Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under september-november från året innan
23.1.2018
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 9,4 miljoner kubikmeter under september-november år 2017. Den beviljade kubikvolymen minskade med 8,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Även om bostadsbyggandet ökade med mer än 12 procent var det inte tillräckligt för att vända hela byggverksamheten uppåt. Mätt med volym var byggloven för affärs- och kontorsbyggnader samt offentliga servicebyggnader klart mindre än året innan, vilket inverkade betydligt på hela byggverksamheten.

Nästa offentliggörande:
27.2.2018

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats
23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html

Dela