Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under augusti-oktober med över en fjärdedel från året innan
20.12.2018
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 7,1 miljoner kubikmeter under augusti-oktober år 2018. Detta var en minskning med 25,4 procent från året innan. Sett till typ av byggnad minskade kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader betydligt, dvs. med 48,5 procent. Också kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggande och industri- och lagerbyggande minskade från året innan.

Nästa offentliggörande:
22.1.2019

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats
23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html