Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
30.6.2016Finansräkenskaper 2016, 1:a kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under första kvartalet 2016
PDF
30.6.2016Offentliga sektorns finansräkenskaper 2016, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar visade en svag minskning under första kvartalet 2016
PDF
30.6.2016Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2016, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 2,8 miljarder euro under första kvartalet 2016
PDF
30.6.2016Omsättningsestimat för storföretag 2016, maj
Storföretagens omsättning ökade i maj
PDF
28.6.2016Aktiebostadspriser 2016, maj
Aktiebostadspriserna steg i maj
 
27.6.2016Konsumentbarometern 2016, juni
Konsumenterna tror på att Finlands ekonomi förbättras
PDF
27.6.2016Producentprisindex 2016, maj
Producentpriserna för industrin sjönk med 4,0 procent från maj året innan
PDF
23.6.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2016, april
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under början av året
PDF
23.6.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2016, maj
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 3,3 procent i maj från året innan
PDF
23.6.2016Omsättning inom handeln 2016, maj
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i maj med 2,0 procent från året innan
PDF
23.6.2016Varutransporter inom vägtrafiken 2016, 1:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under första kvartalet 2016
PDF
22.6.2016Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,9 miljarder euro under januari-mars
PDF
22.6.2016Energianskaffning och -förbrukning 2016, 1:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi steg med 5 procent under januari-mars
PDF
22.6.2016Konkurser 2016, maj
Antalet konkurser minskade med 3,0 procent under januari - maj 2016
PDF
22.6.2016Sektorräkenskaper kvartalsvis 2016, 1:a kvartalet
Både spar- och investeringskvoten för hushållen ökar
PDF
22.6.2016Statistik över skuldsättning 2015
Bostadshushållens bostadsskulder i genomsnitt 95 740 euro
PDF
21.6.2016Arbetskraftsundersökning 2016, maj
Det relativa arbetslöshetstalet för maj 10,8 procent
PDF
16.6.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, maj
Den preliminära folkmängden i Finland 5 491 817 i slutet av maj
PDF
16.6.2016Inkvarteringsstatistik 2016, april
Finländska turisters övernattningar ökade med 4,0 procent i april 2016
PDF
16.6.2016Prisindex för offentliga utgifter 2016, 1:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och staten
PDF
16.6.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, maj
I vägtrafiken dog 18 personer i maj
PDF
15.6.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2016, april
Bytesbalansen visade ett underskott under första kvartalet, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
15.6.2016Byggnadskostnadsindex 2016, maj
Byggnadskostnaderna steg i maj med 0,6 procent från året innan
PDF
15.6.2016Internationell prisjämförelse 2015
Mat och alkoholfria drycker en femtedel dyrare i Finland än i EU i genomsnitt
PDF
15.6.2016Konjunkturindikator för produktionen 2016, april
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i april
PDF
15.6.2016Omsättning inom handeln 2016, april
Ökningen av försäljningen inom bilhandeln fortsatte i april
PDF
15.6.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2015
I vägtrafiken omkom 266 personer år 2015
PDF
15.6.2016Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, 1:a kvartalet
Skillnaden mellan export och import av tjänster minskade under första kvartalet 2016
PDF
14.6.2016Konsumentprisindex 2016, maj
Inflationen alltjämt 0,3 procent i maj
PDF
14.6.2016Omsättning inom servicebranschen 2016, mars
Omsättningen inom informationstjänster visade en tillväxt på nästan en femtedel under januari - mars
PDF
14.6.2016Omsättningsindex för industrin 2016, mars
Omsättningen inom industrin minskade under första kvartalet med drygt 3 procent
PDF
13.6.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, mars
Byggföretagens omsättning ökade med nästan 7 procent under första kvartalet
PDF
13.6.2016Specialundervisning 2015
I grundskolan fick 16 procent av eleverna intensifierat eller särskilt stöd
PDF
10.6.2016Adoptioner 2015
Antalet adoptioner minskade år 2015
PDF
10.6.2016Industrins orderingång 2016, april
Industrins orderingång sjönk i april med 10,1 procent från året innan
PDF
10.6.2016Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2016, 1:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 0,3 procent på årsnivå
PDF
10.6.2016Lönesummaindex 2016, april
Lönesumman ökade med 2,5 procent under februari-april jämfört med året innan
PDF
10.6.2016Volymindex för industriproduktionen 2016, april
Industriproduktionen ökade i april med 2,1 procent från året innan
PDF
9.6.2016Arbetskraftskostnadsindex 2016, 1:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,5 procent under januari-mars från året innan
PDF
9.6.2016Gymnasieutbildning 2015
Antalet studerande i gymnasieutbildning nästan oförändrat
PDF
8.6.2016Energipriser 2016, 1:a kvartalet
Energipriserna sjönk under första kvartalet
PDF
8.6.2016Finländarnas resor 2016, 13
Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016
PDF
8.6.2016Företagssaneringar 2015
År 2015 minskade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 6,6 procent från året innan
PDF
8.6.2016Konkurser 2015
År 2015 minskade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 9,2 procent från året innan
PDF
8.6.2016Skuldsaneringar 2015
År 2015 ökade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 3,0 procent från året innan
PDF
6.6.2016Fastighetspriser 2016, 1:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under januari-mars med 1,5 procent från året innan
 
6.6.2016Första registreringar av motorfordon 2016, maj
I maj 2016 registrerades 10 518 nya personbilar
 
3.6.2016Kommunekonomi 2015
Bolagiseringen av verksamheter försvagade kommunernas årsbidrag år 2015
PDF
3.6.2016Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2016, 1:a kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,6 procent från föregående kvartal
PDF
2.6.2016Innovationsverksamhet 2014
Över hälften av innovationsföretagen rapporterade om innovationer med miljönytta
 
31.5.2016Omsättningsestimat för storföretag 2016, april
Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i april jämfört med föregående månad
PDF
30.5.2016Brott och tvångsmedel 2015, 15
Nästan 70 procent av offren för familjevåld och våld i nära relationer var kvinnor
PDF
30.5.2016Familjer 2015
Antalet familjer fortsätter öka något
PDF
27.5.2016Aktiebostadspriser 2016, april
Aktiebostadspriserna steg i april
 
27.5.2016Förtjänstnivåindex 2016, 1:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under januari - mars med 1,3 procent
PDF
27.5.2016Kommunekonomi kvartalsvis 2016, 1:a kvartalet
Kommunernas verksamhetskostnader uppgick till 9,0 miljarder euro under januari - mars 2016
PDF
27.5.2016Konsumentbarometern 2016, maj
Konsumenternas förtroende starkare än på ett år
PDF
27.5.2016Utrikeshandel med tjänster 2015
Exporten av tjänster ökade kraftigt år 2015
PDF
26.5.2016Avfallsstatistik 2014
Enbart förbränning löser inte frågan om farligt avfall
PDF
26.5.2016Byggnader och fritidshus 2015
Fler fritidshus än bebodda bostäder i var femte kommun 2015
PDF
26.5.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2016, mars
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under första kvartalet
PDF
26.5.2016Omsättning inom handeln 2016, april
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i april med 1,5 procent från året innan
PDF
26.5.2016Statsgarantier 2016, 1:a kvartalet
Statens garantistock 43,8 miljarder i slutet av mars 2016
PDF
25.5.2016Finländska dotterbolag utomlands 2014
Finländska företag utomlands, nästan 4 900 dotterbolag i 121 länder år 2014
PDF
25.5.2016Inkomstfördelningsstatistik 2014
En fjärdedel av EU-medborgarna riskerar fattigdom eller social utestängning
 
25.5.2016Sysselsättning 2015
Arbetslöshetsrisken för studerande tre gånger större år 2015 än år 1988
PDF
25.5.2016Växthusgaser 2015
Finlands utsläpp av växthusgaser minskar fortfarande
PDF
24.5.2016Arbetskraftsundersökning 2016, april
Det relativa arbetslöshetstalet för april 9,8 procent
PDF
24.5.2016Bostäder och boendeförhållanden 2015
Antalet ensamboende ökade mest i de äldre åldersgrupperna år 2015
PDF
24.5.2016Producentprisindex 2016, april
Producentpriserna för industrin sjönk med 4,7 procent från april året innan
PDF
24.5.2016Ämnesval 2015
Två av tre elever i lågstadiet studerar engelska
PDF
23.5.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2016, april
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 3,3 procent i april från året innan
PDF
19.5.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, april
Den preliminära folkmängden i Finland 5 489 821 i slutet av april
PDF
19.5.2016Industrins och handelns lagerstatistik 2016, 1:a kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under första kvartalet 2016
PDF
19.5.2016Inkvarteringsstatistik 2016, mars
Finländska turisters övernattningar ökade med 7,2 procent i mars 2016
PDF
19.5.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, april
I vägtrafiken dog 15 personer i april
PDF
18.5.2016Brott och tvångsmedel 2015, 14
Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet använde tvångsmedel i 197 600 fall år 2015
PDF
18.5.2016Konkurser 2016, april
Antalet konkurser nästan på fjolårets nivå under januari - april 2016
PDF
18.5.2016Undersökning om lediga arbetsplatser 2016, 1:a kvartalet
Något fler lediga arbetsplatser under första kvartalet än för ett år sedan
PDF
18.5.2016Varutransporter inom vägtrafiken 2015
Varutransporterna med lastbil minskade något år 2015 jämfört med året innan
PDF
17.5.2016Flyttningsrörelsen 2015
Flyttningsvinsten minskade klart från året innan
PDF
16.5.2016Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2016, 1:a kvartalet
Priserna på energi och gödningsmedel pressade ned inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket
PDF
16.5.2016Producentprisindex för lantbruk 2016, 1:a kvartalet
Nedgången i producentpriserna på kött och mjölk fortsatte
PDF
13.5.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2016, mars
Bytesbalansen visade ett svagt underskott, kapital strömmade till Finland
PDF
13.5.2016Byggnadskostnadsindex 2016, april
Byggnadskostnaderna steg i april med 0,3 procent från året innan
PDF
13.5.2016Konjunkturindikator för produktionen 2016, mars
Den säsongrensade produktionen sjönk i mars, arbetsdagskorrigerat en ökning från året innan
PDF
13.5.2016Konsumentprisindex 2016, april
Inflationen i april 0,3 procent
PDF
13.5.2016Nya och nedlagda företag 2015, 4:e kvartalet
Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015
PDF
13.5.2016Omsättning inom handeln 2016, mars
Försäljningen inom hela handeln sjönk i mars med 3,3 procent från året innan
PDF
13.5.2016Omsättningsindex för industrin 2016, februari
Omsättningen inom industrin minskade under december-februari med drygt en procent
PDF
12.5.2016Erhållande av finskt medborgarskap 2015
Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2015
PDF
12.5.2016Lönesummaindex 2016, mars
Lönesumman ökade med 1,6 procent under januari-mars jämfört med året innan
PDF
12.5.2016Lönsamhetsundersökningar 2014
Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1976-2014
PDF
12.5.2016Omsättning inom servicebranschen 2016, februari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under december-februari med 4,4 procent från året innan
PDF
12.5.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, februari
Byggföretagens omsättning fortsatte att öka också under december-februari
PDF
11.5.2016Utbildningsekonomi 2014
Skolväsendets driftsutgifter nästan oförändrade år 2014
PDF
10.5.2016Industrins orderingång 2016, mars
Industrins orderingång sjönk i mars med 11,8 procent från året innan
PDF
10.5.2016Löner inom kommunsektorn 2015
Vanligast med 2 300 - 2 400 euro i månadslön inom kommunsektorn
PDF
10.5.2016Månadslöner inom staten 2015
Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 513 euro år 2015
PDF
10.5.2016Universitetsutbildning 2015
Antalet universitetsexamina ökade från året innan
 
10.5.2016Volymindex för industriproduktionen 2016, mars
Industriproduktionen minskade i mars med 1,7 procent från året innan
PDF
9.5.2016Första registreringar av motorfordon 2016, april
I april 2016 registrerades 11 085 nya personbilar
 
6.5.2016Bostadshyror 2016, 1:a kvartalet
Hyrorna steg med 2,8 procent under året
 
29.4.2016Inkvarteringsstatistik 2015
Efterfrågan på inkvarteringstjänster på föregående års nivå år 2015
PDF
29.4.2016Omsättningsestimat för storföretag 2016, mars
Storföretagens omsättning minskade i mars
PDF
28.4.2016Aktiebostadspriser 2016, mars
Aktiebostadspriserna steg under första kvartalet
PDF
28.4.2016Statistik över arbetskonflikter 2015
Antalet arbetskonflikter steg jämfört med året innan
PDF
28.4.2016Stenkolsförbrukning 2016, mars
Stenkolsförbrukningen ökade med 4 procent under januari-mars
PDF
27.4.2016Konsumentbarometern 2016, april
Konsumenternas förtroende någorlunda oförändrat i april
PDF
26.4.2016Arbetskraftsundersökning 2016, mars
Det relativa arbetslöshetstalet för mars 10,1 procent
PDF
26.4.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, mars
Den preliminära folkmängden i Finland 5 488 543 i slutet av mars
PDF
26.4.2016Omsättning inom handeln 2016, mars
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i mars med 0,3 procent från året innan
PDF
25.4.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2016, mars
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,9 procent i mars från året innan
PDF
25.4.2016Producentprisindex 2016, mars
Producentpriserna för industrin sjönk med 4,2 procent från mars året innan
PDF
25.4.2016Producentprisindex för tjänster 2016, 1:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 0,2 procent under januari-mars från året innan
PDF
22.4.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2016, februari
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under december-februari
PDF
21.4.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, mars
I vägtrafiken dog 13 personer i mars
PDF
21.4.2016Ändringar i civilstånd 2015
Antalet ingångna äktenskap började öka något
PDF
20.4.2016Brott och tvångsmedel 2016, 1:a kvartalet
Antalet betalningsmedelsbedrägerier ökar kraftigt
PDF
20.4.2016Företagssaneringar 2016, 1:a kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 9,4 procent under januari - mars 2016
PDF
20.4.2016Konkurser 2016, mars
Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari - mars 2016
PDF
20.4.2016Skuldsaneringar 2016, 1:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari - mars med 11,7  procent från året innan
PDF
19.4.2016Yrkeshögskoleutbildning 2015
Antalet studerande och examina vid yrkeshögskolor ökar
 
18.4.2016Kreditinstitutens bokslut 2015, 4:e kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto sjönk med 8 procent under fjärde kvartalet 2015
PDF
18.4.2016Värdepappersföretag 2015, 4:e kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst minskade med 47 procent under oktober-december 2015 jämfört med året innan
PDF
15.4.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2016, februari
Bytesbalansen visade ett svagt överskott, nettoställningen negativ
PDF
15.4.2016Byggnadskostnadsindex 2016, mars
Byggnadskostnaderna sjönk något i mars från året innan
PDF
15.4.2016Konjunkturindikator för produktionen 2016, februari
Den säsongrensade produktionen sjönk i februari, men ökade från året innan
PDF
15.4.2016Omsättning inom handeln 2016, februari
Försäljningen inom bilhandeln ökade i februari med 12,4 procent från året innan
PDF
15.4.2016Växthusgaser 2014
Finlands utsläpp av växthusgaser 2014 har rapporterats till EU och FN:s klimatkonvention
PDF
14.4.2016Avlidna 2015
Spädbarnsdödligheten historiskt liten
PDF
14.4.2016Födda 2015
Minskningen av antalet födda tilltog
PDF
14.4.2016Inkvarteringsstatistik 2016, februari
Utländska turisters övernattningar ökade med 14,6 procent i februari 2016
PDF
14.4.2016Konsumentprisindex 2016, mars
Inflationen i mars -0,0 procent
PDF
14.4.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, januari
Byggföretagens omsättning ökade med nästan 9 procent under november-januari
PDF
13.4.2016Lönesummaindex 2016, februari
Lönesumman ökade med 1,7 procent under december-februari jämfört med året innan
PDF
13.4.2016Omsättning inom servicebranschen 2016, januari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4 procent under november-januari jämfört med året innan
PDF
13.4.2016Omsättningsindex för industrin 2016, januari
Omsättningen inom industrin minskade med drygt 2 procent under november-januari
PDF
12.4.2016Arbetskraftsundersökning 2015, 13
Arbetslösheten ökade år 2015
PDF
11.4.2016Prisindex för ägarboende 2015, 4:e kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 0,8 procent
 
8.4.2016Industrins orderingång 2016, februari
Industrins orderingång sjönk i februari med 1,4 procent från året innan
PDF
8.4.2016Inkomstfördelningsstatistik 2014
Boendekostnaderna en tung börda för allt fler hushåll som bor i hyrebostad
PDF
8.4.2016Utsökningsärenden 2015
228 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2015
PDF
8.4.2016Volymindex för industriproduktionen 2016, februari
Industriproduktionen ökade i februari med 1,5 procent från året innan
PDF
7.4.2016Lönestrukturstatistik 2014
Löntagarnas medianlön högst i folkrika kommuner
PDF
6.4.2016Första registreringar av motorfordon 2016, mars
I mars 2016 registrerades 11 637 nya personbilar
 
1.4.2016Befolkningsstruktur 2015
Antalet personer med inhemska språk som modersmål minskade andra året i rad
PDF
1.4.2016Inkomstfördelningsstatistik 2014
Recessionen har reducerat de ungas inkomster allra mest
 
31.3.2016Finansräkenskaper 2015, 4:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under fjärde kvartalet 2015
PDF
31.3.2016Offentliga sektorns finansräkenskaper 2015, 4:e kvartalet
Arbetspensionsanstalternas finansiella nettotillgångar började öka under sista kvartalet 2015
PDF
31.3.2016Offentliga sektorns underskott och skuld 2015
Den offentliga sektorns underskott 2,7 procent och skuld 63,1 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2015
PDF
31.3.2016Omsättningsestimat för storföretag 2016, februari
Storföretagens omsättning ökade något i februari
PDF
30.3.2016Aktiebostadspriser 2016, februari
Aktiebostadspriserna steg i februari
 
30.3.2016Finländarnas resor 2015
Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2015
PDF
29.3.2016Konsumentbarometern 2016, mars
Konsumenternas förtroende förstärktes något i mars
PDF
24.3.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2016, januari
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under november-januari
PDF
24.3.2016Innovationsverksamhet 2014
Produkt- och processinnovationen piggnar till, digitaliseringen ger fart åt affärsverksamheten
PDF
24.3.2016Omsättning inom handeln 2016, februari
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i februari med 2,3 procent från året innan
PDF
24.3.2016Producentprisindex 2016, februari
Producentpriserna för industrin sjönk med 4,1 procent från februari året innan
PDF
24.3.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, februari
I vägtrafiken dog 19 personer i februari
PDF
24.3.2016Varutransporter inom vägtrafiken 2015, 4:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil var oförändrad, transportarbetet ökade under fjärde kvartalet 2015
PDF
23.3.2016Energianskaffning och -förbrukning 2015, 4:e kvartalet
Totalförbrukningen av energi sjönk med 3 procent år 2015
PDF
23.3.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, februari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 487 616 i slutet av februari
PDF
23.3.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2016, februari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,2 procent i februari från året innan
PDF
23.3.2016Motorfordonsbeståndet 2015
Fordonsbeståndet ökade år 2015
 
22.3.2016Arbetskraftsundersökning 2016, februari
Det relativa arbetslöshetstalet för februari 9,4 procent
PDF
22.3.2016Brott och tvångsmedel 2015, 13
Fallen av rattfylleri under inverkan av droger ökade med 19,7 procent.
PDF
22.3.2016Sökande till utbildning 2014
Fortsättningsvis svårt att få tillgång till fortsatta studier direkt efter studentexamen
 
21.3.2016Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2014
Resultatet av lantbruket varierar efter produktionsinriktning
PDF
18.3.2016Inkomstfördelningsstatistik 2014
Den ekonomiska utsattheten har minskat mest bland personer i pensionsåldern
 
18.3.2016Kreditbeståndet 2015, 4:e kvartalet
Kreditbeståndet oförändrat på 96 miljarder euro i slutet av december 2015
PDF
17.3.2016Avbrott i utbildningen 2014
Färre avbröt sin utbildning
PDF
17.3.2016Inkvarteringsstatistik 2016, januari
Utländska turisters övernattningar ökade med 4,1 procent i januari 2016
PDF
17.3.2016Studiernas gång 2014
Snabbare utexaminering inom alla utbildningssektorer
PDF
17.3.2016Sysselsättning bland studerande 2014
Antalet sysselsatta studerande fortsatte att minska
PDF
16.3.2016Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2015, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,5 miljarder euro under oktober-december
PDF
16.3.2016Konjunkturindikator för produktionen 2016, januari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari
PDF
16.3.2016Nationalräkenskaper, årsvis 2015
Bruttonationalprodukten ökade med 0,5 procent i fjol
PDF
16.3.2016Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2015, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten var 63,1 procent i slutet av år 2015
PDF
16.3.2016Sektorräkenskaper kvartalsvis 2015, 4:e kvartalet
Hushållens sparkvot var negativ under fjärde kvartalet 2015
PDF
16.3.2016Skatter och avgifter av skattenatur 2015
Skatteutfallet ökade med 2,4 procent år 2015
PDF
15.3.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2016, januari
Exporten sjönk under fjärde kvartalet, nettoställningen mot utlandet minskade
PDF
15.3.2016Byggnadskostnadsindex 2016, februari
Byggnadskostnaderna var i februari på samma nivå som året innan
PDF
15.3.2016Konkurser 2016, februari
Antalet konkurser ökade med 2,7 procent under januari - februari 2016
PDF
15.3.2016Omsättning inom servicebranschen 2015, december
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 3,4 procent under sista kvartalet 2015
PDF
15.3.2016Omsättningsindex för industrin 2015, december
Omsättningen inom industrin minskade med drygt 3 procent under sista kvartalet
PDF
14.3.2016Konsumentprisindex 2016, februari
Inflationen i februari -0,1 procent
PDF
14.3.2016Omsättning inom handeln 2016, januari
Försäljningen inom hela handeln minskade i januari med 0,5 procent från året innan
PDF
14.3.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, december
Byggföretagens omsättning ökade med nästan 8 procent under sista kvartalet 2015
PDF
11.3.2016Fastighetspriser 2015, 4:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under oktober-december med 1,1 procent från året innan
 
11.3.2016Lönesummaindex 2016, januari
Lönesumman ökade med 1,2 procent under november-januari jämfört med året innan
PDF
10.3.2016Arbetskraftskostnadsindex 2015, 4:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 0,8 procent under oktober-december från året innan
PDF
10.3.2016Industrins orderingång 2016, januari
Industrins orderingång sjönk i januari med 1,8 procent från året innan
PDF
10.3.2016Volymindex för industriproduktionen 2016, januari
Industriproduktionen minskade i januari med 2,0 procent från året innan
PDF
9.3.2016Energipriser 2015, 4:e kvartalet
Energipriserna fortsatte sjunka under sista kvartalet
PDF
7.3.2016Bostadshyror 2015
Hyrorna steg med 3,0 procent i fjol
 
4.3.2016Första registreringar av motorfordon 2016, februari
I februari 2016 registrerades 9 656 nya personbilar
PDF
4.3.2016Statsgarantier 2015, 4:e kvartalet
Stattens garantistock 44,5 miljarder i slutet av 2015
 
29.2.2016Aktiebostadspriser 2016, januari
Aktiebostadspriserna sjönk i januari
 
29.2.2016Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 4:e kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent från föregående kvartal
PDF
29.2.2016Omsättningsestimat för storföretag 2016, januari
Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i januari jämfört med föregående månad
PDF
26.2.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2015, december
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under sista kvartalet 2015
PDF
26.2.2016Konsumentbarometern 2016, februari
Konsumenternas förväntningar på den allmänna ekonomin försvagades åter
PDF
25.2.2016Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2016
Nedskärningar i statens forsknings- och utvecklingsfinansiering i budgeten för år 2016
PDF
25.2.2016Omsättning inom handeln 2016, januari
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i januari med 1,4 procent från året innan
PDF
24.2.2016Producentprisindex 2016, januari
Producentpriserna för industrin sjönk med 2,3 procent från januari året innan
PDF
23.2.2016Arbetskraftsundersökning 2016, januari
Det relativa arbetslöshetstalet för januari 9,3 procent
PDF
23.2.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2016, januari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,0 procent i januari från året innan
PDF
19.2.2016Industrins och handelns lagerstatistik 2015, 4:e kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under fjärde kvartalet 2015
PDF
19.2.2016Konsumentprisindex 2016, januari
Inflationen i januari 0,0 procent
PDF
19.2.2016Sysselsättning 2014
Arbetslösheten bland unga under 25 år ökade med 15 procent år 2014
PDF
18.2.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, januari
Befolkningen i Finland minskade i januari
PDF
18.2.2016Inkvarteringsstatistik 2015, december
Utländska turisters övernattningar ökade med 10,4 procent i december
PDF
18.2.2016Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015, 4:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,4 procent på årsnivå
PDF
18.2.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2016, januari
I vägtrafiken dog 16 personer i januari
PDF
17.2.2016Input-output 2013
Industriprodukternas andel av produktionen minst inom tillverkning av elektronikvaror år 2013
PDF
17.2.2016Konkurser 2016, januari
Antalet konkurser minskade med 17,0 procent i januari 2016
PDF
17.2.2016Undersökning om lediga arbetsplatser 2015, 4:e kvartalet
Under sista kvartalet 2015 fler lediga arbetsplatser än året innan
PDF
15.2.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2015, december
Bytesbalansen visade ett underskott, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
15.2.2016Byggnadskostnadsindex 2016, januari
Byggnadskostnaderna steg något i januari från året innan
PDF
15.2.2016Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015, 4:e kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,3 procent från året innan
PDF
15.2.2016Omsättning inom handeln 2015, december
Detaljhandelns julförsäljning ökade med 1,6 procent från året innan
PDF
15.2.2016Omsättningsindex för industrin 2015, november
Omsättningen inom industrin minskade med nästan 6 procent under september-november
PDF
15.2.2016Producentprisindex för lantbruk 2015, 4:e kvartalet
Producentpriserna för lantbruket steg med 0,1 procent från året innan
PDF
12.2.2016Konjunkturindikator för produktionen 2015, december
Den säsongrensade produktionen inom samhällsekonomin minskade i december, men ökade från året innan
PDF
12.2.2016Omsättning inom servicebranschen 2015, november
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 1,9 procent under september - november
PDF
12.2.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, november
Byggföretagens omsättning ökade med nästan 8 procent under september-november 2015
PDF
11.2.2016Lönesummaindex 2015, december
Lönesumman ökade med 1,4 under oktober-december jämfört med året innan
PDF
11.2.2016Prisindex för offentliga utgifter 2015, 4:e kvartalet
Prisindexet för statliga utgifter steg med 0,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med året innan
PDF
11.2.2016Utbildningsanordnare och läroanstalter 2015
Antalet läroanstalter minskade ytterligare, flest nedläggningar i Södra Savolax och Södra Österbotten
PDF
10.2.2016Industrins orderingång 2015, december
Industrins orderingång sjönk i december med 3,3 procent från året innan
PDF
10.2.2016Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015, 4:e kvartalet
Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 2015
PDF
10.2.2016Volymindex för industriproduktionen 2015, december
Industriproduktionen ökade i december med 0,5 procent från året innan
PDF
5.2.2016Bostadshyror 2015, 4:e kvartalet
Hyrorna steg med 3,0 procent under året
 
5.2.2016Finländarnas resor 2015, 15
Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september - december 2015
PDF
4.2.2016Första registreringar av motorfordon 2016, januari
I januari 2016 registrerades 11 788 nya personbilar
 
4.2.2016Förtjänstnivåindex 2015, 4:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under oktober - december med 1,1 procent
PDF
29.1.2016Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2014
Socialskyddsutgifterna ökade fortfarande mest år 2014
PDF
29.1.2016Nationalräkenskaper, årsvis 2014
Bruttonationalprodukten minskade med 0,7 procent år 2014
PDF
29.1.2016Omsättningsestimat för storföretag 2015, december
Storföretagens omsättning minskade i december
PDF
28.1.2016Aktiebostadspriser 2015, december
Aktiebostadspriserna sjönk under fjärde kvartalet
PDF
28.1.2016Stenkolsförbrukning 2015, december
Förbrukningen av stenkol lägre än på mer än tre decennier år 2015
PDF
27.1.2016Arbetskraftsundersökning 2015, december
Det relativa arbetslöshetstalet för december 9,2 procent
PDF
27.1.2016Företagssaneringar 2015, 4:e kvartalet
Antalet företagssaneringar nästan på föregående års nivå år 2015
PDF
27.1.2016Konkurser 2015, december
Antalet konkurser minskade med 13,8 procent år 2015
PDF
27.1.2016Konsumentbarometern 2016, januari
Konsumenternas tro på Finlands ekonomi blev starkare i januari
PDF
27.1.2016Skuldsaneringar 2015, 4:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner på föregående års nivå år 2015
PDF
26.1.2016Förhandsuppgifter om befolkningen 2015, december
Antalet födda barn var rekordlågt i Finland år 2015
PDF
26.1.2016Placering efter utbildning 2014
Nyutexaminerade hade svårare att få arbete än under förra recessionen
 
25.1.2016Jordbyggnadskostnadsindex 2015, december
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,7 procent i december från året innan
PDF
25.1.2016Omsättning inom handeln 2015, december
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i december med 1,5 procent från året innan
PDF
25.1.2016Producentprisindex 2015, december
Producentpriserna för industrin sjönk med 2,6 procent från december året innan
PDF
25.1.2016Producentprisindex för tjänster 2015, 4:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster sjönk med 0,3 procent under oktober-december från året innan
PDF
25.1.2016Statistik över skuldsättning 2014
Bostadshushållens bostadsskulder i genomsnitt 94 370 euro
PDF
22.1.2016Byggnads- och bostadsproduktion 2015, november
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under september-november år 2015
PDF
22.1.2016Nya och nedlagda företag 2015, 3:e kvartalet
Sjunkande antal nedlagda företag
PDF
21.1.2016Statistik över vägtrafikolyckor 2015, december
I vägtrafiken dog 17 personer i december
PDF
19.1.2016Brott och tvångsmedel 2015, 4:e kvartalet
Antalet bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier ökade år 2015
PDF
15.1.2016Betalningsbalans och utlandsställning 2015, november
Bytesbalansen i balans, ett nettoinflöde av kapital i november 2015
PDF
15.1.2016Byggnadskostnadsindex 2015, december
Byggnadskostnaderna steg i december med 0,2 procent från året innan
PDF
15.1.2016Konjunkturindikator för produktionen 2015, november
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i november
PDF
15.1.2016Omsättningsindex för industrin 2015, oktober
Omsättningen inom industrin minskade med drygt 7 procent under augusti-oktober
PDF
14.1.2016Inkvarteringsstatistik 2015, november
Övernattningarna i inkvarteringsanläggningar minskade med 3,1 procent i november
PDF
14.1.2016Konsumentprisindex 2015, december
Inflationen alltjämt -0,2 procent i december
PDF
14.1.2016Omsättning inom handeln 2015, november
Försäljningen inom hela handeln ökade i november med 0,4 procent från året innan
PDF
14.1.2016Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, oktober
Byggföretagens omsättning ökade med nästan 7 procent under augusti-oktober 2015
PDF
13.1.2016Lönesummaindex 2015, november
Lönesumman ökade under september-november med 1,0 procent från året innan
PDF
13.1.2016Omsättning inom servicebranschen 2015, oktober
Omsättningen hos företag inom transport och magasinering minskade med nästan 3 procent under augusti - oktober
PDF
12.1.2016Prisindex för ägarboende 2015, 3:e kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 0,9 procent
 
12.1.2016Statistik över företagsstöd 2014
Lånens andel av företagsstöden minskar
 
11.1.2016Första registreringar av motorfordon 2015, december
I december 2015 registrerades 7 920 nya personbilar
 
8.1.2016Industrins orderingång 2015, november
Industrins orderingång sjönk i november med 7,0 procent från året innan
PDF
8.1.2016Volymindex för industriproduktionen 2015, november
Industriproduktionen minskade i november med 1,7 procent från året innan
PDF
31.12.2015Omsättningsestimat för storföretag 2015, november
Storföretagens omsättning var oförändrad i november jämfört med föregående månad
PDF
30.12.2015Dödsorsaker 2014
Allt färre i arbetsför ålder dör av sjukdomar i cirkulationsorganen
 
29.12.2015Aktiebostadspriser 2015, november
Aktiebostadspriserna nästan oförändrade i november
 
28.12.2015Konsumentbarometern 2015, december
Inställningen hos konsumenterna dämpad i december
PDF
23.12.2015Finansräkenskaper 2015, 3:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under tredje kvartalet 2015
PDF
23.12.2015Omsättning inom handeln 2015, november
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i november med 1,2 procent från året innan
PDF
23.12.2015Producentprisindex 2015, november
Producentpriserna för industrin sjönk med 3,0 procent från november året innan
PDF
23.12.2015Sektorräkenskaper kvartalsvis 2015, 3:e kvartalet
Företagssektorns vinster minskade under tredje kvartalet 2015
PDF
22.12.2015Arbetskraftsundersökning 2015, november
Det relativa arbetslöshetstalet för november 8,2 procent
PDF
21.12.2015Inkomstfördelningsstatistik 2014
Antalet låginkomsttagare minskade något år 2014
 
21.12.2015Offentliga sektorns finansräkenskaper 2015, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar minskade under tredje kvartalet 2015
PDF
21.12.2015Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2015, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld minskade med 2,5 miljarder euro under tredje kvartalet 2015
PDF
21.12.2015Statistik över vägtrafikolyckor 2015, november
I vägtrafiken dog 18 personer i november
PDF
18.12.2015Byggnads- och bostadsproduktion 2015, oktober
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under augusti-oktober
PDF
18.12.2015Energianskaffning och -förbrukning 2015, 3:e kvartalet
Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent under januari-september
PDF
18.12.2015Jordbyggnadskostnadsindex 2015, november
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,5 procent i november från året innan
PDF
18.12.2015Statistik över regional företagsverksamhet 2014
Tjänsterna sysselsatte år 2014
PDF
18.12.2015Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014
Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014
PDF
18.12.2015Totalstatistik över inkomstfördelning 2014
Recessionen har slagit hårdast mot hushållen i Saloregionen
 
18.12.2015Totalstatistik över inkomstfördelning 2014
Inkomstskillnaderna minskade något år 2014
 
18.12.2015Utländska dotterbolag i Finland 2014
Omsättningen för utländska dotterbolag ökade med 18 procent år 2014
PDF
18.12.2015Varutransporter inom vägtrafiken 2015, 3:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under tredje kvartalet 2015
PDF
17.12.2015Förhandsuppgifter om befolkningen 2015, november
Den preliminära folkmängden i Finland 5 486 125 i slutet av november
PDF
17.12.2015Inkvarteringsstatistik 2015, oktober
Övernattningarna i inkvarteringsanläggningar ökade med 2,5 procent i oktober
PDF
17.12.2015Kreditinstitutens bokslut 2015, 3:e kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto minskade med 9 procent under tredje kvartalet 2015
 
17.12.2015Skattepliktiga inkomster 2014
De direkta skatterna ökade med fyra procent
PDF
17.12.2015Värdepappersföretag 2015, 3:e kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade med 5 procent under juli - september 2015 jämförd med år innan
PDF
16.12.2015Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2015, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns underskott ökade med 155 miljoner euro under juli-september
PDF
16.12.2015Konkurser 2015, november
Antalet konkurser minskade med 14,4 procent under januari - november
PDF
16.12.2015Statistik över vägtrafikolyckor 2014
I vägtrafikolyckor dog 229 och skadades allvarligt 519 personer år 2014
PDF
16.12.2015Studerande och examina vid läroanstalter 2014
Antalet studerande i examensinriktad utbildning oförändrat
PDF
16.12.2015Ämnesval 2015
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2015
PDF
15.12.2015Betalningsbalans och utlandsställning 2015, oktober
Bytesbalansen visade ett överskott under tredje kvartalet, den finansiella nettoställningen försvagades
PDF
15.12.2015Byggnadskostnadsindex 2015, november
Byggnadskostnaderna steg i november med 0,3 procent från året innan
PDF
15.12.2015Konjunkturindikator för produktionen 2015, oktober
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i oktober
PDF
15.12.2015Omsättning inom handeln 2015, oktober
Försäljningen inom hela handeln minskade i oktober med 6,5 procent
PDF
15.12.2015Omsättning inom servicebranschen 2015, september
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juli-september med 3,1 procent från året innan
PDF
15.12.2015Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, september
Byggföretagens omsättning ökade med drygt 7 procent under tredje kvartalet
PDF
15.12.2015Omsättningsindex för industrin 2015, september
Omsättningen inom industrin minskade med drygt 5 procent under tredje kvartalet
PDF
14.12.2015Energianskaffning och -förbrukning 2014
Totalförbrukningen av energi sjönk år 2014
PDF
14.12.2015Energipriser 2015, 3:e kvartalet
Energipriserna sjönk ytterligare under tredje kvartalet
PDF
14.12.2015Konsumentprisindex 2015, november
Inflationen i november -0,2 procent
PDF
14.12.2015Växthusgaser 2014
Finlands utsläpp av växthusgaser understeg 60 miljoner ton koldioxid
PDF
11.12.2015Lönesummaindex 2015, oktober
Lönesumman ökade under augusti-oktober med 0,4 procent från året innan
PDF
11.12.2015Regionalräkenskaper 2013
Förädlingsvärdet ökade mest i Lappland och Nyland år 2013
PDF
11.12.2015Sysselsättning 2014
Var fjärde företagare över 54 år
PDF
10.12.2015Befolkningsstruktur 2014
Nästan var femte 45 - 49-årig kvinna har inte fött barn
PDF
10.12.2015Industrins orderingång 2015, oktober
Industrins orderingång sjönk i oktober med 9,5 procent från året innan
PDF
10.12.2015Miljöaffärsverksamhet 2014
Huvudnäringsgrenarna inom miljöaffärsverksamhet visade en svag ökning år 2014
PDF
10.12.2015Volymindex för industriproduktionen 2015, oktober
Industriproduktionen minskade i oktober med 0,8 procent från året innan
PDF
10.12.2015Vuxenutbildning vid läroanstalter 2014
Antalet undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen upgick till 6 miljoner år 2014
 
9.12.2015Arbetskraftskostnadsindex 2015, 3:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,0 procent under juli-september från året innan
PDF
8.12.2015Kreditbeståndet 2015, 3:e kvartalet
Kreditbeståndet oförändrat på 96 miljarder euro i slutet av september 2015
PDF
4.12.2015Fastighetspriser 2015, 3:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under juli-september med 0,3 procent från året innan
 
4.12.2015Första registreringar av motorfordon 2015, november
I november 2015 registrerades 8 992 nya personbilar
 
4.12.2015Massmediestatistik 2014
Videoinspelningsmarknaden rasade
PDF
4.12.2015Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 3:e kvartalet
Bruttonationalprodukten minskade med 0,5 procent från föregående kvartal
PDF
2.12.2015Industriproduktion 2014
Värdet av industriproduktionen 81,3 miljarder euro år 2014
PDF

Dela