Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
24.10.2014Avlidna 2013
Den förväntade livslängden för nyfödda längst för flickor från Österbotten, kortast för pojkar från Kajanaland
PDF
24.10.2014Nya och nedlagda företag 2013
Antalet nya och nedlagda företag var störst inom handel under 2013
PDF
24.10.2014Omsättning inom handeln 2014, september
Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen i september på samma nivå som året innan
PDF
24.10.2014Producentprisindex 2014, september
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,3 procent i september från året innan
PDF
24.10.2014Producentprisindex för tjänster 2014, 3:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,1 procent under juli-september från året innan
PDF
23.10.2014Inkvarteringsstatistik 2014, augusti
Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti
PDF
23.10.2014Patentering 2013
Finländska företag beviljades färre patent i Finland år 2013 jämfört med tidigare år
 
23.10.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, september
I vägtrafiken dog 20 personer i september
 
22.10.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, augusti
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 8 procent i augusti
PDF
21.10.2014Arbetskraftsundersökning 2014, september
Det relativa arbetslöshetstalet för september 8,2 procent
PDF
21.10.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, september
Den preliminära folkmängden i Finland 5 468 609 i slutet av september
PDF
20.10.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, september
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,8 procent i september från året innan
PDF
20.10.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, september
Kostnaderna för anläggningsmaskiner sjönk med 0,1 procent i september från året innan
PDF
20.10.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, september
Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk med 0,4 procent i september från året innan
PDF
20.10.2014Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik 2014, september
Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 1,2 procent i september från året innan
 
17.10.2014Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten 2013
Inkomsterna inom utrikessjöfarten minskade år 2013
PDF
17.10.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, september
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,7 procent i september från året innan
 
17.10.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, september
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,4 procent i september från året innan
PDF
17.10.2014Nya och nedlagda företag 2014, 2:a kvartalet
Antalet nya företag fortsätter minska
PDF
16.10.2014Bostäder och boendeförhållanden 2013
År 2013 köpte 21 000 personer första bostad
PDF
16.10.2014El- och värmeproduktion 2013
Andelen av fossila bränslen ökade inom el- och värmeproduktionen år 2013
PDF
15.10.2014Betalningsbalans och utlandsställning 2014, augusti
I augusti 2014 visade bytesbalansen underskott, nettokapitalutflöde från Finland till utlandet
PDF
15.10.2014Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 3:e kvartalet
Antalet brott minskade med 2,4 procent och antalet trafikbrott med 14,1 procent under januari-september 2014
PDF
15.10.2014Byggnadskostnadsindex 2014, september
Byggnadskostnaderna steg i september med 1,3 procent från året innan
PDF
15.10.2014Förtjänstnivåindex 2014, 3:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under juli-september med 1,3 procent
PDF
15.10.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, augusti
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i augusti jämfört med året innan
PDF
15.10.2014Omsättningsindex för industrin 2014, juli
Omsättningen inom industrin minskade under maj-juli med nästan en procent jämfört med året innan
PDF
14.10.2014Konsumentprisindex 2014, september
Inflationen tilltog i september till 1,3 procent
PDF
14.10.2014Lönestrukturstatistik 2013
Medianlönen för löntagare 2 928 euro i månaden år 2013
PDF
14.10.2014Omsättning inom handeln 2014, augusti
Försäljningen gick ned i augusti inom handelns alla näringsgrenar
PDF
14.10.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, juli
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under maj-juli med 2,8 procent från året innan
PDF
13.10.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, juli
Byggföretagens omsättning ökade maj-juli med 1,6 procent från året innan
PDF
10.10.2014Industrins orderingång 2014, augusti
Industrins orderingång ökade i augusti med 4,5 procent från året innan
PDF
10.10.2014Lönesummaindex 2014, augusti
Lönesumman ökade med 0,7 procent under juni-augusti jämfört med året innan
PDF
10.10.2014Sysselsättning 2012
Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 - 2012
PDF
10.10.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, augusti
Industriproduktionen minskade i augusti med 3,5 procent från året innan
PDF
8.10.2014Kreditinstitutens bokslut 2014, 2:a kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent under andra kvartalet 2014
PDF
8.10.2014Värdepappersföretag 2014, 2:a kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under april - juni från året innan
PDF
7.10.2014Arbetskraftsundersökning 2013, 14
Sysselsättningen för mammor i flerbarnsfamiljer vände nedåt
PDF
7.10.2014Finländarnas resor 2014, 14
Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014
PDF
7.10.2014Hushållens konsumtion 2012
Mindre utsläpp av växthusgaser från hushållens konsumtion
PDF
6.10.2014Första registreringar av motorfordon 2014, september
I september 2014 registrerades 8 402 nya personbilar
 
3.10.2014Prisindex för ägarboende 2014, 2:a kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,2 procent
 
3.10.2014Reparationsbyggande 2013
År 2013 var husbyggnadsföretagens intäkter av reparationsbyggande 6 miljarder euro
PDF
1.10.2014Företagstjänster 2013
De tekniska tjänsterna ökade år 2013
PDF
30.9.2014Finansräkenskaper 2014, 2:a kvartalet
Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014
PDF
30.9.2014Offentliga sektorns finansräkenskaper 2014, 2:a kvartalet
Socialskyddsfondernas tillgångar översteg 170 miljarder euro under andra kvartalet 2014
PDF
30.9.2014Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2014, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 3 miljarder euro under andra kvartalet 2014
PDF
30.9.2014Offentliga sektorns underskott och skuld 2013
De reviderade uppgifterna om den offentliga sektorns underskott och skuld för år 2013 har kommit ut
PDF
30.9.2014Omsättningsestimat för storföretag 2014, augusti
Storföretagens omsättning minskade i augusti med 3,2 procent från året innan
PDF
29.9.2014Aktiebostadspriser 2014, augusti
Aktiebostadspriserna sjönk något i augusti
 
29.9.2014Konsumentbarometern 2014, september
Konsumenternas förtroende något på minus i september
PDF
29.9.2014Kultur 2013
Sysselsättningen inom kultur har försvagats från år 2010 även om den förbättrats inom konstnärlig och litterär verksamhet
PDF
26.9.2014Arbetskraftskostnadsundersökning 2012
Kostnaden för arbetad timme 31,6 euro för arbetsgivaren år 2012
PDF
26.9.2014Befolkningsstruktur 2013
Nästan var femte finländare har fyllt 65 år
PDF
26.9.2014Förvaltningsdomstolars avgöranden 2013
Förvaltningsdomstolarna avgjorde 20 200 ärenden år 2013
PDF
26.9.2014Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden 2013
I högsta förvaltningsdomstolen avgjordes 4 300 ärenden år 2013
PDF
26.9.2014Varutransporter inom vägtrafiken 2014, 2:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade något, transportarbetet ökade under andra kvartalet 2014
PDF
25.9.2014Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns underskott ökade med 0,1 miljarder euro under april - juni
PDF
25.9.2014Luftutsläpp efter näringsgren 2012
Växthusgasutsläppen minskade inom industrin och energiförsörjningen år 2012
PDF
25.9.2014Omsättning inom handeln 2014, augusti
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i augusti med 1,6 procent från året innan
PDF
25.9.2014Sektorräkenskaper kvartalsvis 2014, 2:a kvartalet
Hushållens sparkvot ökade under andra kvartalet 2014
PDF
25.9.2014Statistik över regional företagsverksamhet 2013
Förädlingsvärdet inom tillverkningsindustrin ökade år 2013
PDF
25.9.2014Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2013
Företagens omsättning minskade med 1,2 procent år 2013
PDF
24.9.2014Betalningsbalans och utlandsställning 2013
Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013
PDF
24.9.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, juli
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 22 procent i juli
PDF
24.9.2014Konkurser 2014, augusti
Antalet konkurser minskade under januari - augusti med 5,5 procent från året innan
PDF
24.9.2014Producentprisindex 2014, augusti
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,8 procent i augusti från året innan
PDF
23.9.2014Arbetskraftsundersökning 2014, augusti
Det relativa arbetslöshetstalet för augusti 7,4 procent
PDF
23.9.2014Yrkesutbildning 2013
Antalet studerande i yrkesutbildning 313 600 år 2013
PDF
22.9.2014Energianskaffning och -förbrukning 2014, 2:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi sjönk med 7 procent under januari-juni
PDF
18.9.2014Energipriser 2014, 2:a kvartalet
Priserna på fossila bränslen och el sjönk under andra kvartalet
PDF
18.9.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, augusti
Den preliminära folkmängden i Finland 5 465 290 i slutet av augusti
PDF
18.9.2014Inkvarteringsstatistik 2014, juli
Övernattningarna i inkvarteringsanläggningarna i Finland minskade med 3,3 procent i juli
PDF
18.9.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, augusti
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,9 procent i augusti från året innan
PDF
18.9.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, augusti
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 0,1 procent i augusti från året innan
 
18.9.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, augusti
Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk 0,1 procent i augusti från året innan
 
18.9.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, augusti
I vägtrafiken dog 20 personer i augusti
 
17.9.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, augusti
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,1 procent i augusti från året innan
 
17.9.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, augusti
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,4 procent i augusti från året innan
 
16.9.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, juli
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i juli jämfört med året innan
PDF
15.9.2014Betalningsbalans och utlandsställning 2014, juli
Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014
PDF
15.9.2014Byggnadskostnadsindex 2014, augusti
Byggnadskostnaderna steg i augusti med 1,2 procent från året innan
PDF
15.9.2014Finansräkenskaper 2013
Hushållens förmögenhet ökade år 2013
PDF
15.9.2014Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2014, 07
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,0 procent från juli året innan
PDF
15.9.2014Konsumentprisindex 2014, augusti
Inflationen tilltog till 1,1 procent i augusti
PDF
15.9.2014Omsättningsindex för industrin 2014, juni
Industrins omsättning nästan på föregående års nivå under andra kvartalet
PDF
15.9.2014Producentprisindex för lantbruk 2014, 07
Producentpriserna för lantbruket sjönk med 13,6 procent från juli året innan
PDF
12.9.2014Bostadsaktiebolagens ekonomi 2013
Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2013
 
12.9.2014Omsättning inom handeln 2014, juli
Försäljningen inom hela handeln ökade i juli med 0,2 procent från året innan
PDF
12.9.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, juni
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under april-juni med 1,9 procent från året innan
PDF
11.9.2014Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet
Kreditbeståndet 93 miljarder euro i slutet av juni 2014
PDF
11.9.2014Miljöskatter 2012
Hushållen betalar 45 procent av miljöskatterna
PDF
11.9.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, juni
Byggföretagens omsättning ökade andra kvartalet med 3,5 procent från året innan
PDF
10.9.2014Industrins orderingång 2014, juli
Industrins orderingång ökade i juli med 6,4 procent från året innan
PDF
10.9.2014Lönesummaindex 2014, juli
Lönesumman ökade med 1,1 procent under maj-juli jämfört med året innan
PDF
10.9.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, juli
Industriproduktionen minskade i juli med 2,6 procent från året innan
PDF
9.9.2014Arbetskraftskostnadsindex 2014, 2:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme ökade med 2,9 procent under april-juni
PDF
5.9.2014Fastighetspriser 2014, 2:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under april-juni med 2,1 procent från året innan
PDF
5.9.2014Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2014, 2:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,0 procent på årsnivå
PDF
5.9.2014Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2014, 2:a kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent
PDF
4.9.2014Första registreringar av motorfordon 2014, augusti
I augusti 2014 registrerades 7 524 nya personbilar
 
2.9.2014Prisindex för offentliga utgifter 2014, 2:a kvartalet
Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,1 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 0,5 procent under andra kvartalet från året innan
PDF
29.8.2014Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2014, 2:a kvartalet
Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 1,5 procent under januari-juni 2014
PDF
29.8.2014Omsättningsestimat för storföretag 2014, juli
Storföretagens omsättning minskade i juli med 1,6 procent från året innan
PDF
29.8.2014Statsgarantier 2014, 2:a kvartalet
Statens garantistock 34,3 miljarder i slutet av mars 2014
PDF
29.8.2014Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 2:a kvartalet
Färre lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan
PDF
28.8.2014Aktiebostadspriser 2014, juli
Aktiebostadspriserna sjönk i juli
PDF
28.8.2014Stenkolsförbrukning 2014, juni
Stenkolsförbrukningen minskade med 30 procent under januari - juni
PDF
27.8.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, juni
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 11 procent under andra kvartalet
PDF
27.8.2014Förtjänstnivåindex 2014, 2:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under april-juni med 1,2 procent
PDF
27.8.2014Konkurser 2014, juli
Antalet konkurser minskade under januari - juli med 4,5 procent från året innan
PDF
27.8.2014Konsumentbarometern 2014, augusti
Konsumenternas förtroende försvagades i augusti
PDF
26.8.2014Arbetskraftsundersökning 2014, juli
Det relativa arbetslöshetstalet för juli 7,0 procent
PDF
26.8.2014Omsättning inom handeln 2014, juli
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i juli med 0,7 procent från året innan
PDF
25.8.2014Producentprisindex 2014, juli
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,5 procent i juli från året innan
PDF
21.8.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, juli
Den preliminära folkmängden i Finland 5 462 939 i slutet av juli
PDF
21.8.2014Inkvarteringsstatistik 2014, juni
Utländska turisters övernattningar ökade med 2,9 procent i juni 2014
PDF
21.8.2014Månadslöner inom den privata sektorn 2013
Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn var 3 500 euro i oktober 2013
PDF
21.8.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, juli
I vägtrafiken dog 26 personer i juli
 
21.8.2014Timlöner inom den privata sektorn 2013
Timlönefördelningen inom den privata sektorn har blivit något bimodal från år 2005 till år 2013
PDF
19.8.2014Industrins och handelns lagerstatistik 2014, 2:a kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under andra kvartalet 2014 från året innan
PDF
18.8.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, juli
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,2 procent i juli
PDF
18.8.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, juli
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 0,5 procent i juli
 
18.8.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, juli
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,9 procent i juli
 
18.8.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, juli
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,8 procent i juli
 
18.8.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, juli
Kostnaderna för skogsmaskiner ökade 0,2 procent i juli
 
15.8.2014Betalningsbalans och utlandsställning 2014, juni
I juni 2014 visade bytesbalansen ett överskott, Finland hade ett nettoinflöde av kapital
PDF
15.8.2014Byggnadskostnadsindex 2014, juli
Byggnadskostnaderna steg i juli med 1,2 procent från året innan
PDF
15.8.2014Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2014, 2:a kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,8 procent under andra kvartalet
PDF
15.8.2014Omsättning inom handeln 2014, juni
Försäljningen inom detaljhandeln minskade i juni med 1,6 procent från året innan
PDF
15.8.2014Producentprisindex för lantbruk 2014, 2:a kvartalet
Producentpriserna för lantbruket sjönk med 14,0 procent under andra kvartalet
PDF
14.8.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, juni
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i juni 2014
PDF
14.8.2014Konsumentprisindex 2014, juli
Inflationen i juli 0,8 procent
PDF
14.8.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, maj
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under mars - maj med 1,4 procent från året innan
PDF
14.8.2014Omsättningsindex för industrin 2014, maj
Omsättningen inom industrin under mars - maj fortfarande drygt en procent mindre än året innan
PDF
13.8.2014Företagssaneringar 2014, 2:a kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 7,3 procent under januari - juni 2014
PDF
13.8.2014Konkurser 2014, juni
Antalet konkurser minskade med 4,1 procent under första delen av året
PDF
13.8.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, maj
Byggföretagens omsättning ökade under mars - maj med över 3 procent från året innan
PDF
13.8.2014Skuldsaneringar 2014, 2:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari - juni från året innan
PDF
11.8.2014Lönesummaindex 2014, juni
Lönesumman ökade med en procent under april-juni jämfört med året innan
PDF
8.8.2014Industrins orderingång 2014, juni
Industrins orderingång minskade i juni med 4,6 procent från året innan
PDF
8.8.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, juni
Industriproduktionen minskade i juni med 1,4 procent från året innan
PDF
6.8.2014Första registreringar av motorfordon 2014, juli
I juli 2014 registrerades 8 016 nya personbilar
 
1.8.2014Bostadshyror 2014, 2:a kvartalet
Hyrorna steg med 3,7 procent under året
 
31.7.2014Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014
PDF
31.7.2014Omsättningsestimat för storföretag 2014, juni
Storföretagens omsättning ökade i juni med 2,3 procent från året innan
PDF
31.7.2014Värdepappersföretag 2014, 1:a kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under januari - mars från året innan
PDF
30.7.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, maj
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 14 procent i maj
PDF
28.7.2014Aktiebostadspriser 2014, juni
Aktiebostadspriserna nästan oförändrade i juni
PDF
28.7.2014Konsumentbarometern 2014, juli
Konsumenternas tro på Finlands ekonomi ökade något i juli
PDF
24.7.2014Nya och nedlagda företag 2014, 1:a kvartalet
Allt färre nya företag i Finland
PDF
24.7.2014Omsättning inom handeln 2014, juni
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i juni med 1,9 procent från året innan
PDF
24.7.2014Producentprisindex 2014, juni
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,6 procent i juni
PDF
24.7.2014Producentprisindex för tjänster 2014, 2:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,1 procent i april-juni
PDF
24.7.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, juni
I vägtrafiken dog 25 personer i juni
 
22.7.2014Arbetskraftsundersökning 2014, juni
Det relativa arbetslöshetstalet för juni 9,2 procent
PDF
22.7.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, juni
Den preliminära folkmängden i Finland 5 460 459 i slutet av juni
PDF
21.7.2014Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik 2014, juni
Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 1,9 procent i juni
 
18.7.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, juni
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,3 procent i juni
PDF
18.7.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, juni
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,2 procent i juni
PDF
18.7.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, juni
Kostnaderna för skogsmaskiner ökade 0,7 procent i juni
PDF
17.7.2014Inkvarteringsstatistik 2014, maj
Utländska turisters övernattningar minskade med 4,1 procent i maj 2014
PDF
17.7.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, juni
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,4 procent i juni
 
17.7.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, juni
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 1,5 procent i juni
PDF
15.7.2014Byggnadskostnadsindex 2014, juni
Byggnadskostnaderna steg i juni med 0,8 procent från året innan
PDF
15.7.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, maj
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i maj 2014
PDF
15.7.2014Omsättning inom handeln 2014, maj
Försäljningen inom hela handeln minskade i maj med 2,5 procent från året innan
PDF
14.7.2014Konsumentprisindex 2014, juni
Inflationen i juni 0,9 procent
PDF
14.7.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, april
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under februari - april med 1,8 procent från året innan
PDF
14.7.2014Omsättningsindex för industrin 2014, april
Omsättningen inom industrin minskade under februari-april med drygt en procent från året innan
PDF
11.7.2014Betalningsbalans och utlandsställning 2014, maj
Kapitalinflöde till Finland i början av år 2014, bytesbalansen visade fortfarande ett underskott
PDF
11.7.2014Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 2:a kvartalet
Antalet brott minskade något under januari - juni 2014
PDF
11.7.2014Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns underskott ökade något under januari - mars
PDF
11.7.2014Lönesummaindex 2014, maj
Lönesumman ökade med 0,2 procent under mars-maj jämfört med året innan
PDF
11.7.2014Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet
Kvartalsräkenskapernas tidsserier enligt ENS2010 har publicerats, bruttonationalprodukten minskade med 0,4 procent under första kvartalet
PDF
11.7.2014Nationalräkenskaper, årsvis 2013
Bruttonationalprodukten minskade med 1,2 procent i fjol
PDF
11.7.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, april
Byggföretagens omsättning ökade under februari - april med 3,1 procent från året innan
PDF
11.7.2014Sektorräkenskaper kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet
Företagens vinstkvot minskade under första kvartalet 2014
PDF
11.7.2014Skatter och avgifter av skattenatur 2013
Skatteutfallet ökade med 3,9 procent år 2013
PDF
10.7.2014Industrins orderingång 2014, maj
Industrins orderingång ökade i maj med 1,4 procent från året innan
PDF
10.7.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, maj
Industriproduktionen minskade i maj med 3,1 procent från året innan
PDF
4.7.2014Första registreringar av motorfordon 2014, juni
I juni 2014 registrerades 9 202 nya personbilar
 
4.7.2014Prisindex för ägarboende 2014, 1:a kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 2,0 procent
 
1.7.2014Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet
Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av mars 2014
PDF
30.6.2014Aktiebostadspriser 2014, maj
Priserna på aktiebostäder sjönk i maj
 
30.6.2014Finansräkenskaper 2014, 1:a kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under första kvartalet 2014
PDF
30.6.2014Offentliga sektorns finansräkenskaper 2014, 1:a kvartalet
Statens finansiella nettotillgångar minskade ytterligare under första kvartalet 2014
PDF
30.6.2014Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 3,4 miljarder euro under första kvartalet 2014
PDF
30.6.2014Omsättningsestimat för storföretag 2014, maj
Storföretagens omsättning minskade i maj med 2,1 procent från året innan
PDF
27.6.2014Hovrätternas avgöranden 2013
Antalet avgjorda ärenden i hovrätterna minskade med 5 procent år 2013
PDF
27.6.2014Konsumentbarometern 2014, juni
Konsumenternas förtroende för ekonomin oförändrad i juni
PDF
27.6.2014Varutransporter inom vägtrafiken 2014, 1:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil var oförändrad, transportarbetet minskade under första kvartalet 2014
PDF
26.6.2014Omsättning inom handeln 2014, maj
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i maj med 1,4 procent från året innan
PDF
26.6.2014Statistik över skuldsättning 2013
Ökningen av bostadsskulder har stannat av
 
24.6.2014Arbetskraftsundersökning 2014, maj
Det relativa arbetslöshetstalet för maj 10,7 procent
PDF
24.6.2014Producentprisindex 2014, maj
Producentpriserna för industrin sjönk med 1,1 procent i maj
PDF
19.6.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, april
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 10 procent i april
PDF
19.6.2014Energianskaffning och -förbrukning 2014, 1:a kvartalet
Korrigerad 27.6.2014. Varm början på året minskade energiförbrukningen
PDF
19.6.2014Energipriser 2014, 1:a kvartalet
Varm början på året sänkte priset på stenkol och naturgas
PDF
19.6.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, maj
Den preliminära folkmängden i Finland 5 458 038 i slutet av maj
PDF
19.6.2014Internationell prisjämförelse 2013
Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013
PDF
19.6.2014Olycksfall i arbetet 2012
Två av tre olycksfall under resan till eller från arbetet drabbar kvinnor
 
18.6.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, maj
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,1 procent i maj
PDF
18.6.2014Konkurser 2014, maj
Antalet konkurser minskade med 4,5 procent från året innan
PDF
18.6.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, maj
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,0 procent i maj
PDF
18.6.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, maj
Kostnaderna för skogsmaskiner förblev oförändrande i maj
PDF
18.6.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, maj
I vägtrafiken dog 13 personer i maj
 
17.6.2014Arbetskraftskostnadsundersökning 2012
Kostnaden för arbetad timme 31,4 euro för arbetsgivaren år 2012
PDF
17.6.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, maj
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,0 procent i maj
 
17.6.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, maj
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,9 procent i maj
 
17.6.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2013
I vägtrafiken omkom 258 personer år 2013
 
16.6.2014Prisindex för offentliga utgifter 2014, 1:a kvartalet
Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,5 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 1,0 procent under första kvartalet
PDF
13.6.2014Byggnadskostnadsindex 2014, maj
Byggnadskostnaderna steg i maj med 0,7 procent från året innan
PDF
13.6.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, april
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i april 2014
PDF
13.6.2014Konsumentprisindex 2014, maj
Inflationen avtog i maj till 0,8 procent
PDF
13.6.2014Omsättning inom handeln 2014, april
Försäljningen inom hela handeln minskade i april med 0,8 procent från året innan
PDF
13.6.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, mars
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under januari - mars med 2,5 procent från året innan
PDF
13.6.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, mars
Byggföretagens omsättning ökade under januari - mars med 2,6 procent från året innan
PDF
13.6.2014Omsättningsindex för industrin 2014, mars
Omsättningen inom industrin minskade under första kvartalet år 2014 med omkring 3 procent från året innan
PDF
12.6.2014Gymnasieutbildning 2013
Antalet studerande i gymnasieutbildning minskade ytterligare
PDF
12.6.2014Inkvarteringsstatistik 2014, april
Utländska turisters övernattningar ökade med 1,5 procent i april 2014
PDF
12.6.2014Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2014, 1:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,3 procent på årsnivå
PDF
12.6.2014Specialundervisning 2013
Andelen elever som fick särskilt stöd minskade
PDF
12.6.2014Tvångsmedel 2013
Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet använde tvångsmedel i 210 300 fall år 2013
PDF
11.6.2014Europaparlamentsval 2014
Fastställt valresultat: Vänsterförbundet och Sannfinländarna framgångsrika i Europaparlamentsvalet 2014
PDF
11.6.2014Företagssaneringar 2013
År 2013 ökade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 11,8 procent från året innan
PDF
11.6.2014Konkurser 2013
År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan
PDF
11.6.2014Lönesummaindex 2014, april
Lönesumman ökade med 0,1 procent under februari-april jämfört med året innan
PDF
11.6.2014Skuldsaneringar 2013
Antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden ökade med 6,0 procent år 2013
PDF
11.6.2014Universitetsutbildning 2013
Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent
PDF
10.6.2014Arbetskraftskostnadsindex 2014, 1:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme ökade med 1,6 procent under januari-mars
PDF
10.6.2014Industrins orderingång 2014, april
Industrins orderingång ökade i april med 8,0 procent från året innan
PDF
10.6.2014Tingsrätternas avgöranden i brottmål 2013
Antalet avgjorda brottmål vid tingsrätterna minskade ytterligare
PDF
10.6.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, april
Industriproduktionen minskade i april med 2,3 procent från året innan
PDF
6.6.2014Fastighetspriser 2014, 1:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 3,3 procent från året innan
PDF
6.6.2014Utrikeshandel med tjänster 2013
Handeln med tjänster och den internationella produktionen inhämtade nästan 4 miljarder i intäkter till Finland år 2013
PDF
5.6.2014Finländarnas resor 2014, 13
Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien
PDF
5.6.2014Första registreringar av motorfordon 2014, maj
I maj 2014 registrerades 10 109 nya personbilar
 
5.6.2014Innovationsverksamhet 2012
Innovationsverksamhet vanligast bland stora internationella företag
PDF
5.6.2014Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet
Bruttonationalprodukten minskade med 0,4 procent
PDF
5.6.2014Sysselsättning 2013
Arbetslöshetsrisken störst bland unga män 2013
PDF
30.5.2014Inkvarteringsstatistik 2013
Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013
PDF
30.5.2014Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet
Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 2,5 procent under januari-mars 2014
PDF
30.5.2014Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013
Kommunernas lånestock fortsatte att öka, men ökningen av verksamhetsutgifterna avtog år 2013
PDF
30.5.2014Statsgarantier 2014, 1:a kvartalet
Statens garantistock 34,3 miljarder i slutet av mars 2014
PDF
28.5.2014Adoptioner 2013
Antalet utländska adoptioner minskade år 2013
PDF
28.5.2014Aktiebostadspriser 2014, april
Priserna på aktiebostäder sjönk i april
 
28.5.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, mars
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under första kvartalet 2014 med drygt 4 procent från året innan
PDF
28.5.2014Förtjänstnivåindex 2014, 1:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under januari-mars med 1,8 procent
PDF
28.5.2014Omsättningsestimat för storföretag 2014, april
Storföretagens omsättning minskade i april med 0,8 procent från året innan
PDF
28.5.2014Undersökning om vuxenutbildning 2012
Företagsekonomi och juridik vanligt inom vuxenutbildningen
 
27.5.2014Inkomstfördelningsstatistik 2012
Inkomstskillnaderna i Finland mindre än i genomsnitt i Europa
PDF
27.5.2014Konsumentbarometern 2014, maj
Konsumenternas förtroende återhämtade sig från svackan i april
PDF
26.5.2014Europaparlamentsval 2014
Vänsterförbundet och Sannfinländarna framgångsrika i Europarlamentsvalet 2014
PDF
26.5.2014Hushållens konsumtion 2012
Matbutiken finns nära hemmet
PDF
26.5.2014Producentprisindex 2014, april
Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent i april
PDF
23.5.2014Byggnader och fritidshus 2013
Nylänningarnas stugresa tre gånger så lång jämfört med alla stugägare 2013
PDF
23.5.2014Familjer 2013
Antalet barnfamiljer fortsätter minska
PDF
23.5.2014Omsättning inom handeln 2014, april
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i april med 2,3 procent från året innan
PDF
23.5.2014Ämnesval 2013
Största delen av grundskoleleverna studerar engelska
PDF
22.5.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, april
Den preliminära folkmängden i Finland 5 456 360 i slutet av april
PDF
22.5.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, april
I vägtrafiken dog 13 personer i april
 
22.5.2014Växthusgaser 2013
Finlands växthusgasutsläpp alltjämt på en låg nivå
PDF
21.5.2014Bostäder och boendeförhållanden 2013
Vanligare med trångboddhet i huvudstadsregionen år 2013
PDF
21.5.2014Konkurser 2014, april
Antalet konkurser minskade med 2,5 procent från året innan
PDF
21.5.2014Månadslöner inom staten 2013
Hög utbildning höjer lönerna inom staten
PDF
20.5.2014Arbetskraftsundersökning 2014, april
Det relativa arbetslöshetstalet för april 9,0 procent
PDF
19.5.2014Industrins och handelns lagerstatistik 2014, 1:a kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under första kvartalet 2014 från året innan
PDF
19.5.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, april
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,9 procent i april
PDF
19.5.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, april
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,1 procent i april
PDF
19.5.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, april
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,1 procent i april
PDF
19.5.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, april
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 1,1 procent i april
PDF
19.5.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, april
Kostnaderna för skogsmaskiner ökade med 0,2 procent i april
PDF
16.5.2014Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 1:a kvartalet
Korrigerad 26.6.2014. Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan
PDF
15.5.2014Avfallsstatistik 2012
Sextiosex procent av allt brännbart avfall bränns
PDF
15.5.2014Byggnadskostnadsindex 2014, april
Byggnadskostnaderna steg i april med 0,2 procent från året innan
PDF
15.5.2014Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2014, 1:a kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 2,6 procent under första kvartalet
PDF
15.5.2014Inkvarteringsstatistik 2014, mars
Finländska turisters övernattningar minskade med 7,7 procent i mars 2014
PDF
15.5.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, mars
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i mars 2014
PDF
15.5.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, februari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under december - februari med 2,3 procent jämfört med ett år tidigare
PDF
15.5.2014Omsättningsindex för industrin 2014, februari
Omsättningen inom industrin minskade under december-februari med drygt 3 procent från ett år tidigare
PDF
15.5.2014Producentprisindex för lantbruk 2014, 1:a kvartalet
Producentpriserna för lantbruket sjönk med 9,2 procent under första kvartalet
PDF
15.5.2014Undersökning om arbetsförhållanden 2013
Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet
PDF
14.5.2014Erhållande av finskt medborgarskap 2013
Finskt medborgarskap till 8 930 utländska medborgare
PDF
14.5.2014Konsumentprisindex 2014, april
Inflationen alltjämt 1,1 procent i april
PDF
14.5.2014Omsättning inom handeln 2014, mars
Försäljningen inom detaljhandeln minskade i mars med 1,5 procent från året innan
PDF
13.5.2014Lönesummaindex 2014, mars
Lönesumman ökade med 0,7 procent under januari-mars jämfört med året innan
PDF
13.5.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, februari
Byggföretagens omsättning minskade under december-februari med 1,1 procent jämfört med ett år tidigare
PDF
9.5.2014Bostadshyror 2014, 1:a kvartalet
Hyrorna steg med 3,7 procent under året
PDF
9.5.2014Industrins orderingång 2014, mars
Industrins orderingång ökade i mars med 5,5 procent från året innan
PDF
9.5.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, mars
Industriproduktionen minskade i mars med 5,0 procent från året innan
PDF
8.5.2014Industrins miljöskyddsutgifter 2012
Industrin investerade i miljöskydd mer år 2012 än tidigare
PDF
8.5.2014Utbildningsekonomi 2012
Driftsutgifterna för skolväsendet ökade år 2012
PDF
8.5.2014Varutransporter inom vägtrafiken 2013
Varutransporterna med lastbil minskade år 2013 jämfört med året innan
PDF
7.5.2014Första registreringar av motorfordon 2014, april
I april 2014 registrerades 9 317 nya personbilar
 
7.5.2014Löner inom kommunsektorn 2013
Direktörer och läkare har de högsta lönerna inom kommunsektorn
PDF
6.5.2014Åklagarens avgöranden 2013
Åklagaren avgjorde 72 000 ärenden år 2013
PDF
30.4.2014Europaparlamentsval 2014
Uppställning av kandidater vid Europaparlamentsvalet 2014
PDF
30.4.2014Företagssaneringar 2014, 1:a kvartalet
Antalet företagssaneringar ökade med 13,2 procent år 2013
PDF
30.4.2014Konkurser 2014, mars
Antalet konkurser ökade med 7,3 procent från året innan
PDF
30.4.2014Redovisning av detaljhandeln 2012
Livsmedel och drycker den största produktgruppen inom detaljhandeln år 2012
PDF
30.4.2014Skuldsaneringar 2014, 1:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari - mars från året innan
PDF
29.4.2014Byggnads- och bostadsproduktion 2014, februari
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med nästan 14 procent från året innan
PDF
29.4.2014Flyttningsrörelsen 2013
Invandringen och flyttningsvinsten ökade från året innan
PDF
29.4.2014Statistik över arbetskonflikter 2013
År 2013 uppgick antalet arbetskonflikter till 121
PDF
29.4.2014Stenkolsförbrukning 2014, mars
Förbrukningen av stenkol minskade med nästan en tredjedel under januari - mars
PDF
29.4.2014Sökande till utbildning 2012
Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan
PDF
28.4.2014Aktiebostadspriser 2014, mars
Aktiebostadspriserna steg något i mars
 
28.4.2014Hushållens konsumtion 2012
Välfärdstjänstärna har störst ekonomisk betydelse för barnfamilj
PDF
28.4.2014Konsumentbarometern 2014, april
Konsumenternas förtroende försvagades i april
PDF
25.4.2014Omsättning inom handeln 2014, mars
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i mars med 1,5 procent från året innan
PDF
25.4.2014Universitetsutbildning 2013
Antalet universitetsstuderande 167 200 år 2013
PDF
24.4.2014Arbetskraftsundersökning 2014, mars
Det relativa arbetslöshetstalet för mars 9,5 procent
PDF
24.4.2014Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, mars
Personer med främmande språk som modersmål fler än svenskspråkiga
PDF
24.4.2014Nya och nedlagda företag 2013, 4:e kvartalet
Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående
PDF
24.4.2014Producentprisindex 2014, mars
Producentpriserna för industrin sjönk med 2,1 procent i mars
PDF
24.4.2014Producentprisindex för tjänster 2014, 1:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,0 procent i januari-mars
PDF
24.4.2014Statistik över vägtrafikolyckor 2014, mars
I vägtrafiken dog 12 personer i mars
 
22.4.2014Jordbyggnadskostnadsindex 2014, mars
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,5 procent i mars
PDF
22.4.2014Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2014, mars
Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,3 procent i mars
PDF
22.4.2014Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2014, mars
Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk 0,3 procent i mars
PDF
22.4.2014Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik 2014, mars
Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 1,8 procent i mars
 
17.4.2014Finländska dotterbolag utomlands 2012
Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012.
PDF
17.4.2014Inkvarteringsstatistik 2014, februari
Utländska turisters övernattningar minskade med 4,5 procent i februari 2014
PDF
17.4.2014Kostnadsindex för busstrafik 2014, mars
Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,1 procent i mars
 
17.4.2014Kostnadsindex för lastbilstrafik 2014, mars
Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,1 procent i mars
PDF
17.4.2014Ändringar i civilstånd 2013
Antalet ingångna äktenskap betydligt färre, antalet skilsmässor något fler
PDF
16.4.2014Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 1:a kvartalet
Antalet brott ökade under januari - mars 2014
PDF
16.4.2014Undersökning om tidsanvändning 2009
Hälften av arbetsveckorna omfattar fem dagar
 
15.4.2014Byggnadskostnadsindex 2014, mars
Byggnadskostnaderna steg i mars med 0,9 procent från året innan
PDF
15.4.2014Konjunkturindikator för produktionen 2014, februari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i februari 2014
PDF
15.4.2014Omsättning inom servicebranschen 2014, januari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under november - januari med 1,3 procent jämfört med ett år tidigare
PDF
15.4.2014Omsättningsindex för industrin 2014, januari
Omsättningen inom industrin minskade under november-januari med drygt 4 procent från ett år tidigare
PDF
15.4.2014Växthusgaser 2012
Finlands växhusgasutsläpp under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod har utvärderats
PDF
14.4.2014Konsumentprisindex 2014, mars
Inflationen avtog i mars till 1,1 procent
PDF
14.4.2014Omsättning inom handeln 2014, februari
Försäljningen inom detaljhandeln minskade i februari med 0,4 procent från året innan
PDF
14.4.2014Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, januari
Byggföretagens omsättning minskade under november-januari med 1,3 procent jämfört med ett år tidigare
PDF
10.4.2014Finländarnas resor 2013
Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2013
PDF
10.4.2014Industrins orderingång 2014, februari
Industrins orderingång ökade i februari med 6,9 procent från året innan
 
10.4.2014Inkomstfördelningsstatistik 2012
Inkomstnivån for hushåll som bor i hyrebostäder förbättrades något år 2012
PDF
10.4.2014Lönesummaindex 2014, februari
Lönesumman ökade med 1,7 procent under december-februari jämfört med året innan
PDF
10.4.2014Volymindex för industriproduktionen 2014, februari
Industriproduktionen minskade i februari med 5,4 procent från året innan
PDF
9.4.2014Finansieringsleasing 2013
Anskaffningar via finansieringsleasing 2,0 miljarder år 2013
PDF
9.4.2014Undersökning om arbetsförhållanden 2013
Löntagarnas bedömningar av den egna pensionsåldern har stigit betydligt
PDF
9.4.2014Utsökningsärenden 2013
Antalet utsökningsgäldenärer började minska år 2013
PDF
9.4.2014Yrkeshögskoleutbildning 2013
Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare
PDF
8.4.2014Avlidna 2013
Antalet dödsfall bland barn under ett år minskade klart från året innan
PDF
8.4.2014Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012
Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012
PDF
8.4.2014Födda 2013
Antalet födda minskade ytterligare
PDF
8.4.2014Lönestrukturstatistik 2012
Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap
PDF
4.4.2014Finansräkenskaper 2013, 4:e kvartalet
Hushållens finansiella tillgångar ökade med 5 miljarder euro under sista kvartalet 2013
PDF
4.4.2014Första registreringar av motorfordon 2014, mars
I mars 2014 registrerades 9 626 nya personbilar
 
4.4.2014Inkomstfördelningsstatistik 2012
Hushållens inkomstutveckling fortfarande svag år 2012
PDF
4.4.2014Prisindex för ägarboende 2013, 4:e kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 0,6 procent
 
4.4.2014Varutransporter inom vägtrafiken 2013, 4:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade, transportarbetet ökade under fjärde kvartalet 2013
 
3.4.2014Kreditinstitutens bokslut 2013, 4:e kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto ökade med 13 procent år 2013
 
3.4.2014Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2012
Gårdarnas genomsnittliga storlek har ökat under 2000 - talet
PDF
3.4.2014Värdepappersföretag 2013, 4:e kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade med 13 procent år 2013
 
2.4.2014Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013
Andelen brottsmisstänkta med finländsk bakgrund var 1,8 procent och med utländsk bakgrund 3,5 procent
PDF
2.4.2014Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013
Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år 2013
PDF

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen