Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under januari-mars från året innan
22.5.2018
Enligt Statistikcentralen beviljades 15,4 procent färre bygglov under första kvartalet år 2018 än under motsvarande period året innan. I alla huvudgrupper för byggande minskade kubikvolymen från året innan. Mest minskade kubikvolymen i industri- och lagerbyggnader samt i affärs- och kontorsbyggnader. Kubikvolymen för bostadsbyggande minskade med nästan en procent.

Nästa offentliggörande:
21.6.2018

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats
23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html

Dela