyggnadskostnadsindex 2014, december
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,5 procent i december från året innan
PDF
19.1.2015Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, december
Kostnaderna för anläggningsmaskiner sjönk med 2,2 procent i december från året innan
PDF
19.1.2015Kostnadsindex för busstrafik 2014, december
Kostnaderna för busstrafiken sjönk med 1,0 procent i december från året innan
 
19.1.2015Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, december
Kostnaderna för lastbilstrafiken sjönk med 1,8 procent i december från året innan
PDF
19.1.2015Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, december
Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk med 2,3 procent i december från året innan
PDF
15.1.2015Betalningsbalans och utlandsställning 2014, november
Bytesbalansen visade ett överskott i november 2014, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
15.1.2015Byggnadskostnadsindex 2014, december
Byggnadskostnaderna steg i december med 1,2 procent från året innan
PDF
15.1.2015Inkvarteringsstatistik 2014, november
Utländska turisters övernattningar minskade med 6,1 procent i november 2014
PDF
15.1.2015Konjunkturindikator för produktionen 2014, november
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i november 2014
PDF
15.1.2015Lönesummaindex 2014, november
Lönesumman ökade med 1,2 under september-november jämfört med året innan
PDF
15.1.2015Omsättningsindex för industrin 2014, oktober
Omsättningen inom industrin minskade under augusti-oktober med drygt en procent jämfört med året innan
PDF
14.1.2015Konsumentprisindex 2014, december
Inflationen sjönk i december till 0,5 procent
PDF
14.1.2015Omsättning inom handeln 2014, november
Försäljningen sjönk inom alla näringsgrenar inom handeln
PDF
14.1.2015Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, oktober
Byggföretagens omsättning ökade under augusti-oktober från året innan
PDF
13.1.2015Omsättning inom servicebranschen 2014, oktober
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under augusti - oktober med 4,0 procent från året innan
PDF
12.1.2015Prisindex för ägarboende 2014, 3:e kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,1 procent
 
9.1.2015Första registreringar av motorfordon 2014, december
I december 2014 registrerades 7 091 nya personbilar
 
9.1.2015Industrins orderingång 2014, november
Industrins orderingång ökade i november med 5,6 procent från året innan
PDF
9.1.2015Volymindex för industriproduktionen 2014, november
Industriproduktionen minskade i november med 0,8 procent från året innan
PDF
8.1.2015Kreditinstitutens bokslut 2014, 3:e kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto ökade med 4 procent under tredje kvartalet 2014
PDF
8.1.2015Statistik över företagsstöd 2013
Mindre stöd till ett större antal företag
 
8.1.2015Värdepappersföretag 2014, 3:e kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under juli - september från året innan
PDF
31.12.2014Omsättningsestimat för storföretag 2014, november
Storföretagens omsättning minskade i november med 4,2 procent från året innan
PDF
30.12.2014Dödsorsaker 2013
De som dör av alkoholrelaterade orsaker allt äldre
PDF
29.12.2014Aktiebostadspriser 2014, november
Aktiebostadspriserna sjönk i november
 
29.12.2014Konsumentbarometern 2014, december
Inga stora förändringar i konsumenternas ekonomiförtroende i december
PDF
23.12.2014Arbetskraftsundersökning 2014, november
Det relativa arbetslöshetstalet för november 8,2 procent
PDF
23.12.2014Finansräkenskaper 2014, 3:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under tredje kvartalet 2014
PDF
23.12.2014Producentprisindex 2014, november
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,5 procent i november från året innan
PDF
22.12.2014Omsättning inom handeln 2014, november
Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen minskade med 4,9 procent i november från året innan
PDF
22.12.2014Skogsräkenskaper 2013
Mer än hälften av trämaterialet förbränns
PDF
22.12.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, november
I vägtrafiken dog 16 personer i november
 
19.12.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, oktober
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade i oktober
PDF
19.12.2014Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns underskott ökade med 33 miljoner euro under juli-september
PDF
19.12.2014Energianskaffning och -förbrukning 2014, 3:e kvartalet
Totalförbrukningen av energi på förra årets nivå under januari-september
PDF
19.12.2014Inkomstfördelningsstatistik 2013
Antalet låginkomsttagare 690 000 år 2013
 
19.12.2014Miljöaffärsverksamhet 2013
Omsättningen av miljöaffärsverksamhet ökade något år 2013
PDF
19.12.2014Sektorräkenskaper kvartalsvis 2014, 3:e kvartalet
Hushållens konsumtionsutgifter större än inkomsterna under tredje kvartalet 2014
PDF
19.12.2014Varutransporter inom vägtrafiken 2014, 3:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under tredje kvartalet 2014
PDF
18.12.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, november
Den preliminära folkmängden i Finland 5 472 421 i slutet av november
PDF
18.12.2014Inkvarteringsstatistik 2014, oktober
Utländska turisters övernattningar minskade med 1,8 procent i oktober
PDF
18.12.2014Input-output 2012
Utvinning av mineral den mest betydande produktgruppen inom insatsförbrukning år 2012
PDF
18.12.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, november
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 0,1 procent i november från året innan
PDF
18.12.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, november
Kostnaderna för anläggningsmaskiner sjönk med 0,4 procent i november från året innan
 
18.12.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, november
Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk 0,6 procent i november från året innan
 
18.12.2014Statistik över regional företagsverksamhet 2013
Företagens arbetsställen år 2013: hälften av antalet anställda i trängsel-Finland
PDF
18.12.2014Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2013
Vinsterna inom industrin rasade år 2013
PDF
18.12.2014Totalstatistik över inkomstfördelning 2013
Bostadshushållen i Grankulla har de klart högsta inkomsterna
 
18.12.2014Totalstatistik över inkomstfördelning 2013
Inkomstskillnaderna ökade år 2013
 
18.12.2014Utländska dotterbolag i Finland 2013
Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna
PDF
17.12.2014Energipriser 2014, 3:e kvartalet
Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt
PDF
17.12.2014Konkurser 2014, november
Antalet konkurser minskade under januari - november med 6,4 procent från året innan
PDF
17.12.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, november
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,4 procent i november från året innan
 
17.12.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, november
Kostnaderna för lastbilstrafiken var oförändrade i november från året innan
 
17.12.2014Skattepliktiga inkomster 2013
Fyra miljoner personer betalade Yle-skatt
PDF
16.12.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, oktober
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i oktober 2014
PDF
16.12.2014Offentliga sektorns finansräkenskaper 2014, 3:e kvartalet
Statens finansiella nettotillgångar minskade ytterligare under tredje kvartalet 2014
PDF
16.12.2014Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2014, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld minskade med 1,3 miljarder euro under tredje kvartalet 2014
PDF
16.12.2014Sysselsättning 2013
Arbetslösheten bland högutbildade ökade med omkring 30 procent från år 2012
PDF
16.12.2014Åtalade, dömda och straff 2013
Fler djurhållningsförbud utfärdades an tidigare
PDF
15.12.2014Betalningsbalans och utlandsställning 2014, oktober
Bytesbalansen visade ett svagt överskott under tredje kvartalet, varuimporten pekade nedåt
PDF
15.12.2014Byggnadskostnadsindex 2014, november
Byggnadskostnaderna steg i november med 1,2 procent från året innan
PDF
15.12.2014Konsumentprisindex 2014, november
Inflationen alltjämt 1,0 procent i november
PDF
15.12.2014Omsättning inom handeln 2014, oktober
Försäljningen inom hela handeln minskade i oktober med 0,5 procent från året innan
PDF
15.12.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, september
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4,1 procent under tredje kvartalet jämfört med året innan
PDF
15.12.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, september
Byggföretagens omsättning ökade under juli-september med 0,7 procent från året innan
PDF
15.12.2014Omsättningsindex för industrin 2014, september
Omsättningen inom industrin minskade under tredje kvartalet med drygt en procent från året innan
PDF
11.12.2014Lönesummaindex 2014, oktober
Lönesumman ökade med 2,2 under augusti-oktober jämfört med året innan
PDF
11.12.2014Regionalräkenskaper 2012
Egentliga Tavastlands ekonomi hade den största tillväxten år 2012 tidigare toppområden låg alltjämt i täten
PDF
11.12.2014Vuxenutbildning vid läroanstalter 2013
Antalet deltagare i läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen 2,2 miljoner år 2013
PDF
10.12.2014Arbetskraftskostnadsindex 2014, 3:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 0,8 procent under juli-september
PDF
10.12.2014Befolkningsstruktur 2013
Antalet personer med utländsk bakgrund översteg 300 000
PDF
10.12.2014Energianskaffning och -förbrukning 2013
Totalförbrukningen av energi på föregående års nivå år 2013
PDF
10.12.2014Industrins orderingång 2014, oktober
Industrins orderingång ökade i oktober med 3,9 procent från året innan
PDF
10.12.2014Industriproduktion 2013
Metallbranscherna hade stor inverkan på nedgången i industriproduktionen år 2013
PDF
10.12.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, oktober
Industriproduktionen minskade i oktober med 0,4 procent från året innan
PDF
5.12.2014Fastighetspriser 2014, 3:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under juli-september med 0,2 procent från året innan
PDF
5.12.2014Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet
Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014
PDF
5.12.2014Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2014, 3:e kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent
PDF
5.12.2014Utrikeshandel med tjänster 2013
Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år 2013
PDF
4.12.2014Första registreringar av motorfordon 2014, november
I november 2014 registrerades 7 220 nya personbilar
 
28.11.2014Aktiebostadspriser 2014, oktober
Aktiebostadspriserna steg något i oktober
 
28.11.2014Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2014, 3:e kvartalet
Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 1,4 procent under januari-september 2014
PDF
28.11.2014Lönsamhetsundersökningar 2013
Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1976-2013
PDF
28.11.2014Offentlig rättshjälp 2013
År 2013 behandlade rättshjälpsbyråerna 69 000 ärenden som omfattades av offentlig rättshjälp
PDF
28.11.2014Olycksfall i arbetet 2012
Antalet olycksfall i arbetet 139 000 i Finland år 2012
PDF
28.11.2014Omsättningsestimat för storföretag 2014, oktober
Storföretagens omsättning minskade i oktober med 1,3 procent från året innan
PDF
28.11.2014Statsgarantier 2014, 3:e kvartalet
Statens garantistock 35,7 miljarder i slutet av september 2014
PDF
27.11.2014Avfallsstatistik 2013
Deponiavfallet minskar i snabb takt
PDF
27.11.2014Konsumentbarometern 2014, november
Konsumenternas förtroende fortfarande svagt och köpplaner försiktiga
PDF
26.11.2014Omsättning inom handeln 2014, oktober
Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 1,1 procent i oktober från året innan
PDF
26.11.2014Undersökning om arbetsförhållanden 2013
Också positiva förändringar i arbetsförhållandena trots rådande osäkerhet
PDF
25.11.2014Användning av datateknik i företag 2014
Hälften av företagen använder molntjänster
PDF
25.11.2014Arbetskraftsundersökning 2014, oktober
Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 8,3 procent
PDF
25.11.2014Massmediestatistik 2013
Värdenedgången på massmediemarknaden fortsatte
 
24.11.2014Producentprisindex 2014, oktober
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,3 procent i oktober från året innan
PDF
21.11.2014Familjer 2013
Civilståndet bland föräldrarna i barnfamiljer allt oftare ogift
PDF
20.11.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, oktober
Den preliminära folkmängden i Finland 5 470 437 i slutet av oktober
PDF
20.11.2014Inkvarteringsstatistik 2014, september
Utländska turisters övernattningar minskade med 7,1 procent i september
PDF
20.11.2014Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2014, 3:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,6 procent på årsnivå
PDF
20.11.2014Materialflöden i samhällsekonomin 2013
Recessionen har inte påverkat användningen av naturresurser
PDF
20.11.2014Satelliträkenskaper för kultur 2012
Kulturbranchernas andel inom samhällsekonomin sjunker ytterligare trots uppgången inom spelbranchen
PDF
20.11.2014Statistik över regional ekonomi inom lantbruket 2012
Investeringarna ökade i Egentliga Finland och minskade i Österbotten från året innan
PDF
20.11.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, oktober
I vägtrafiken dog 18 personer i oktober
 
19.11.2014Industrins och handelns lagerstatistik 2014, 3:e kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under andra kvartalet 2014 från året innan
PDF
19.11.2014Konkurser 2014, oktober
Antalet konkurser minskade under januari - oktober med 7,1 procent från året innan
PDF
18.11.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, oktober
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,4 procent i oktober från året innan
PDF
18.11.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, oktober
Kostnaderna för anläggningsmaskiner steg med 0,3 procent i oktober från året innan
 
18.11.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, oktober
Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk 0,5 procent i oktober från året innan
 
18.11.2014Utländska direktinvesteringar 2013
De mest betydande direktinvesterare i Finland år 2013 var Sverige och Förenta staterna
PDF
17.11.2014Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2014, 43
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,0 procent under tredje kvartalet från året innan
PDF
17.11.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, oktober
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,5 procent i oktober från året innan
 
17.11.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, oktober
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,2 procent i oktober från året innan
 
17.11.2014Producentprisindex för lantbruk 2014, 3:e kvartalet
Producentpriserna inom lantbruket sjönk med 10,7 procent under tredje kvartalet från året innan
PDF
14.11.2014Betalningsbalans och utlandsställning 2014, september
I september 2014 visade bytesbalansen ett överskott, exportvärdet ökade
PDF
14.11.2014Byggnadskostnadsindex 2014, oktober
Byggnadskostnaderna steg i oktober med 1,3 procent från året innan
PDF
14.11.2014Energiförbrukning inom boende 2013
Energiförbrukningen inom boende sjönk år 2013
PDF
14.11.2014För- och grundskoleundervisning 2014
542 900 elever i grundskolan år 2014
PDF
14.11.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, september
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i september 2014
PDF
14.11.2014Konsumentprisindex 2014, oktober
Inflationen avtog i oktober till 1,0 procent
PDF
14.11.2014Omsättning inom handeln 2014, september
Försäljningen inom hela handeln ökade i september med 1,5 procent från året innan
PDF
14.11.2014Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 3:e kvartalet
Färre lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan
PDF
14.11.2014Yrkeshögskoleutbildning 2014
Antalet studerande i yrkeshögskolor 138 700
PDF
13.11.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, augusti
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juni-augusti med 3,5 procent från året innan
PDF
13.11.2014Omsättningsindex för industrin 2014, augusti
Omsättningen inom industrin minskade under juni-augusti med drygt 2 procent från året innan
PDF
12.11.2014Försäkringsverksamhet 2013
Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder euro i slutet av år 2013
PDF
12.11.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, augusti
Byggföretagens omsättning ökade under juni-augusti med 1,3 procent från året innan
PDF
11.11.2014Lönesummaindex 2014, september
Lönesumman ökade med 1,1 under juli-september jämfört med året innan
PDF
10.11.2014Industrins orderingång 2014, september
Industrins orderingång ökade i september med mer än hälften från året innan
PDF
10.11.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, september
Industriproduktionen minskade i september med 1,6 procent från året innan
PDF
7.11.2014Bostadshyror 2014, 3:e kvartalet
Hyrorna steg med 3,5 procent under året
 
7.11.2014Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013
Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 2013
PDF
7.11.2014Reparationsbyggande 2013
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för nästan sex miljarder euro år 2013
PDF
6.11.2014Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2014
Hälften av Finländarna använder sociala nätverktjänster
PDF
6.11.2014Befolkningens utbildningsstruktur 2013
Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland
PDF
6.11.2014Första registreringar av motorfordon 2014, oktober
I oktober 2014 registrerades 8 836 nya personbilar
 
6.11.2014Miljöskatter 2013
År 2013 var utfallet av miljöskatter på samma nivå som året innan
PDF
6.11.2014Sysselsättning 2012
De nya sysselsattas placering i yrken 2012
PDF
31.10.2014Omsättningsestimat för storföretag 2014, september
Storföretagens omsättning ökade i september med 2,6 procent från året innan
PDF
31.10.2014Statistik över industrins energianvändning 2013
Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013
PDF
30.10.2014Forskning och utveckling 2013
Forsknings- och utvecklingsutgifterna minskar i synnerhet inom företag
 
29.10.2014Företagssaneringar 2014, 3:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 13,4 procent under januari - september 2014
PDF
29.10.2014Konkurser 2014, september
Antalet konkurser minskade under januari - september med 6,4 procent från året innan
PDF
29.10.2014Prisindex för offentliga utgifter 2014, 3:e kvartalet
Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,3 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 1,2 procent under tredje kvartalet från året innan
PDF
29.10.2014Skuldsaneringar 2014, 3:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari - september med 8,5 procent från året innan
PDF
28.10.2014Aktiebostadspriser 2014, september
Aktiebostadspriserna sjönk under tredje kvartalet
PDF
28.10.2014Högsta domstolens avgöranden 2013
År 2013 avgjordes 2 590 ärenden vid högsta domstolen
PDF
28.10.2014Stenkolsförbrukning 2014, september
Stenkolsförbrukningen minskade med 23 procent under januari - september
PDF
27.10.2014Konsumentbarometern 2014, oktober
Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober
PDF
24.10.2014Avlidna 2013
Den förväntade livslängden för nyfödda längst för flickor från Österbotten, kortast för pojkar från Kajanaland
PDF
24.10.2014Nya och nedlagda företag 2013
Antalet nya och nedlagda företag var störst inom handel under 2013
PDF
24.10.2014Omsättning inom handeln 2014, september
Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen i september på samma nivå som året innan
PDF
24.10.2014Producentprisindex 2014, september
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,3 procent i september från året innan
PDF
24.10.2014Producentprisindex för tjänster 2014, 3:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,1 procent under juli-september från året innan
PDF
23.10.2014Inkvarteringsstatistik 2014, augusti
Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti
PDF
23.10.2014Patentering 2013
Finländska företag beviljades färre patent i Finland år 2013 jämfört med tidigare år
 
23.10.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, september
I vägtrafiken dog 20 personer i september
 
22.10.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, augusti
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 8 procent i augusti
PDF
21.10.2014Arbetskraftsundersökning 2014, september
Det relativa arbetslöshetstalet för september 8,2 procent
PDF
21.10.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, september
Den preliminära folkmängden i Finland 5 468 609 i slutet av september
PDF
20.10.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, september
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,8 procent i september från året innan
PDF
20.10.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, september
Kostnaderna för anläggningsmaskiner sjönk med 0,1 procent i september från året innan
PDF
20.10.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, september
Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk med 0,4 procent i september från året innan
PDF
20.10.2014Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik 2014, september
Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 1,2 procent i september från året innan
 
17.10.2014Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten 2013
Inkomsterna inom utrikessjöfarten minskade år 2013
PDF
17.10.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, september
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,7 procent i september från året innan
 
17.10.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, september
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,4 procent i september från året innan
PDF
17.10.2014Nya och nedlagda företag 2014, 2:a kvartalet
Antalet nya företag fortsätter minska
PDF
16.10.2014Bostäder och boendeförhållanden 2013
År 2013 köpte 21 000 personer första bostad
PDF
16.10.2014El- och värmeproduktion 2013
Andelen av fossila bränslen ökade inom el- och värmeproduktionen år 2013
PDF
15.10.2014Betalningsbalans och utlandsställning 2014, augusti
I augusti 2014 visade bytesbalansen underskott, nettokapitalutflöde från Finland till utlandet
PDF
15.10.2014Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 3:e kvartalet
Antalet brott minskade med 2,4 procent och antalet trafikbrott med 14,1 procent under januari-september 2014
PDF
15.10.2014Byggnadskostnadsindex 2014, september
Byggnadskostnaderna steg i september med 1,3 procent från året innan
PDF
15.10.2014Förtjänstnivåindex 2014, 3:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under juli-september med 1,3 procent
PDF
15.10.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, augusti
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i augusti jämfört med året innan
PDF
15.10.2014Omsättningsindex för industrin 2014, juli
Omsättningen inom industrin minskade under maj-juli med nästan en procent jämfört med året innan
PDF
14.10.2014Konsumentprisindex 2014, september
Inflationen tilltog i september till 1,3 procent
PDF
14.10.2014Lönestrukturstatistik 2013
Medianlönen för löntagare 2 928 euro i månaden år 2013
PDF
14.10.2014Omsättning inom handeln 2014, augusti
Försäljningen gick ned i augusti inom handelns alla näringsgrenar
PDF
14.10.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, juli
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under maj-juli med 2,8 procent från året innan
PDF
13.10.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, juli
Byggföretagens omsättning ökade maj-juli med 1,6 procent från året innan
PDF
10.10.2014Industrins orderingång 2014, augusti
Industrins orderingång ökade i augusti med 4,5 procent från året innan
PDF
10.10.2014Lönesummaindex 2014, augusti
Lönesumman ökade med 0,7 procent under juni-augusti jämfört med året innan
PDF
10.10.2014Sysselsättning 2012
Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 - 2012
PDF
10.10.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, augusti
Industriproduktionen minskade i augusti med 3,5 procent från året innan
PDF
8.10.2014Kreditinstitutens bokslut 2014, 2:a kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent under andra kvartalet 2014
PDF
8.10.2014Värdepappersföretag 2014, 2:a kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under april - juni från året innan
PDF
7.10.2014Arbetskraftsundersökning 2013, 14
Sysselsättningen för mammor i flerbarnsfamiljer vände nedåt
PDF
7.10.2014Finländarnas resor 2014, 14
Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014
PDF
7.10.2014Hushållens konsumtion 2012
Mindre utsläpp av växthusgaser från hushållens konsumtion
PDF
6.10.2014Första registreringar av motorfordon 2014, september
I september 2014 registrerades 8 402 nya personbilar
 
3.10.2014Prisindex för ägarboende 2014, 2:a kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,2 procent
 
3.10.2014Reparationsbyggande 2013
År 2013 var husbyggnadsföretagens intäkter av reparationsbyggande 6 miljarder euro
PDF
1.10.2014Företagstjänster 2013
De tekniska tjänsterna ökade år 2013
PDF
30.9.2014Finansräkenskaper 2014, 2:a kvartalet
Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014
PDF
30.9.2014Offentliga sektorns finansräkenskaper 2014, 2:a kvartalet
Socialskyddsfondernas tillgångar översteg 170 miljarder euro under andra kvartalet 2014
PDF
30.9.2014Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2014, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 3 miljarder euro under andra kvartalet 2014
PDF
30.9.2014Offentliga sektorns underskott och skuld 2013
De reviderade uppgifterna om den offentliga sektorns underskott och skuld för år 2013 har kommit ut
PDF
30.9.2014Omsättningsestimat för storföretag 2014, augusti
Storföretagens omsättning minskade i augusti med 3,2 procent från året innan
PDF
29.9.2014Aktiebostadspriser 2014, augusti
Aktiebostadspriserna sjönk något i augusti
 
29.9.2014Konsumentbarometern 2014, september
Konsumenternas förtroende något på minus i september
PDF
29.9.2014Kultur 2013
Sysselsättningen inom kultur har försvagats från år 2010 även om den förbättrats inom konstnärlig och litterär verksamhet
PDF
26.9.2014Arbetskraftskostnadsundersökning 2012
Kostnaden för arbetad timme 31,6 euro för arbetsgivaren år 2012
PDF
26.9.2014Befolkningsstruktur 2013
Nästan var femte finländare har fyllt 65 år
PDF
26.9.2014Förvaltningsdomstolars avgöranden 2013
Förvaltningsdomstolarna avgjorde 20 200 ärenden år 2013
PDF
26.9.2014Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden 2013
I högsta förvaltningsdomstolen avgjordes 4 300 ärenden år 2013
PDF
26.9.2014Varutransporter inom vägtrafiken 2014, 2:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade något, transportarbetet ökade under andra kvartalet 2014
PDF
25.9.2014Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns underskott ökade med 0,1 miljarder euro under april - juni
PDF
25.9.2014Luftutsläpp efter näringsgren 2012
Växthusgasutsläppen minskade inom industrin och energiförsörjningen år 2012
PDF
25.9.2014Omsättning inom handeln 2014, augusti
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i augusti med 1,6 procent från året innan
PDF
25.9.2014Sektorräkenskaper kvartalsvis 2014, 2:a kvartalet
Hushållens sparkvot ökade under andra kvartalet 2014
PDF
25.9.2014Statistik över regional företagsverksamhet 2013
Förädlingsvärdet inom tillverkningsindustrin ökade år 2013
PDF
25.9.2014Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2013
Företagens omsättning minskade med 1,2 procent år 2013
PDF
24.9.2014Betalningsbalans och utlandsställning 2013
Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013
PDF
24.9.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, juli
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 22 procent i juli
PDF
24.9.2014Konkurser 2014, augusti
Antalet konkurser minskade under januari - augusti med 5,5 procent från året innan
PDF
24.9.2014Producentprisindex 2014, augusti
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,8 procent i augusti från året innan
PDF
23.9.2014Arbetskraftsundersökning 2014, augusti
Det relativa arbetslöshetstalet för augusti 7,4 procent
PDF
23.9.2014Yrkesutbildning 2013
Antalet studerande i yrkesutbildning 313 600 år 2013
PDF
22.9.2014Energianskaffning och -förbrukning 2014, 2:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi sjönk med 7 procent under januari-juni
PDF
18.9.2014Energipriser 2014, 2:a kvartalet
Priserna på fossila bränslen och el sjönk under andra kvartalet
PDF
18.9.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, augusti
Den preliminära folkmängden i Finland 5 465 290 i slutet av augusti
PDF
18.9.2014Inkvarteringsstatistik 2014, juli
Övernattningarna i inkvarteringsanläggningarna i Finland minskade med 3,3 procent i juli
PDF
18.9.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, augusti
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,9 procent i augusti från året innan
PDF
18.9.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, augusti
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 0,1 procent i augusti från året innan
 
18.9.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, augusti
Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk 0,1 procent i augusti från året innan
 
18.9.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, augusti
I vägtrafiken dog 20 personer i augusti
 
17.9.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, augusti
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,1 procent i augusti från året innan
 
17.9.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, augusti
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,4 procent i augusti från året innan
 
16.9.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, juli
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i juli jämfört med året innan
PDF
15.9.2014Betalningsbalans och utlandsställning 2014, juli
Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014
PDF
15.9.2014Byggnadskostnadsindex 2014, augusti
Byggnadskostnaderna steg i augusti med 1,2 procent från året innan
PDF
15.9.2014Finansräkenskaper 2013
Hushållens förmögenhet ökade år 2013
PDF
15.9.2014Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2014, 07
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,0 procent från juli året innan
PDF
15.9.2014Konsumentprisindex 2014, augusti
Inflationen tilltog till 1,1 procent i augusti
PDF
15.9.2014Omsättningsindex för industrin 2014, juni
Industrins omsättning nästan på föregående års nivå under andra kvartalet
PDF
15.9.2014Producentprisindex för lantbruk 2014, 07
Producentpriserna för lantbruket sjönk med 13,6 procent från juli året innan
PDF
12.9.2014Bostadsaktiebolagens ekonomi 2013
Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2013
 
12.9.2014Omsättning inom handeln 2014, juli
Försäljningen inom hela handeln ökade i juli med 0,2 procent från året innan
PDF
12.9.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, juni
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under april-juni med 1,9 procent från året innan
PDF
11.9.2014Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet
Kreditbeståndet 93 miljarder euro i slutet av juni 2014
PDF
11.9.2014Miljöskatter 2012
Hushållen betalar 45 procent av miljöskatterna
PDF
11.9.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, juni
Byggföretagens omsättning ökade andra kvartalet med 3,5 procent från året innan
PDF
10.9.2014Industrins orderingång 2014, juli
Industrins orderingång ökade i juli med 6,4 procent från året innan
PDF
10.9.2014Lönesummaindex 2014, juli
Lönesumman ökade med 1,1 procent under maj-juli jämfört med året innan
PDF
10.9.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, juli
Industriproduktionen minskade i juli med 2,6 procent från året innan
PDF
9.9.2014Arbetskraftskostnadsindex 2014, 2:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme ökade med 2,9 procent under april-juni
PDF
5.9.2014Fastighetspriser 2014, 2:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under april-juni med 2,1 procent från året innan
PDF
5.9.2014Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2014, 2:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,0 procent på årsnivå
PDF
5.9.2014Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2014, 2:a kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent
PDF
4.9.2014Första registreringar av motorfordon 2014, augusti
I augusti 2014 registrerades 7 524 nya personbilar
 
2.9.2014Prisindex för offentliga utgifter 2014, 2:a kvartalet
Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,1 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 0,5 procent under andra kvartalet från året innan
PDF

Dela