Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakentamisen liikevaihtokuvaaja -tilaston sivuilla.

Käsitteet ja määritelmät

Kotimaan liikevaihto

Kotimaan liikevaihdolla tarkoitetaan verohallinnon maksuvalvonta-aineiston kotimaisen verollisen myynnin määrää. Verollisen myynnin määrä sisältää kotimaan myynnin lisäksi (rakennus)palvelujen oman käytön.

Liikevaihto

Liikevaihdolla tarkoitetaan verohallinnon oma-aloitteisten verojen tietojen (kokonaisaineisto) ja Tilastokeskuksen myyntitiedustelun (2000 toimialojensa suurinta yritystä) pohjalta saatuja myyntitietoja. Oma-aloitteisten verojen aineiston liikevaihto voi sisältää myös tuloslaskelman liikevaihtoon kuulumattomia eriä kuten käyttöomaisuuserien myynnit, muut tuotot, satunnaiset erät, käänteisesti verovelvolliset ostot, tuotteiden oman käytön sekä agentuurien myynnit. Suurimpia tuloslaskelman liikevaihdosta poikkeavia eriä oikaistaan laskennassa. Tilastokeskuksen myyntitiedustelun liikevaihtokäsite on lähempänä tuloslaskelman liikevaihtoa. Liikevaihto sisältää sekä kotimaan liikevaihdon että vientiliikevaihdon. Liikevaihtoon ei sisälly arvonlisäveroa.

Rakentamisen myynnin määräindeksi

Rakentamisen myynnin määräindeksi mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon.

Rakentamisen myynnin määräindeksit saadaan painottamalla yhteen talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen sekä erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määräindeksit. Painoina käytetään perusvuoden tuotannon jalostusarvoa.

Indeksi julkaistaan kuukausittain. Alkuperäisen indeksisarjan lisäksi lasketaan kausitasoitettu sarja sekä trendisarja.

Indeksin laskennassa käytetään verohallinnon yrityskohtaista kausiveroaineistoa sekä Tilastokeskuksen myyntitiedustelun tietoja. Havaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö.

Talonrakentamisen myynnin määräindeksi

Talonrakentamisen myynnin määräindeksi mittaa toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon.

Indeksi julkaistaan kuukausittain. Alkuperäisen indeksisarjan lisäksi lasketaan kausitasoitettu- sekä trendisarja.

Indeksin laskenta perustuu deflatoituihin liikevaihtotietoihin. Deflaattorina käytetään Tilastokeskuksen uudisrakentamisen volyymi-indeksin laskennassa syntyvää hintaindeksiä.

Talonrakentamisen liikevaihtotiedot saadaan verohallinnon kausiveroaineistosta sekä Tilastokeskuksen myyntitiedustelun tiedoista.

Viittausohje:

Tilasto: Rakennusyritysten myynnin määrä [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rvi/kas.html