Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
25.11.2015Byggnads- och bostadsproduktion 2015, september
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade alltjämt under juli-september
PDF
25.11.2015Utrikeshandel med tjänster 2014
Utrikeshandeln med tjänster visade ett överskott på mer än 2 miljarder euro
PDF
24.11.2015Arbetskraftsundersökning 2015, oktober
Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 8,7 procent
PDF
24.11.2015Producentprisindex 2015, oktober
Producentpriserna för industrin sjönk med 3,2 procent i oktober från året innan
PDF
20.11.2015Energiförbrukning inom boende 2014
Energiförbrukningen inom boende på föregående års nivå år 2014
PDF
20.11.2015Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2014
Ökningen av kommunernas nettokostnader avtog ytterligare år 2014
PDF
19.11.2015Förhandsuppgifter om befolkningen 2015, oktober
Den preliminära folkmängden i Finland 5 485 210 i slutet av oktober
PDF
19.11.2015Industrins och handelns lagerstatistik 2015, 3:e kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under tredje kvartalet 2015
PDF
19.11.2015Inkvarteringsstatistik 2015, september
Utländska turisters övernattningar ökade med 5,0 procent i september
PDF
19.11.2015Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015, 3:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,5 procent på årsnivå
PDF
19.11.2015Materialflöden i samhällsekonomin 2014
Marktäkten minskade år 2014
PDF
19.11.2015Statistik över vägtrafikolyckor 2015, oktober
I vägtrafiken dog 27 personer i oktober
PDF
18.11.2015Jordbyggnadskostnadsindex 2015, oktober
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 3,2 procent i oktober från året innan
PDF
18.11.2015Konkurser 2015, oktober
Antalet konkurser minskade med 14,5 procent under januari - oktober
PDF
17.11.2015Undersökning om lediga arbetsplatser 2015, 3:e kvartalet
Lika många lediga arbetsplatser under tredje kvartalet som för ett år sedan
PDF
16.11.2015Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015, 3:e kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 2,2 procent från året innan
PDF
16.11.2015Producentprisindex för lantbruk 2015, 3:e kvartalet
Producentpriserna inom lantbruket sjönk med 3 procent från året innan
PDF
13.11.2015Betalningsbalans och utlandsställning 2015, september
Bytesbalansen visade överskott trots exportnedgång, nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
13.11.2015Byggnadskostnadsindex 2015, oktober
Byggnadskostnaderna steg i oktober med 0,4 procent från året innan
PDF
13.11.2015För- och grundskoleundervisning 2015
546 100 elever i grundskolan år 2015
PDF
13.11.2015Konjunkturindikator för produktionen 2015, september
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i september
PDF
13.11.2015Konsumentprisindex 2015, oktober
Inflationen i oktober -0,3 procent
PDF
13.11.2015Omsättning inom servicebranschen 2015, augusti
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juni-augusti med 3,7 procent från året innan
PDF
13.11.2015Omsättningsindex för industrin 2015, augusti
Omsättningen inom industrin minskade med nästan 4 procent under juni-augusti
PDF
12.11.2015Omsättning inom handeln 2015, september
Försäljningen sjönk alltjämt i september inom handelns näringsgrenar undantaget bilhandeln
PDF
12.11.2015Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, augusti
Byggföretagens omsättning ökade med nästan 10 procent under juni-augusti
PDF
11.11.2015Lönesummaindex 2015, september
Lönesumman ökade under juli-september med 1,2 procent från året innan
PDF
11.11.2015Reparationsbyggande 2014
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för nästan sex miljarder euro år 2014
PDF
10.11.2015Industrins orderingång 2015, september
Industrins orderingång sjönk i september med 30,6 procent från året innan
PDF
10.11.2015Volymindex för industriproduktionen 2015, september
Industriproduktionen ökade i september med 1,3 procent från året innan
PDF
6.11.2015Bostadshyror 2015, 3:e kvartalet
Hyrorna steg med 3,2 procent under året
 
6.11.2015Prisindex för offentliga utgifter 2015, 3:e kvartalet
Prisindexet för statliga utgifter steg med 0,1 procent och prisindexet för kommunalekonomin sjönk med 0,1 procent under tredje kvartalet jämfört med året innan
PDF
5.11.2015Befolkningens utbildningsstruktur 2014
Betydande skillnader i utbildningsnivåerna i kommunerna år 2014
PDF
5.11.2015Första registreringar av motorfordon 2015, oktober
I oktober 2015 registrerades 9 166 nya personbilar
 
5.11.2015Reparationsbyggande 2014
År 2014 var husbyggnadsföretagens intäkter av reparationsbyggande 6,6 miljarder euro
PDF
5.11.2015Statistik över industrins energianvändning 2014
Industrins energiförbrukning sjönk med 2 procent år 2014
PDF
4.11.2015Input-output 2011
Livsmedelsindustrin hade de största relativa sysselsättningseffekterna inom tillverkning åren 2010 och 2011
PDF
30.10.2015Befolkningsprognos 2015
Andelen unga av befolkningen hotar alltjämt att minska
PDF
30.10.2015Omsättningsestimat för storföretag 2015, september
Storföretagens omsättning minskade i september
PDF
30.10.2015Utländska direktinvesteringar 2014
Utländska direktinvesteringar i Finlans ökade betydligt år 2014
PDF
30.10.2015Växthusgaser 2013
Finlands utsläpp av växthusgaser 2013 har rapporterats till EU och FN:s klimatkonventionen
PDF
29.10.2015El- och värmeproduktion 2014
Elproduktionen på sin lägsta nivå under 2000-talet
PDF
29.10.2015Forskning och utveckling 2014
Forsknings- och utvecklingsutgifterna minskade ytterligare
PDF
29.10.2015Försäkringsverksamhet 2014
Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder euro i slutet av år 2014
PDF
29.10.2015Nya och nedlagda företag 2014
Antalet nya företag minskade med fem procent jämfört året innan
PDF
29.10.2015Stenkolsförbrukning 2015, september
Stenkolsförbrukningen minskade med 37 procent under januari-september
PDF
28.10.2015Aktiebostadspriser 2015, september
Aktiebostadspriserna oförändrade under tredje kvartalet
PDF
28.10.2015Satelliträkenskaper för kultur 2013
Kulturens roll inom samhällsekonomin fortfarande nedåtgående
PDF
27.10.2015Förhandsuppgifter om befolkningen 2015, september
Den preliminära folkmängden i Finland 5 484 308 i slutet av september
PDF
27.10.2015Konsumentbarometern 2015, oktober
Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin försvagades i oktober
PDF
26.10.2015Omsättning inom handeln 2015, september
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i september med 1,7 procent från året innan
PDF
26.10.2015Producentprisindex 2015, september
Producentpriserna för industrin sjönk med 3,2 procent i september från året innan
PDF
26.10.2015Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan
PDF
23.10.2015Avlidna 2014
Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,2 år för pojkar och 83,9 år för flickor år 2014
PDF
23.10.2015Byggnads- och bostadsproduktion 2015, augusti
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under juni - augusti
PDF
23.10.2015Sysselsättning 2013
Yrkessegregationen mellan könen fortsatte år 2013
PDF
22.10.2015Inkvarteringsstatistik 2015, augusti
Utländska turisters övernattningar minskade med 4,1 procent i augusti
PDF
22.10.2015Statistik över vägtrafikolyckor 2015, september
I vägtrafiken dog 21 personer i september
PDF
21.10.2015Företagssaneringar 2015, 3:e kvartalet
Antalet företagssaneringar på fjolårets nivå under januari-september 2015
PDF
21.10.2015Konkurser 2015, september
Antalet konkurser minskade med 14,8 procent under januari - september
PDF
21.10.2015Nya och nedlagda företag 2015, 2:a kvartalet
Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan
PDF
21.10.2015Skuldsaneringar 2015, 3:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner på fjolårets nivå under januari - september 2015
PDF
20.10.2015Arbetskraftsundersökning 2015, september
Det relativa arbetslöshetstalet för september 8,4 procent
PDF
19.10.2015Brott och tvångsmedel 2015, 3:e kvartalet
Antalet brott 2,3 procent färre och antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser 4,7 procent fler än under januari - september året innan
PDF
19.10.2015Jordbyggnadskostnadsindex 2015, september
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,9 procent i september från året innan
PDF
15.10.2015Betalningsbalans och utlandsställning 2015, augusti
I augusti 2015 visade bytesbalansen ett överskott, Finland hade ett nettoinflöde av kapital
PDF
15.10.2015Byggnadskostnadsindex 2015, september
Byggnadskostnaderna steg i september med 0,5 procent från året innan
PDF
15.10.2015Förtjänstnivåindex 2015, 3:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under juli - september med 1,1 procent
PDF
15.10.2015Konjunkturindikator för produktionen 2015, augusti
Den säsongrensade produktionen minskade i augusti
PDF
14.10.2015Bostäder och boendeförhållanden 2014
Mer än hälften av 20 - 29 -åringarna bodde på hyra år 2014
PDF
14.10.2015Konsumentprisindex 2015, september
Inflationen i september -0,6 procent
PDF
14.10.2015Lönestrukturstatistik 2014
En tredjedel av löntagarna fick arbetstidstillägg
PDF
14.10.2015Omsättning inom servicebranschen 2015, juli
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under maj-juli med 3,6 procent från året innan
PDF
14.10.2015Omsättningsindex för industrin 2015, juli
Omsättningen inom industrin minskade med något under 5 procent under maj-juli
PDF
13.10.2015Omsättning inom handeln 2015, augusti
Försäljningen sjönk i augusti inom handelns näringsgrenar undantaget bilhandeln
PDF
13.10.2015Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, juli
Byggföretagens omsättning ökade med drygt 9 procent under maj-juli
PDF
12.10.2015Lönesummaindex 2015, augusti
Lönesumman ökade under juni-augusti med 0,9 procent från året innan
PDF
9.10.2015Industrins orderingång 2015, augusti
Industrins orderingång ökade i augusti med 25,3 procent från året innan
PDF
9.10.2015Volymindex för industriproduktionen 2015, augusti
Industriproduktionen minskade i augusti med 2,3 procent från året innan
PDF
7.10.2015Finländarnas resor 2015, 14
Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa
PDF
6.10.2015Första registreringar av motorfordon 2015, september
I september 2015 registrerades 8 513 nya personbilar
 
2.10.2015Företagstjänster 2014
Spelbranschen höll uppe tillväxten inom datatekniska tjänster år 2014
PDF
2.10.2015Prisindex för ägarboende 2015, 2:a kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder var oförändrade
 
2.10.2015Sysselsättning 2013
Personer med utländsk bakgrund sysselsattes vanligen inom rengöring och lokalvård år 2013
PDF
1.10.2015Statistik över regional företagsverksamhet 2014
Förädlingsvärdet minskade med 3 procent år 2014, korrigerad
PDF
30.9.2015Betalningsbalans och utlandsställning 2014
Underskottet i bytesbalansen minskade. Exporten alltjämt svag
PDF
30.9.2015Finansräkenskaper 2015, 2:a kvartalet
Hushållens skuldsättningsgrad steg till 123,2 procent under andra kvartalet år 2015
PDF
30.9.2015Offentliga sektorns finansräkenskaper 2015, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar nästan oförändrade under andra kvartalet 2015
PDF
30.9.2015Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2015, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 4,4 miljarder euro under andra kvartalet 2015
PDF
30.9.2015Offentliga sektorns underskott och skuld 2014
Den offentliga sektorns underskott 3,3 procent och skuld 59,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2014
PDF
30.9.2015Omsättningsestimat för storföretag 2015, augusti
Storföretagens omsättning minskade i augusti
PDF
30.9.2015Åtalade, dömda och straff 2014
År 2014 tilldömes sammanlagt 5 200 år ovillkorligt fängelse
PDF
29.9.2015Kreditinstitutens bokslut 2015, 2:a kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto minskade något under andra kvartalet 2015 jämfört med året innan
PDF
29.9.2015Värdepappersföretag 2015, 2:a kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under april - juni jämfört med året innan
PDF
28.9.2015Aktiebostadspriser 2015, augusti
Aktiebostadspriserna steg något i augusti
 
28.9.2015Konsumentbarometern 2015, september
Konsumenternas förtroende minskade - alltjämt starkare än för ett år sedan
PDF
25.9.2015Byggnads- och bostadsproduktion 2015, juli
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under maj - juli
PDF
25.9.2015Varutransporter inom vägtrafiken 2015, 2:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under andra kvartalet 2015
PDF
24.9.2015Luftutsläpp efter näringsgren 2013
Växthusgasutsläppen ökade inom energiförsörjning och transport år 2013
PDF
24.9.2015Omsättning inom handeln 2015, augusti
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i augusti med 3,0 procent från året innan
PDF
24.9.2015Producentprisindex 2015, augusti
Producentpriserna för industrin sjönk med 2,2 procent i augusti från året innan
PDF
24.9.2015Statistik över vägtrafikolyckor 2015, augusti
I vägtrafiken dog 35 personer i augusti
 
24.9.2015Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014
Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014
PDF
23.9.2015Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2015, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns överskott ökade med 0,9 miljarder euro under april-juni
PDF
23.9.2015Konkurser 2015, augusti
Antalet konkurser minskade med 15,1 procent under januari - augusti
PDF
23.9.2015Sektorräkenskaper kvartalsvis 2015, 2:a kvartalet
Hushållens sparkvot minskade under andra kvartalet 2015
PDF
23.9.2015Yrkesutbildning 2014
Antalet nya studerande i yrkesutbildning 120 700 år 2014
 
22.9.2015Arbetskraftsundersökning 2015, augusti
Det relativa arbetslöshetstalet för augusti 8,3 procent
PDF
21.9.2015Energianskaffning och -förbrukning 2015, 2:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent under januari-juni
PDF
18.9.2015Jordbyggnadskostnadsindex 2015, augusti
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,5 procent i augusti från året innan
PDF
17.9.2015Energipriser 2015, 2:a kvartalet
Energipriserna sjönk under andra kvartalet
PDF
17.9.2015Förhandsuppgifter om befolkningen 2015, augusti
Den preliminära folkmängden i Finland 5 480 840 i slutet av august
PDF
17.9.2015Inkvarteringsstatistik 2015, juli
Utländska turisters övernattningar ökade med 6,5 procent i juli
PDF
17.9.2015Timlöner inom den privata sektorn 2014
Stora variationer i timlönerna i den privata sektorn också inom yrkesgrupperna
PDF
15.9.2015Betalningsbalans och utlandsställning 2015, juli
Bytesbalansen visade ett underskott under andra kvartalet, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
15.9.2015Byggnadskostnadsindex 2015, augusti
Byggnadskostnaderna steg i augusti med 0,5 procent från året innan
PDF
15.9.2015Konjunkturindikator för produktionen 2015, juli
Den säsongrensade produktionen var i juli på samma nivå som föregående månad
PDF
15.9.2015Omsättning inom handeln 2015, juli
Försäljningen inom bilhandeln ökade i juli med 4,3 procent från året innan
PDF
14.9.2015Konsumentprisindex 2015, augusti
Inflationen alltjämt -0,2 procent i augusti
PDF
14.9.2015Omsättning inom servicebranschen 2015, juni
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under andra kvartalet med 3,3 procent från året innan
PDF
14.9.2015Omsättningsindex för industrin 2015, juni
Omsättningen inom industrin minskade med nästan 5 procent under andra kvartalet
PDF
11.9.2015Bostadsaktiebolagens ekonomi 2014
Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2014
 
11.9.2015Kreditbeståndet 2015, 2:a kvartalet
Kreditbeståndet 96 miljarder euro i slutet av juni 2015
PDF
11.9.2015Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, juni
Byggföretagens omsättning ökade med drygt 8 procent under april-juni
PDF
10.9.2015Industrins orderingång 2015, juli
Industrins orderingång sjönk i juli med 5,3 procent från året innan
PDF
10.9.2015Lönesummaindex 2015, juli
Lönesumman ökade under maj-juli snabbast inom byggverksamhet
PDF
10.9.2015Miljöskatter 2013
Miljöskatterna nästan oförändrade år 2013
PDF
10.9.2015Volymindex för industriproduktionen 2015, juli
Industriproduktionen minskade i juli med 1,3 procent från året innan
PDF
8.9.2015Arbetskraftskostnadsindex 2015, 2:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,3 procent under april-juni
PDF
7.9.2015Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015, 2:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,0 procent på årsnivå
PDF
7.9.2015Prisindex för offentliga utgifter 2015, 2:a kvartalet
Prisindexet för statliga utgifter steg med 0,4 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 0,2 procent under andra kvartalet jämfört med året innan
PDF
4.9.2015Fastighetspriser 2015, 2:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under april-juni med 1,9 procent från året innan
 
4.9.2015Första registreringar av motorfordon 2015, augusti
I augusti 2015 registrerades 8 402 nya personbilar
 
4.9.2015Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 2:a kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent från föregående kvartal
PDF
31.8.2015Kreditinstitutens bokslut 2015, 1:a kvartalet
De inhemska bankernas finansnetto minskade under första kvartalet 2015 jämfört med året innan
PDF
31.8.2015Omsättningsestimat för storföretag 2015, juli
Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i juli jämfört med föregående månad
PDF
31.8.2015Värdepappersföretag 2015, 1:a kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under januari - mars jämfört med året innan
PDF
28.8.2015Aktiebostadspriser 2015, juli
Aktiebostadspriserna steg något i juli
 
28.8.2015Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015, 2:a kvartalet
Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 4,0 procent under januari-juni 2015
PDF
28.8.2015Statsgarantier 2015, 2:a kvartalet
Statens garantistock 42,9 miljarder i slutet av juni 2015
 
28.8.2015Stenkolsförbrukning 2015, juni
Stenkolsförbrukningen minskade med 24 procent under januari-juni
PDF
27.8.2015Förtjänstnivåindex 2015, 2:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under april - juni med 1,2 procent
PDF
27.8.2015Konsumentbarometern 2015, augusti
Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti
PDF
27.8.2015Kultur 2014
Sysselsättningen inom kultur har försvagats
PDF
26.8.2015Byggnads- och bostadsproduktion 2015, juni
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare under andra kvartalet
PDF
26.8.2015Konkurser 2015, juli
Antalet konkurser minskade med 12,5 procent under januari - juli
PDF
26.8.2015Omsättning inom handeln 2015, juli
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i juli med 0,3 procent från året innan
PDF
25.8.2015Arbetskraftsundersökning 2015, juli
Det relativa arbetslöshetstalet för juli 8,4 procent
PDF
24.8.2015Producentprisindex 2015, juli
Producentpriserna för industrin sjönk med 1,1 procent i juli från året innan
PDF
20.8.2015Förhandsuppgifter om befolkningen 2015, juli
Den preliminära folkmängden i Finland 5 479 018 i slutet av juli
PDF
20.8.2015Inkvarteringsstatistik 2015, juni
Utländska turisters övernattningar minskade med 6,2 procent i juni
PDF
20.8.2015Månadslöner inom den privata sektorn 2014
Den vanligaste månadslönen inom den privata sektorn var 2 500 euro
PDF
20.8.2015Statistik över vägtrafikolyckor 2015, juli
I vägtrafiken dog 20 personer i juli
 
19.8.2015Industrins och handelns lagerstatistik 2015, 2:a kvartalet
Värdet av företagens lager var under andra kvartalet 2015 på samma nivå som året innan
PDF
18.8.2015Jordbyggnadskostnadsindex 2015, juli
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,2 procent i juli från året innan
PDF
18.8.2015Undersökning om lediga arbetsplatser 2015, 2:a kvartalet
Ungefär lika många lediga jobb under andra kvartalet 2015 som för ett år sedan
PDF
17.8.2015Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015, 2:a kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,8 procent under andra kvartalet
PDF
17.8.2015Producentprisindex för lantbruk 2015, 2:a kvartalet
Producentpriserna för lantbruket sjönk med 3,7 procent under andra kvartalet
PDF
14.8.2015Betalningsbalans och utlandsställning 2015, juni
Bytesbalansen visade ett överskott i juni 2015, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
14.8.2015Byggnadskostnadsindex 2015, juli
Byggnadskostnaderna steg i juli med 0,4 procent från året innan
PDF
14.8.2015Konjunkturindikator för produktionen 2015, juni
Produktionen inom samhällsekonomin var i juni något mindre än föregående månad
PDF
14.8.2015Konsumentprisindex 2015, juli
Inflationen i juli -0,2 procent
PDF
14.8.2015Omsättning inom handeln 2015, juni
Försäljningen inom hela handeln minskade i juni med 1,5 procent från året innan
PDF
13.8.2015Omsättning inom servicebranschen 2015, maj
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under mars-maj med 3,9 procent från året innan
PDF
13.8.2015Omsättningsindex för industrin 2015, maj
Omsättningen inom industrin minskade under mars - maj med något under 4 procent från året innan
PDF
12.8.2015Företagssaneringar 2015, 2:a kvartalet
Antalet företagssaneringar på fjolårets nivå under januari - juni 2015
PDF
12.8.2015Konkurser 2015, juni
Antalet konkurser minskade med 12,0 procent under januari - juni
PDF
12.8.2015Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, maj
Byggföretagens omsättning ökade med drygt 8 procent under mars-maj
PDF
12.8.2015Skuldsaneringar 2015, 2:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade under januari - juni med 2,6 procent från året innan
PDF
11.8.2015Lönesummaindex 2015, juni
Lönesumman ökade under april-juni kraftigast inom byggverksamhet
PDF
10.8.2015Industrins orderingång 2015, juni
Industrins orderingång ökade i juni med mer än hälften från året innan
PDF
10.8.2015Volymindex för industriproduktionen 2015, juni
Industriproduktionen minskade i juni med 1,1 procent från året innan
PDF
7.8.2015Bostadshyror 2015, 2:a kvartalet
Hyrorna steg med 3,2 procent under året
 
6.8.2015Första registreringar av motorfordon 2015, juli
I juli 2015 registrerades 8 721 nya personbilar
 
31.7.2015Omsättningsestimat för storföretag 2015, juni
Storföretagens omsättning minskade i juni
PDF
29.7.2015Byggnads- och bostadsproduktion 2015, maj
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare under mars-maj
PDF
28.7.2015Aktiebostadspriser 2015, juni
Aktiebostadspriserna steg under andra kvartalet
PDF
27.7.2015Konsumentbarometern 2015, juli
Konsumenternas förtroende fortsatte att minska i juli
PDF
24.7.2015Nya och nedlagda företag 2015, 1:a kvartalet
Antalet nya företag minskade i alla landskapen
PDF
24.7.2015Omsättning inom handeln 2015, juni
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i juni med 0,3 procent från året innan
PDF
24.7.2015Producentprisindex 2015, juni
Producentpriserna för industrin sjönk med 1,2 procent i juni från året innan
PDF
24.7.2015Producentprisindex för tjänster 2015, 2:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i april-juni jämfört med året innan
PDF
23.7.2015Statistik över vägtrafikolyckor 2015, juni
I vägtrafiken dog 17 personer i juni
 
21.7.2015Arbetskraftsundersökning 2015, juni
Det relativa arbetslöshetstalet för juni 10,0 procent
PDF
21.7.2015Förhandsuppgifter om befolkningen 2015, juni
Den preliminära folkmängden i Finland 5 476 911 i slutet av juni
PDF
20.7.2015Jordbyggnadskostnadsindex 2015, juni
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,4 procent i juni från året innan
PDF
16.7.2015Brott och tvångsmedel 2015, 2:a kvartalet
Antalet brott 3,6 procent färre och antalet äventyrande av trafiksäkerheten 6,5 procent fler än under januari - juni året innan
PDF
16.7.2015Inkvarteringsstatistik 2015, maj
Utländska turisters övernattningar minskade med 4,1 procent i maj
PDF
15.7.2015Byggnadskostnadsindex 2015, juni
Byggnadskostnaderna steg i juni med 0,3 procent från året innan
PDF
15.7.2015Konjunkturindikator för produktionen 2015, maj
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i maj
PDF
15.7.2015Omsättning inom handeln 2015, maj
Försäljningen sjönk i maj för alla näringsgrenar inom handeln
PDF
14.7.2015Konsumentprisindex 2015, juni
Inflationen i juni -0,1 procent
PDF
14.7.2015Omsättning inom servicebranschen 2015, april
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under februari-april med 4,8 procent från året innan
PDF
14.7.2015Omsättningsindex för industrin 2015, april
Omsättningen inom industrin minskade under februari - april med drygt 2 procent från året innan
PDF
13.7.2015Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, april
Byggföretagens omsättning ökade med drygt 7 procent under februari-april
PDF
10.7.2015Betalningsbalans och utlandsställning 2015, maj
Bytesbalansen visade ett överskott i maj 2015, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
10.7.2015Industrins orderingång 2015, maj
Industrins orderingång sjönk i maj med 8,6 procent från året innan
PDF
10.7.2015Lönesummaindex 2015, maj
Lönesumman ökade med 2,1 under mars-maj jämfört med året innan
PDF
10.7.2015Varutransporter inom vägtrafiken 2015, 1:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade, transportarbetet ökade under första kvartalet 2015
PDF
10.7.2015Volymindex för industriproduktionen 2015, maj
Industriproduktionen minskade i maj med 5,1 procent från året innan
PDF
9.7.2015Finansräkenskaper 2014
Kapitalvinsterna stod för ökningen av hushållens förmögenhet år 2014
PDF
9.7.2015Nationalräkenskaper, årsvis 2014
Bruttonationalprodukten minskade med 0,4 procent i fjol
 
9.7.2015Skatter och avgifter av skattenatur 2014
Skatteutfallet ökade med 1,5 procent år 2014
PDF
6.7.2015Första registreringar av motorfordon 2015, juni
I juni 2015 registrerades 8 976 nya personbilar
 
3.7.2015Prisindex för ägarboende 2015, 1:a kvartalet
Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 0,9 procent
 
30.6.2015Aktiebostadspriser 2015, maj
Aktiebostadspriserna steg något i maj
 
30.6.2015Finansräkenskaper 2015, 1:a kvartalet
Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under första kvartalet 2015
PDF
30.6.2015Offentliga sektorns finansräkenskaper 2015, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under första kvartalet 2015 tack vare arbetspensionsanstalterna
PDF
30.6.2015Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2015, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 2 miljarder euro under första kvartalet 2015
PDF
30.6.2015Omsättningsestimat för storföretag 2015, maj
Storföretagens omsättning minskade i maj
PDF
29.6.2015Konsumentbarometern 2015, juni
Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni
PDF
26.6.2015Omsättning inom handeln 2015, maj
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i maj med 3,6 procent från året innan
PDF
26.6.2015Statistik över skuldsättning 2014
Bostadsskulderna ökade bara på Åland och i huvudsstadsregionen
PDF
24.6.2015Arbetskraftsundersökning 2015, maj
Det relativa arbetslöshetstalet för maj 11,8 procent
PDF
24.6.2015Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2015, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,3 miljarder euro under januari-mars
PDF
24.6.2015Producentprisindex 2015, maj
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,6 procent i maj från året innan
PDF
24.6.2015Sektorräkenskaper kvartalsvis 2015, 1:a kvartalet
Företagssektorns vinster minskade under första kvartalet 2015
PDF
23.6.2015Byggnads- och bostadsproduktion 2015, april
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 5,5 procent under februari-april jämfört med året innan
PDF
22.6.2015Internationell prisjämförelse 2014
Stora skillnader i de europeiska ländernas konsumentpriser år 2014
PDF
18.6.2015Energianskaffning och -förbrukning 2015, 1:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi sjönk med 6 procent under januari-mars
PDF
18.6.2015Förhandsuppgifter om befolkningen 2015, maj
Den preliminära folkmängden i Finland 5 475 207 i slutet av maj
PDF
18.6.2015Jordbyggnadskostnadsindex 2015, maj
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,1 procent i maj från året innan
PDF
18.6.2015Olycksfall i arbetet 2013
Risken för dödsfall bland lantbruksföretagarna mer än femtedel lägre än för tio år sedan
PDF
17.6.2015Adoptioner 2014
Antalet adoptioner minskade år 2014
PDF
17.6.2015Konkurser 2015, maj
Antalet konkurser minskade med 15,5 procent under januari - maj
PDF
17.6.2015Kreditbeståndet 2015, 1:a kvartalet
Kreditbeståndet 94 miljarder euro i slutet av mars 2015
PDF
17.6.2015Statistik över vägtrafikolyckor 2015, maj
I vägtrafiken dog 20 personer i maj
 
16.6.2015Byggnadskostnadsindex 2015, maj
Byggnadskostnaderna steg i maj med nästan 0,5 procent från året innan
PDF
16.6.2015Energipriser 2015, 1:a kvartalet
Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet
PDF
16.6.2015Prisindex för offentliga utgifter 2015, 1:a kvartalet
Prisindexet för statliga utgifter steg med 0,3 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 0,5 procent under första kvartalet jämfört med året innan
PDF
16.6.2015Statistik över vägtrafikolyckor 2014
I vägtrafiken omkom 224 personer år 2014
 
15.6.2015Betalningsbalans och utlandsställning 2015, april
Bytesbalansen visade ett underskott, ett inflöde av kapital under första kvartalet 2015
PDF
15.6.2015Konjunkturindikator för produktionen 2015, april
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i april
PDF
15.6.2015Konsumentprisindex 2015, maj
Inflationen i maj -0,0 procent
PDF
15.6.2015Omsättning inom handeln 2015, april
Försäljningen inom hela handeln minskade i april med 3,3 procent från året innan
PDF
15.6.2015Omsättning inom servicebranschen 2015, mars
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under januari-mars med 4,4 procent från året innan
PDF
15.6.2015Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, mars
Byggföretagens omsättning ökade 5,1 procent under januari-mars
PDF
15.6.2015Omsättningsindex för industrin 2015, mars
Omsättningen inom industrin minskade med något under 3 procent under första kvartalet
PDF
11.6.2015Inkvarteringsstatistik 2015, april
Utländska turisters övernattningar minskade med 4,4 procent i april
PDF
11.6.2015Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015, 1:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,6 procent på årsnivå
PDF
11.6.2015Specialundervisning 2014
Allt fler grundskolelever fick intensifierat stöd
PDF
10.6.2015Företagssaneringar 2014
År 2014 minskade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 2,4 procent från året innan
PDF
10.6.2015Gymnasieutbildning 2014
Antalet studerande i gymnasieutbildning minskade något
 
10.6.2015Industrins orderingång 2015, april
Industrins orderingång ökade i april med 2,1 procent från året innan
PDF
10.6.2015Konkurser 2014
År 2014 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,2 procent från året innan
PDF
10.6.2015Lönesummaindex 2015, april
Lönesumman ökade med 2,8 under februari-april jämfört med året innan
PDF
10.6.2015Skuldsaneringar 2014
Antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden år 2014 på samma nivå som året innan
PDF
10.6.2015Volymindex för industriproduktionen 2015, april
Industriproduktionen minskade i april med 4 procent från året innan
PDF
9.6.2015Arbetskraftskostnadsindex 2015, 1:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,9 procent under januari-mars
PDF
8.6.2015Finländarnas resor 2015, 13
Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan
PDF
5.6.2015Fastighetspriser 2015, 1:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 1,3 procent från året innan
 
4.6.2015Första registreringar av motorfordon 2015, maj
I maj 2015 registrerades 9 114 nya personbilar
 
4.6.2015Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 1:a kvartalet
Bruttonationalprodukten minskade med 0,1 procent från föregående kvartal
PDF
3.6.2015Finländska dotterbolag utomlands 2013
Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013
PDF
1.6.2015Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2014
Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014
PDF
29.5.2015Flyttningsrörelsen 2014
Flyttningsvinsten minskade från året innan
PDF
29.5.2015Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015, 1:a kvartalet
Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 4,7 procent under januari - mars 2015
PDF
29.5.2015Omsättningsestimat för storföretag 2015, april
Storföretagens omsättning minskade i april
PDF
29.5.2015Statsgarantier 2015, 1:a kvartalet
Statens garantistock 41,1 miljarder i slutet av mars 2015
PDF
29.5.2015Sysselsättning 2014
År 2014 var 78 procent av alla arbetslösa över 60 år arbetslösa också året innan
PDF
28.5.2015Avfallsstatistik 2013
Den cirkulära ekonomin snubblar på stenar
PDF
28.5.2015Brott och tvångsmedel 2014, 15
Omkring en fjärdedel av familjevåldet och våldet i nära relationer riktas mot barn
PDF
28.5.2015Byggnader och fritidshus 2014
Fritidshus från 1960 - och 1970 - talen närmast ett vattendrag
PDF
28.5.2015Familjer 2014
Det finns 1,5 miljoner familjer
PDF
28.5.2015Förtjänstnivåindex 2015, 1:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster steg under januari-mars med 1,3 procent
PDF
28.5.2015Omsättning inom handeln 2015, april
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i april med 3,7 procent från året innan
PDF
27.5.2015Aktiebostadspriser 2015, april
Aktiebostadspriserna steg något i april
 
27.5.2015Arbetskraftsundersökning 2015, april
Det relativa arbetslöshetstalet för april 10,3 procent
PDF
27.5.2015Konsumentbarometern 2015, maj
Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år
PDF
27.5.2015Utrikeshandel med tjänster 2014
Datatekniktjänsterna bidrog till ett överskott i utrikeshandeln med tjänster
PDF
26.5.2015Bostäder och boendeförhållanden 2014
Trångboddhet blev fortfarande allt vanligare i huvudstadsregionen år 2014
PDF
25.5.2015Inkomstfördelningsstatistik 2013
Inkomstskillnaderna och fattigdomsrisken i Finland mindre än genomsnittet för EU
 
25.5.2015Producentprisindex 2015, april
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,3 procent från april året innan
 
22.5.2015Växthusgaser 2014
Finlands växthusgasutsläpp fortsätter att minska
PDF
22.5.2015Ämnesval 2014
Andelen grundskolelever som studerar ryska har ökat
PDF
21.5.2015Förhandsuppgifter om befolkningen 2015, april
Den preliminära folkmängden i Finland 5 474 210 i slutet av april
PDF
21.5.2015Månadslöner inom staten 2014
Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 482 euro år 2014
PDF
21.5.2015Statistik över vägtrafikolyckor 2015, april
I vägtrafiken dog 25 personer i april
 
20.5.2015Brott och tvångsmedel 2014, 14
Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet använde tvångsmedel i 196 700 fall år 2014
PDF
20.5.2015Konkurser 2015, april
Antalet konkurser minskade med 18,8 procent under januari - april
PDF
19.5.2015Byggnads- och bostadsproduktion 2015, mars
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade med 4 procent under första kvartalet 2015
PDF
19.5.2015Industrins och handelns lagerstatistik 2015, 1:a kvartalet
Värdet av företagens lager ökade med 6,1 procent under första kvartalet 2015 från året innan
PDF
19.5.2015Undersökning om lediga arbetsplatser 2015, 1:a kvartalet
Under första kvartalet 2015 nästan lika många lediga jobb som för ett år sedan
PDF
18.5.2015Jordbyggnadskostnadsindex 2015, april
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,9 procent i april från året innan
 
15.5.2015Betalningsbalans och utlandsställning 2015, mars
I mars 2015 visade bytesbalansen ett underskott, Finland hade ett nettoinflöde av kapital
PDF
15.5.2015Byggnadskostnadsindex 2015, april
Byggnadskostnaderna steg i april med nästan en procent från året innan
PDF
15.5.2015Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015, 1:a kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,3 procent under första kvartalet
PDF
15.5.2015Producentprisindex för lantbruk 2015, 1:a kvartalet
Producentpriserna för lantbruket sjönk med 6,7 procent under första kvartalet
PDF
13.5.2015Erhållande av finskt medborgarskap 2014
Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2014
PDF
13.5.2015Inkvarteringsstatistik 2015, mars
Utländska turisters övernattningar minskade med 9,2 procent i mars
PDF
13.5.2015Konjunkturindikator för produktionen 2015, mars
Produktionen inom samhällsekonomin i mars på föregående månads nivå
PDF
13.5.2015Konsumentprisindex 2015, april
Inflationen sjönk i april till -0,2 procent
PDF
13.5.2015Omsättning inom servicebranschen 2015, februari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under december-februari med 5,0 procent från året innan
PDF
13.5.2015Omsättningsindex för industrin 2015, februari
Omsättningen inom industrin minskade under december-februari med drygt 3 procent
PDF
13.5.2015Varutransporter inom vägtrafiken 2014
Varutransporterna med lastbil ökade något år 2014 jämfört med året innan
PDF
12.5.2015Lönesummaindex 2015, mars
Lönesumman ökade med 1,7 procent under januari-mars jämfört med året innan
PDF
12.5.2015Omsättning inom handeln 2015, mars
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i mars med 0,4 procent från året innan
PDF
12.5.2015Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, februari
Byggföretagens omsättning ökade med 6,7 procent under december-februari
PDF
8.5.2015Bostadshyror 2015, 1:a kvartalet
Hyrorna steg med 3,3 procent under året
 
8.5.2015Industrins orderingång 2015, mars
Industrins orderingång ökade i mars med 13,0 procent från året innan
PDF
8.5.2015Utbildningsekonomi 2013
Driftsutgifterna för skolväsendet ökade något år 2013
PDF
8.5.2015Volymindex för industriproduktionen 2015, mars
Industriproduktionen minskade i mars med 4,5 procent från året innan
PDF
7.5.2015Första registreringar av motorfordon 2015, april
I april 2015 registrerades 9 633 nya personbilar
 
7.5.2015Löner inom kommunsektorn 2014
Tilläggen 19 procent av totallönerna inom kommunsektorn år 2014
PDF
6.5.2015Universitetsutbildning 2014
Antalet universitetsstuderande minskade och antalet examina ökade år 2014
 

Dela