Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under maj-juli från året innan
25.9.2018
Enligt Statistikcentralen minskade kubikvolymen för beviljade bygglov med 5,6 procent under maj-juli 2018 jämfört med året innan. Kubikvolymen för beviljade bygglov för affärs- och kontorsbyggnader var alltjämt rejält mindre än under samma period året innan. Kubikvolymen för bostadsbyggande minskade också betydligt. Kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader och för industri- och lagerbyggnader visade en kraftig ökning.

Nästa offentliggörande:
23.10.2018

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats
23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html