Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
25.9.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, augusti
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,9 procent i augusti från året innan
PDF
25.9.2017Producentprisindex 2017, augusti
Producentpriserna för industrin steg med 3,8 procent från augusti året innan
PDF
22.9.2017Befolkningsstruktur 2016
Två tredjedelar av finländarna bor i sitt födelselandskap
PDF
22.9.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, 42
Underskottet i bytesbalansen minskade, nettoställningen mot utlandet försvagades
PDF
22.9.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2017, juli
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under maj-juli
PDF
22.9.2017Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2017, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns överskott ökade med 1,3 miljarder euro under andra kvartalet
PDF
22.9.2017Sektorräkenskaper kvartalsvis 2017, 2:a kvartalet
Hushållssektorns sparkvot var negativ under andra kvartalet 2017
PDF
22.9.2017Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, 2:a kvartalet
Exporten av tjänster ökade fortfarande under årets andra kvartal
PDF
21.9.2017Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, augusti
Den preliminära folkmängden i Finland 5 509 717 i slutet av augusti
PDF
21.9.2017Lönestrukturstatistik 2016
Den vanligaste månadslönen för heltidsanställda löntagare 2 500 euro år 2016
PDF
21.9.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, augusti
I vägtrafiken dog 15 personer i augusti
PDF
21.9.2017Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016
Tillväxten inom servicenäringarna fortsatte 2016
PDF
20.9.2017Energianskaffning och -förbrukning 2017, 2:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi på förra årets nivå under januari-juni
PDF
20.9.2017Konkurser 2017, augusti
Antalet konkurser minskade med 14,2 procent under januari - augusti 2017 jämfört med året innan
PDF
18.9.2017Varutransporter inom vägtrafiken 2017, 2:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade något, transportarbetet ökade under andra kvartalet 2017
PDF
15.9.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, juli
Bytesbalansen visade ett överskött i juli
PDF
15.9.2017Byggnadskostnadsindex 2017, augusti
Byggnadskostnaderna steg i augusti med 0,3 procent från året innan
PDF
15.9.2017Konjunkturindikator för produktionen 2017, juli
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juli
PDF
15.9.2017Omsättning inom handeln 2017, juli
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juli med 1,7 procent från året innan
PDF
14.9.2017Inkvarteringsstatistik 2017, juli
Utländska turisters övernattningar ökade med 11,6 procent i juli 2017
PDF
14.9.2017Konsumentprisindex 2017, augusti
Inflationen i augusti 0,7 procent
PDF
14.9.2017Omsättning inom servicebranschen 2017, juni
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under april-juni med 5,8 procent från året innan
PDF
14.9.2017Omsättningsindex för industrin 2017, juni
Omsättningen inom industrin ökade med 7,0 procent under andra kvartalet
PDF
13.9.2017Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2017, 2:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 0,6 procent på årsnivå
PDF
13.9.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, juni
Byggföretagens omsättning ökade 5,9 procent under april-juni från året innan
PDF
12.9.2017Bostadsaktiebolagens ekonomi 2016
Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2016
PDF
12.9.2017Lönesummaindex 2017, juli
Lönesumman ökade med 1,4 procent under maj-juli jämfört med året innan
PDF
11.9.2017Prisindex för offentliga utgifter 2017, 2:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter sjönk inom kommunalekonomin och staten
PDF
8.9.2017Arbetskraftskostnadsindex 2017, 2:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,2 procent under april-juni från året innan
PDF
8.9.2017Industrins orderingång 2017, juli
Industrins orderingång ökade i juli med 9,2 procent från året innan
PDF
8.9.2017Volymindex för industriproduktionen 2017, juli
Industriproduktionen ökade i juli med 2,7 procent från året innan
PDF
7.9.2017Energipriser 2017, 2:a kvartalet
Ökningen av energipriserna avtog under andra kvartalet
PDF
7.9.2017Miljöskatter 2015
Utfallet av miljöskatter över 6 miljarder euro år 2015
PDF
6.9.2017Första registreringar av motorfordon 2017, augusti
I augusti 2017 registrerades 9 669 nya personbilar
 
4.9.2017Fastighetspriser 2017, 2:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under april-juni med 1,5 procent från året innan
 
1.9.2017Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2017, 2:a kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,4 procent från föregående kvartal
PDF
31.8.2017Omsättningsestimat för storföretag 2017, juli
Storföretagens omsättning ökade i juli
PDF
30.8.2017Förtjänstnivåindex 2017, 2:a kvartalet
Löntagarnas löneutveckling avstannade nästan helt
PDF
30.8.2017Konkurser 2017, juli
Antalet konkurser minskade med 14,9 procent under januari - juli 2017 jämfört med året innan
PDF
28.8.2017Aktiebostadspriser 2017, juli
Aktiebostadspriserna steg i juli
PDF
28.8.2017Konsumentbarometern 2017, augusti
Konsumenternas förtroende var fortsättningsvis starkt i augusti
PDF
25.8.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2017, juni
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under andra kvartalet
PDF
25.8.2017Kommunekonomi kvartalsvis 2017, 2:a kvartalet
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland minskade med 3,0 procent under januari - juni 2017
PDF
24.8.2017Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2017
Finländarna förhåller sig försiktigt positiva till ibruktagandet av Suomi.fi-tjänsterna
PDF
24.8.2017Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, juli
Den preliminära folkmängden i Finland 5 508 714 i slutet av juli
PDF
24.8.2017Omsättning inom handeln 2017, juli
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i juli med 1,5 procent från året innan
PDF
24.8.2017Producentprisindex 2017, juli
Producentpriserna för industrin steg med 3,7 procent från juli året innan
PDF
24.8.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, juli
I vägtrafiken dog 22 personer i juli
PDF
24.8.2017Stenkolsförbrukning 2017, juni
Stenkolsförbrukningen ökade med 3 procent under januari - juni
PDF
23.8.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, juli
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,3 procent i juli från året innan
PDF
22.8.2017Arbetskraftsundersökning 2017, juli
Det relativa arbetslöshetstalet för juli 7,5 procent
PDF
18.8.2017Industrins och handelns lagerstatistik 2017, 2:a kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under andra kvartalet 2017
PDF
17.8.2017Inkvarteringsstatistik 2017, juni
Utländska turisters övernattningar ökade med 12,1 procent i juni 2017
PDF
16.8.2017Timlöner inom den privata sektorn 2016
Löneskillnaden i medeltimlönen mellan kvinnor och män är tre euro
PDF
16.8.2017Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 2:a kvartalet
Fler lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan
PDF
15.8.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, juni
Bytesbalansen visade ett underskott i juni, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
15.8.2017Byggnadskostnadsindex 2017, juli
Byggnadskostnaderna steg i juli med 0,3 procent från året innan
PDF
15.8.2017Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2017, 2:a kvartalet
Energipriserna steg ytterligare, priserna på gödningsmedel sjönk
PDF
15.8.2017Konjunkturindikator för produktionen 2017, juni
Produktionen inom samhällsekonomin började minska i juni
PDF
15.8.2017Omsättning inom servicebranschen 2017, maj
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under mars-maj med 6,6 procent från året innan
PDF
15.8.2017Omsättningsindex för industrin 2017, maj
Omsättningen inom industrin ökade med 8,3 procent under mars-maj
PDF
15.8.2017Producentprisindex för lantbruk 2017, 2:a kvartalet
Dyrare pälsskin förde upp producentpriserna för lantbruket till plus
PDF
14.8.2017Konsumentprisindex 2017, juli
Inflationen i juli 0,5 procent
PDF
14.8.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, maj
Byggföretagens omsättning ökade under mars-maj med 8,7 procent
PDF
11.8.2017Lönesummaindex 2017, juni
Lönesumman ökade med 2,1 procent under april-juni jämfört med året innan
PDF
11.8.2017Omsättning inom handeln 2017, juni
Försäljningen inom hela handeln ökade i juni med 4,5 procent från året innan
PDF
10.8.2017Industrins orderingång 2017, juni
Industrins orderingång ökade i juni med 11,9 procent från året innan
PDF
10.8.2017Volymindex för industriproduktionen 2017, juni
Industriproduktionen ökade i juni med 1,3 procent från året innan
PDF
4.8.2017Första registreringar av motorfordon 2017, juli
I juli 2017 registrerades 8 848 nya personbilar
 
3.8.2017Bostadshyror 2017, 2:a kvartalet
Hyrorna steg med 2,5 procent under året
PDF
31.7.2017Omsättningsestimat för storföretag 2017, juni
Storföretagens omsättning minskade något i juni
PDF
28.7.2017Aktiebostadspriser 2017, juni
Priserna på gamla aktiebostäder steg under andra kvartalet
PDF
27.7.2017Konsumentbarometern 2017, juli
Konsumenternas förtroende var alltjämt starkt i juli
PDF
26.7.2017Omsättning inom handeln 2017, juni
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i juni med 3,7 procent från året innan
PDF
25.7.2017Arbetskraftsundersökning 2017, juni
Det relativa arbetslöshetstalet för juni 8,9 procent
PDF
25.7.2017Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, juni
Den preliminära folkmängden i Finland 5 507 101 i slutet av juni
PDF
25.7.2017Nya och nedlagda företag 2017, 1:a kvartalet
Antalet nya företag minskade jämfört med första kvartalet året innan
PDF
24.7.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, juni
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,7 procent i juni från året innan
PDF
24.7.2017Producentprisindex 2017, juni
Producentpriserna för industrin steg med 3,2 procent från juni året innan
PDF
24.7.2017Producentprisindex för tjänster 2017, 2:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,5 procent under april-juni från året innan
PDF
21.7.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2017, maj
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under mars-maj
PDF
20.7.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, juni
I vägtrafiken dog 16 personer i juni
PDF
14.7.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, maj
Bytesbalansen visade ett överskott i maj, värdet av varuexporten steg
PDF
14.7.2017Byggnadskostnadsindex 2017, juni
Byggnadskostnaderna steg i juni med 0,1 procent från året innan
PDF
14.7.2017Konjunkturindikator för produktionen 2017, maj
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i maj jämfört med året innan, en liten minskning från föregående månad
PDF
14.7.2017Konsumentprisindex 2017, juni
Inflationen i juni 0,7 procent
PDF
14.7.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, april
Byggföretagens omsättning ökade 8,9 procent under februari-april
PDF
13.7.2017Brott och tvångsmedel 2017, 2:a kvartalet
Antalet våldtäkter som kommit till kännedom håller på att öka
PDF
13.7.2017Finansräkenskaper 2016
Hushållens nettoförmögenhet steg till 575 miljarder euro år 2016
PDF
13.7.2017Inkvarteringsstatistik 2017, maj
Utländska turisters övernattningar ökade med 11,7 procent i maj 2017
PDF
13.7.2017Nationalräkenskaper, årsvis 2016
Bruttonationalprodukten ökade med 1,9 procent i fjol
PDF
13.7.2017Omsättning inom servicebranschen 2017, april
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under februari-april med 5,3 procent från året innan
PDF
13.7.2017Omsättningsindex för industrin 2017, april
Omsättningen inom industrin ökade med 6,6 procent under februari-april
PDF
13.7.2017Skatter och avgifter av skattenatur 2016
Skatteutfallet ökade med 3,3 procent år 2016
PDF
12.7.2017Företagssaneringar 2017, 2:a kvartalet
Antalet företagssaneringar på fjolårets nivå under januari - juni  2017
PDF
12.7.2017Konkurser 2017, juni
Antalet konkurser minskade med 18,9 procent under januari - juni 2017
PDF
12.7.2017Omsättning inom handeln 2017, maj
Försäljningen ökade i maj inom handelns alla näringsgrenar
PDF
12.7.2017Skuldsaneringar 2017, 2:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade under januari - juni med 3,8 procent från året innan
PDF
11.7.2017Lönesummaindex 2017, maj
Lönesumman ökade med 2,0 procent under mars-maj jämfört med året innan
PDF
10.7.2017Industrins orderingång 2017, maj
Industrins orderingång ökade i maj med 66,7 procent från året innan
PDF
10.7.2017Volymindex för industriproduktionen 2017, maj
Industriproduktionen ökade i maj med 4,2 procent från året innan
PDF
6.7.2017Första registreringar av motorfordon 2017, juni
I juni 2017 registrerades 10 860 nya personbilar
 
30.6.2017Omsättningsestimat för storföretag 2017, maj
Storföretagens omsättning ökade i maj
PDF
30.6.2017Prisindex för ägarboende 2017, 1:a kvartalet
Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,7 procent
 
29.6.2017Finansräkenskaper 2017, 1:a kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att öka under januari - mars
PDF
29.6.2017Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2017, 1:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,7 procent på årsnivå
PDF
29.6.2017Månadslöner inom den privata sektorn 2016
Medianlönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn 3 193 euro
PDF
29.6.2017Offentliga sektorns finansräkenskaper 2017, 1:a kvartalet
Arbetspensionsanstalterna bidrog till ökningen av den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar under första kvartalet 2017
PDF
29.6.2017Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2017, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade något under första kvartalet 2017
PDF
28.6.2017Aktiebostadspriser 2017, maj
Priser på aktiebostäder nästan oförändrade i maj
 
27.6.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2017, april
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under februari-april
PDF
27.6.2017Konsumentbarometern 2017, juni
Konsumenternas förtroende fortsatt starkt - tveksamhet om den egna ekonomin
PDF
27.6.2017Omsättning inom handeln 2017, maj
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i maj med 1,4 procent från året innan
PDF
26.6.2017Producentprisindex 2017, maj
Producentpriserna för industrin steg med 4,1 procent från maj året innan
PDF
22.6.2017Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2017, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,7 miljarder euro under januari-mars
PDF
22.6.2017Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, maj
Den preliminära folkmängden i Finland 5 506 312 i slutet av maj
PDF
22.6.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, maj
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,7 procent i maj från året innan
PDF
22.6.2017Kreditinstitutens bokslut 2017, 1:a kvartalet
Finansnettot och rörelsevinsten för bankerna i Finland sjönk under första kvartalet år 2017
PDF
22.6.2017Sektorräkenskaper kvartalsvis 2017, 1:a kvartalet
Hushållssektorns sparkvot var klart negativ under första kvartalet 2017
PDF
22.6.2017Statistik över skuldsättning 2016
Huvudstadsregionen hade de största bostadslånen
PDF
22.6.2017Värdepappersföretag 2017, 1:a kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade från januari-mars året innan
PDF
21.6.2017Adoptioner 2016
Antalet adoptioner minskade år 2016
PDF
21.6.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, 41
Bytesbalansen visade ett överskott under första kvartalet, exportvärdet ökade betydligt
PDF
21.6.2017Energianskaffning och -förbrukning 2017, 1:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent under januari-mars
PDF
21.6.2017Konkurser 2017, maj
Antalet konkurser minskade med 22,2 procent under januari - maj 2017
PDF
21.6.2017Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, 1:a kvartalet
Exporten av tjänster var ökande under första kvartalet 2017
PDF
20.6.2017Arbetskraftsundersökning 2017, maj
Det relativa arbetslöshetstalet för maj 10,7 procent
PDF
20.6.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, maj
I vägtrafiken dog 26 personer i maj
PDF
19.6.2017Varutransporter inom vägtrafiken 2017, 1:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil var oförändrad men transportarbetet ökade under första kvartalet 2017
PDF
16.6.2017Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, april
Den preliminära folkmängden i Finland 5 505 575 i slutet av april
PDF
16.6.2017Prisindex för offentliga utgifter 2017, 1:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter sjönk inom kommunalekonomin och staten
PDF
15.6.2017Avfallsstatistik 2015
Avfallsmängderna både ökade och minskade; konjunkturerna inom utvinning av mineral drog den totala avfallsmängden i sin egen riktning år 2015
PDF
15.6.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, april
Värdet av exporten steg i april, ett nettoutflöde av kapital från Finland till utlandet
PDF
15.6.2017Byggnadskostnadsindex 2017, maj
Byggnadskostnaderna steg i maj med 0,2 procent från året innan
PDF
15.6.2017Inkvarteringsstatistik 2017, april
Utländska turisters övernattningar ökade med 15,4 procent i april 2017
PDF
15.6.2017Internationell prisjämförelse 2016
Stora skillnader i de europeiska ländernas konsumentpriser år 2016
PDF
15.6.2017Konjunkturindikator för produktionen 2017, april
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i april
PDF
15.6.2017Olycksfall i arbetet 2015
Lantbruksföretagarnas olycksfallsrisk har minskat under de senaste tio åren
PDF
15.6.2017Omsättning inom handeln 2017, april
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i april med 0,6 procent från året innan
PDF
14.6.2017Konsumentprisindex 2017, maj
Inflationen i maj 0,7 procent
PDF
14.6.2017Omsättning inom servicebranschen 2017, mars
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under januari-mars med 7,7 procent från året innan
PDF
14.6.2017Omsättningsindex för industrin 2017, mars
Omsättningen inom industrin ökade med 12,2 procent under januari-mars
PDF
13.6.2017Gymnasieutbildning 2016
Antalet studerande i gymnasieutbildning minskade något
PDF
13.6.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, mars
Byggföretagens omsättning ökade 17,6 procent under januari-mars
PDF
13.6.2017Specialundervisning 2016
Var sjätte grundskoleelev fick intensifierat eller särskilt stöd
PDF
12.6.2017Lönesummaindex 2017, april
Lönesumman ökade med 1,8 procent under februari-april jämfört med året innan
PDF
9.6.2017Arbetskraftskostnadsindex 2017, 1:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme sjönk med 3,0 procent under januari-mars från året innan
PDF
9.6.2017Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, mars
Den preliminära folkmängden i Finland 5 504 913 i slutet av mars
PDF
9.6.2017Industrins orderingång 2017, april
Industrins orderingång sjönk i april med 1,1 procent från året innan
PDF
9.6.2017Volymindex för industriproduktionen 2017, april
Industriproduktionen ökade i april med 3,1 procent från året innan
PDF
7.6.2017Energipriser 2017, 1:a kvartalet
Energipriserna fortsatte stiga under första kvartalet
PDF
7.6.2017Finländarnas resor 2017, 13
Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017
PDF
7.6.2017Företagssaneringar 2016
År 2016 minskade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 6,8 procent från året innan
PDF
7.6.2017Konkurser 2016
År 2016 minskade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 10,2 procent från året innan
PDF
7.6.2017Skuldsaneringar 2016
År 2016 ökade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 5,3 procent från året innan
PDF
6.6.2017Första registreringar av motorfordon 2017, maj
I maj 2017 registrerades 11 055 nya personbilar
 
5.6.2017Fastighetspriser 2017, 1:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 0,7 procent från året innan
PDF
2.6.2017Kommunekonomi 2016
Moderat utveckling av kostnaderna i kommunernas ekonomi år 2016
PDF
1.6.2017Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2017, 1:a kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 1,2 procent från föregående kvartal
PDF
31.5.2017Brott och tvångsmedel 2016, 14
Antalet genomsökningar av utrustning håller på att öka
PDF
31.5.2017Brott och tvångsmedel 2016, 15
Av familjevåld och våld i nära relationer skedde 40,6 procent mellan gifta par och sambor
PDF
31.5.2017Omsättningsestimat för storföretag 2017, april
Storföretagens omsättning ökade i april
PDF
30.5.2017Finländska dotterbolag utomlands 2015
Finländska företag blickar österut - Kina det mest betydande investeringsobjektet år 2015
PDF
30.5.2017Förtjänstnivåindex 2017, 1:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under januari - mars med 0,3 procent
PDF
29.5.2017Aktiebostadspriser 2017, april
Aktiebostadspriserna steg i april
 
29.5.2017Konsumentbarometern 2017, maj
Konsumenternas förtroende nådde nytt rekord i maj
PDF
26.5.2017Familjer 2016
Antalet familjer ökar långsammare än tidigare
PDF
26.5.2017Inkomstfördelningsstatistik 2015
119 miljoner EU-medborgare riskerar fattigdom eller social utestängning
PDF
26.5.2017Kommunekonomi kvartalsvis 2017, 1:a kvartalet
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland minskade med 2,2 procent under januari - mars 2017
PDF
26.5.2017Sysselsättning 2016
Arbetslösheten vände nedåt, men antalet som varit arbetslösa hela året ökade ytterligare 2016
PDF
24.5.2017Arbetskraftsundersökning 2017, april
Det relativa arbetslöshetstalet för april 10,2 procent
PDF
24.5.2017Byggnader och fritidshus 2016
Kommunsammanslagningen ändrade ordningsföljden för kommuner med flest fritidshus 2016
PDF
24.5.2017Omsättning inom handeln 2017, april
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i april med 0,2 procent från året innan
PDF
24.5.2017Producentprisindex 2017, april
Producentpriserna för industrin steg med 5,0 procent från april året innan
PDF
24.5.2017Växthusgaser 2016
Ökning av Finlands växthusgasutsläpp
PDF
24.5.2017Ämnesval 2016
Största delen av grundskoleleverna studerar engelska
PDF
23.5.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2017, mars
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under första kvartalet
PDF
23.5.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, april
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 3,1 procent i april från året innan
PDF
22.5.2017Bostäder och boendeförhållanden 2016
Ensamboendet allt vanligare bland män år 2016
PDF
19.5.2017Industrins och handelns lagerstatistik 2017, 1:a kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under första kvartalet 2017
PDF
18.5.2017Inkvarteringsstatistik 2017, mars
Kraftig ökning på 21,4 procent av utländska turisters övernattningar i mars 2017
PDF
18.5.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, april
I vägtrafiken dog 16 personer i april
PDF
17.5.2017Flyttningsrörelsen 2016
Invandringen nådde nytt rekord år 2016
PDF
17.5.2017Konkurser 2017, april
Antalet konkurser minskade med 29,6 procent under januari - april 2017
PDF
17.5.2017Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 1:a kvartalet
Under första kvartalet 2017 fler lediga arbetsplatser än året innan
PDF
16.5.2017Konjunkturindikator för produktionen 2017, mars
Produktionen inom samhällsekonomin något lägre i mars jämfört med föregående månad, ökningen från året innan fortsätter
PDF
15.5.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, mars
Värdet av exporten steg i mars, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
15.5.2017Byggnadskostnadsindex 2017, april
Byggnadskostnaderna steg i april med 0,2 procent från året innan
PDF
15.5.2017Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2017, 1:a kvartalet
Bränslepriserna steg med drygt en fjärdedel, priserna på gödningsmedel och djurfoder sjönk
PDF
15.5.2017Konsumentprisindex 2017, april
Inflationen i april 0,8 procent
PDF
15.5.2017Omsättning inom servicebranschen 2017, februari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under december-februari med 6 procent från året innan
PDF
15.5.2017Omsättningsindex för industrin 2017, februari
Omsättningen inom industrin ökade med 7,5 procent under december - februari
PDF
15.5.2017Producentprisindex för lantbruk 2017, 1:a kvartalet
Nedgången i producentpriserna på potatis, mjölk och spännmål, uppgång för kött och pälsskinn
PDF
12.5.2017Erhållande av finskt medborgarskap 2016
Rekordstort antal fick finskt medborgarskap år 2016
PDF
12.5.2017Lönesummaindex 2017, mars
Lönesumman ökade med 2,4 procent under januari-mars jämfört med året innan
PDF
12.5.2017Omsättning inom handeln 2017, mars
Försäljningen inom hela handeln ökade i mars med 7,9 procent från året innan
PDF
12.5.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, februari
Byggföretagens omsättning ökade nästan 13 procent under december-februari
PDF
11.5.2017Utbildningsekonomi 2015
Driftsutgifterna för utbildning nästan oförändrade år 2015
PDF
10.5.2017Industrins orderingång 2017, mars
Industrins orderingång ökade i mars med 26,6 procent från året innan
PDF
10.5.2017Universitetsutbildning 2016
Antalet universitetsexamina minskade med tre procent från året innan
 
10.5.2017Volymindex för industriproduktionen 2017, mars
Industriproduktionen ökade i mars med 2,6 procent från året innan
PDF
5.5.2017Första registreringar av motorfordon 2017, april
I april 2017 registrerades 9 394 nya personbilar
 
5.5.2017Kommunalval 2017
Majoriteten av de förhandsröstande var pensionärer
PDF
4.5.2017Bostadshyror 2017, 1:a kvartalet
Hyrorna steg med 2,6 procent under året
 
4.5.2017Löner inom kommunsektorn 2016
Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 772 euro år 2016
PDF
4.5.2017Månadslöner inom staten 2016
Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 539 euro år 2016
PDF
2.5.2017Aktiebostadspriser 2017, mars
Aktiebostadspriserna sjönk under första kvartalet
 
28.4.2017Avlidna 2016
Antalet döda ökade från året innan
PDF
28.4.2017Omsättningsestimat för storföretag 2017, mars
Storföretagens omsättning ökade något i mars
PDF
28.4.2017Statistik över arbetskonflikter 2016
Antalet arbetskonflikter sjönk klart jämfört med året innan
PDF
28.4.2017Varutransporter inom vägtrafiken 2016
Varutransporterna med lastbil ökade något år 2016 jämfört med året innan
PDF
27.4.2017Arbetskraftsundersökning 2017, mars
Det relativa arbetslöshetstalet för mars 9,6 procent
PDF
27.4.2017Inkvarteringsstatistik 2016
Efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 3 procent år 2016
PDF
27.4.2017Kommunalval 2017
Av de invalda i kommunalvalet 2017 är 44 procent nya ledamöter
PDF
27.4.2017Konsumentbarometern 2017, april
Konsumenterna tror på en förbättring av Finlands ekonomi och sysselsättning
PDF
27.4.2017Stenkolsförbrukning 2017, mars
Stenkolsförbrukningen minskade med 14 procent under januari - mars
PDF
26.4.2017Omsättning inom handeln 2017, mars
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i mars med 2,0 procent från året innan
PDF
25.4.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2017, februari
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under december-februari från året innan
PDF
25.4.2017Nya och nedlagda företag 2016, 4:e kvartalet
Grundandet av nya företag vänt uppåt
PDF
24.4.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, mars
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 3,5 procent i mars från året innan
PDF
24.4.2017Producentprisindex 2017, mars
Producentpriserna för industrin steg med 4,8 procent från mars året innan
PDF
24.4.2017Producentprisindex för tjänster 2017, 1:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 0,8 procent under januari-mars från året innan
PDF
21.4.2017Kommunalval 2017
Fastställt valresultat: Samlingspartiet det största partiet, Gröna förbundets väljarstöd ökade mest i kommunalvalet 2017
PDF
20.4.2017Brott och tvångsmedel 2017, 1:a kvartalet
Antalet våldtäkter som kommit till kännedom håller på att öka
PDF
20.4.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, mars
I vägtrafiken dog 18 personer i mars
PDF
20.4.2017Ändringar i civilstånd 2016
Antalet ingångna äktenskap minskade något
PDF
19.4.2017Företagssaneringar 2017, 1:a kvartalet
Antalet företagssaneringar ökade med 14,6 procent under januari - mars 2017
PDF
19.4.2017Konkurser 2017, mars
Antalet konkurser minskade med 35,9 procent under januari - mars 2017
PDF
19.4.2017Skuldsaneringar 2017, 1:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade under januari - mars med 5,1 procent från året innan
PDF
19.4.2017Yrkeshögskoleutbildning 2016
Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen har ökat
 
18.4.2017Kreditinstitutens bokslut 2016, 4:e kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto var nästan oförändrat, rörelsevinsten ökade klart under fjärde kvartalet 2016
PDF
18.4.2017Värdepappersföretag 2016, 4:e kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade från oktober-december året innan
PDF
13.4.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, februari
Bytesbalansen visade ett svagt underskott i februari, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
13.4.2017Byggnadskostnadsindex 2017, mars
Byggnadskostnaderna steg i mars med 0,3 procent från året innan
PDF
13.4.2017Inkvarteringsstatistik 2017, februari
Stark ökning på 17,7 procent av utländska turisters övernattningar i februari 2017
PDF
13.4.2017Konjunkturindikator för produktionen 2017, februari
Den säsongrensade produktionen sjönk något i februari, arbetsdagskorrigerat en ökning från året innan
PDF
13.4.2017Konsumentprisindex 2017, mars
Inflationen i mars 0,8 procent
PDF
13.4.2017Omsättning inom handeln 2017, februari
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i februari med 1,0 procent från året innan
PDF
13.4.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, januari
Byggföretagens omsättning ökade nästan 13 procent under november-januari
PDF
12.4.2017Arbetskraftsundersökning 2016, 13
Sysselsättningen bland män började öka år 2016
PDF
12.4.2017Lönesummaindex 2017, februari
Lönesumman ökade med 2,0 procent under december - februari jämfört med året innan
PDF
12.4.2017Omsättning inom servicebranschen 2017, januari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under november-januari med 6,6 procent från året innan
PDF
12.4.2017Omsättningsindex för industrin 2017, januari
Omsättningen inom industrin ökade med 7,7 procent under november - januari
PDF
11.4.2017Födda 2016
Minskningen av antalet födda allt brantare
PDF
11.4.2017Kommunalval 2017
Preliminär uppgift: Samlingspartiet det största partiet, Gröna förbundets väljarstöd ökade mest i kommunalvalet 2017
PDF
10.4.2017Industrins orderingång 2017, februari
Industrins orderingång ökade i februari med 4,6 procent från året innan
PDF
10.4.2017Volymindex för industriproduktionen 2017, februari
Industriproduktionen minskade i februari med 0,1 procent från året innan
PDF
7.4.2017Utsökningsärenden 2016
244 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2016
PDF
6.4.2017Första registreringar av motorfordon 2017, mars
I mars 2017 registrerades 11 202 nya personbilar
 
6.4.2017Lönestrukturstatistik 2015
Löntagarnas medianlön högst inom informations- och kommunikationsverksamhet
PDF
6.4.2017Växthusgaser 2015
Finlands utsläpp av växthusgaser 2015 har rapporterats till EU och FN:s klimatkonvention
PDF
3.4.2017Prisindex för ägarboende 2016, 4:e kvartalet
Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 0,6 procent
 
31.3.2017Finansräkenskaper 2016, 4:e kvartalet
De stigande aktiekurserna ökade hushållens finansiella tillgångar under sista kvartalet 2016
PDF
31.3.2017Inkomstfördelningsstatistik 2015
Något färre hade stora boendekostnader
PDF
31.3.2017Kommunalval 2017
Totalt 33 618 kandidater i kommunalvalet 2017
PDF
31.3.2017Offentliga sektorns finansräkenskaper 2016, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade marginellt under fjärde kvartalet 2016
PDF
31.3.2017Offentliga sektorns underskott och skuld 2016
Den offentliga sektorns underskott 1,9 procent och skuld 63,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2016
PDF
31.3.2017Omsättningsestimat för storföretag 2017, februari
Storföretagens omsättning var oförändrad i februari jämfört med föregående månad
PDF
30.3.2017Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, februari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 503 879 i slutet av februari
PDF
29.3.2017Befolkningsstruktur 2016
Arabiskan blev den tredje största gruppen med ett främmande språk som modersmål
PDF
29.3.2017Finländarnas resor 2016
Finländarnas resor till Sverige och Spanien ökade år 2016
PDF
28.3.2017Aktiebostadspriser 2017, februari
Priserna på aktiebostäder steg i februari
 
27.3.2017Konsumentbarometern 2017, mars
Konsumenternas förtroende på rekordnivå i mars
PDF
24.3.2017Byggnads- och bostadsproduktion 2017, januari
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under november-januari från året innan
PDF
24.3.2017Inkomstfördelningsstatistik 2015
Stora inkomstskillnader i pensionärshushållen
 
24.3.2017Omsättning inom handeln 2017, februari
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i februari med 0,2 procent från året innan
PDF
24.3.2017Producentprisindex 2017, februari
Producentpriserna för industrin steg med 5,3 procent från februari året innan
PDF
23.3.2017Brott och tvångsmedel 2016, 13
Fallen av rattfylleri under inverkan av droger ökade med 19,7 procent.
PDF
23.3.2017Energianskaffning och -förbrukning 2016, 4:e kvartalet
Totalförbrukningen av energi steg med 2 procent år 2016
PDF
23.3.2017Jordbyggnadskostnadsindex 2017, februari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,2 procent i februari från året innan
PDF
23.3.2017Motorfordonsbeståndet 2016
Fordonsbeståndet ökade år 2016
 
23.3.2017Statistik över vägtrafikolyckor 2017, februari
I vägtrafiken dog 19 personer i februari
PDF
21.3.2017Arbetskraftsundersökning 2017, februari
Det relativa arbetslöshetstalet för februari 9,2 procent
PDF
21.3.2017Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2015
Gårdarnas skuldbelopp har ökat under 2010-talet
PDF
20.3.2017Varutransporter inom vägtrafiken 2016, 4:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil ökade kraftigt under fjärde kvartalet 2016
PDF
17.3.2017Avbrott i utbildningen 2015
Färre avbröt sin utbildning
PDF
17.3.2017Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,6 miljarder euro under oktober-december
PDF
17.3.2017Inkvarteringsstatistik 2017, januari
Stark ökning på 18,3 procent av utländska turisters övernattningar i januari 2017
PDF
17.3.2017Studiernas gång 2015
Utexaminering i snabbare takt
PDF
17.3.2017Sysselsättning bland studerande 2015
Varannan studerande arbetade vid sidan av studierna
PDF
16.3.2017Konjunkturindikator för produktionen 2017, januari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari
PDF
16.3.2017Nationalräkenskaper, årsvis 2016
Bruttonationalprodukten ökade med 1,4 procent i fjol
PDF
16.3.2017Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2016, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten var 63,6 procent i slutet av år 2016
PDF
16.3.2017Sektorräkenskaper kvartalsvis 2016, 4:e kvartalet
Hushållssektorns sparkvot var negativ under fjärde kvartalet 2016
PDF
16.3.2017Skatter och avgifter av skattenatur 2016
Skatteutfallet ökade med 3,2 procent år 2016
PDF
15.3.2017Betalningsbalans och utlandsställning 2017, januari
Bytesbalansen visade ett underskott under fjärde kvartalet, underskottet år 2016 ökade från året innan
PDF
15.3.2017Byggnadskostnadsindex 2017, februari
Byggnadskostnaderna steg i februari med 0,3 procent från året innan
PDF
15.3.2017Konkurser 2017, februari
Antalet konkurser minskade med 39,6 procent under januari - februari 2017
PDF
15.3.2017Omsättning inom handeln 2017, januari
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i januari med 2,4 procent från året innan
PDF
15.3.2017Omsättningsindex för industrin 2016, december
Omsättningen inom industrin ökade med 2,4 procent under sista kvartalet
PDF
15.3.2017Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, 4:e kvartalet
Exporten av tjänster på föregående års nivå under sista kvartalet 2016
PDF
14.3.2017Konsumentprisindex 2017, februari
Inflationen i februari 1,2 procent
PDF
14.3.2017Omsättning inom servicebranschen 2016, december
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under oktober-december med 4,6 procent från året innan
PDF
13.3.2017Lönesummaindex 2017, januari
Lönesumman ökade med 2,4 procent under november - januari jämfört med året innan
PDF
13.3.2017Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, december
Byggföretagens omsättning ökade med drygt 7 procent i slutet av året
PDF
10.3.2017Arbetskraftskostnadsindex 2016, 4:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,7 procent under oktober-december från året innan
PDF
10.3.2017Industrins orderingång 2017, januari
Industrins orderingång ökade i januari med 16,4 procent från året innan
PDF
10.3.2017Volymindex för industriproduktionen 2017, januari
Industriproduktionen var i januari på samma nivå som året innan
PDF
9.3.2017Bostadshyror 2016
Hyrorna steg med 2,2 procent i fjol
 
8.3.2017Energipriser 2016, 4:e kvartalet
Priserna på importbränslen steg under sista kvartalet
PDF
7.3.2017Statsgarantier 2016, 4:e kvartalet
Statens garantistock 45,3 miljarder i slutet av december 2016
PDF
6.3.2017Fastighetspriser 2016, 4:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under oktober-december med 0,5 procent från året innan
PDF
6.3.2017Första registreringar av motorfordon 2017, februari
I februari 2017 registrerades 9 164 nya personbilar
 
3.3.2017Inkomstfördelningsstatistik 2015
Ekonomisk utsatthet vanligast bland unga och äldre personer
 

Dela