Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Omsättningsindex för byggverksamhet.

Begrepp och definitioner

Inrikes omsättning

Med inrikes omsättning avses beloppet av den skattepliktiga inrikes försäljningen i skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial. Beloppet av den skattepliktiga försäljningen innehåller förutom inrikes försäljningen också egen användning av (bygg)tjänster.

Omsättning

Med omsättning avses försäljningsuppgifter som erhållits på basis av skatteförvaltningens uppgifter om skatter som betalas på eget initiativ (det totala materialet) och Statistikcentralens försäljningsförfrågan (de 2 000 största företagen i respektive näringsgren). Omsättningen i materialet över skatter som betalas på eget initiativ kan också omfatta poster som inte hör till resultaträkningens omsättning, till exempel försäljning av anläggningstillgångsposter, andra intäkter, sporadiska poster, omvänt skattskyldiga köp, egen användning av produkter samt agenturförsäljning. De största posterna som avviker från omsättningen i resultaträkningen korrigeras i kalkylen. Statistikcentralens omsättningsbegrepp för enkäten om försäljning är närmare resultaträkningens omsättning. Omsättningen inkluderar både den inhemska omsättningen och exportomsättningen. Mervärdesskatt ingår inte i omsättningen.

Volymindex för husbyggnadsverksamhet

Volymindexet för husbyggnadsverksamhet mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen. Indexet beskriver den relativa förändringen i produktionsvolymen jämfört med medeltalet för produktionen under basåret.

Basåret för volymindexet är 2000 och serien börjar från och med år 1995. Indexet offentliggörs kvartalsvis. Förutom den ursprungliga indexserien beräknas en säsongrensad serie och trendserie.

Indexberäkningen bygger på företagsvisa deflaterade uppgifter om omsättning. Som deflator används det implicita prisindexet i Statistikcentralens volymindex för nybyggnad.

Uppgifter om husbyggnadsföretagens omsättning fås ur skatteförvaltningens företagsspecifika övervakningsmaterial som samlats in vid betalnings- och anmälningsförfarandet samt ur Statistikcentralens enkät för storkunder. Vid beräkningen används s.k. förändringsestimering. I beräkningen tas med de företag som man hittar uppgift om för den period som granskas och för motsvarande period året innan. Utgående från de företag som är med i beräkningen räknas årsförändringsprocenten för näringsgrenen. Indexserien förlängs med hjälp av denna ändring.

Vid indexberäkningen har man använt näringsgrensindelningen TOL95 till slutet av år 2001. Från och med början av år 2002 har man använt näringsgrensindelningen TOL2002.

På statistikföringen inverkar EG:s förordning om konjunkturstatistik (Nr 1165/98, http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/bmethods/info/data/new/legislation/sts.html).

Volymindexet för försäljning inom byggverksamhet

Volymindexet för försäljning inom byggverksamhet mäter utvecklingen av produktionen inom hela byggverksamheten. Indexet beskriver den relativa förändringen i produktionsvolymen jämfört med medeltalet för produktionen under basåret.

Volymindexen för försäljning inom byggverksamhet fås genom att vikta samman volymindexen för försäljning inom husbyggande, anläggningsverksamhet samt specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Som vikter används förädlingsvärdet för basårets produktion.

Indexet publiceras månatligen. Utöver den ursprungliga indexserien beräknas en säsongrensade serie och en trendserie.

Vid indexberäkningen används skatteförvaltningens företagsspecifika periodskattematerial samt uppgifter från Statistikcentralens försäljningsenkät. Observationsenhet är företaget eller branschenheten.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Volymindex för byggverksamhet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rvi/kas_sv.html