El- och värmeproduktionen åren 2004 och 2005

Enligt Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen producerades år 2005 i Finland 67,8 terawattimmar (TWh) el, dvs. 67,8 miljarder kilowattimmar. Volymen var 17 procent mindre än året innan. Produktionen av fjärrvärme var 32,6 TWh, dvs. en minskning med något över en procent, och produktionen av industrivärme 58,1 TWh, dvs. en minskning med sju procent.

Minskningarna av el- och värmeproduktionerna berodde huvudsakligen på ökningen av elimporten, det varma vädret året innan och skogsindustrins arbetskonflikt.

Produktionen av el och värme efter produktionsform 2005

    El Fjärrvärme Industrivärme Förbrukad totalenergi1)
    TWh TWh TWh PJ
Separat elproduktion        
  Vattenkraft 13,6 - - 48,9
  Kärnkraft 22,4 - - 243,9
  Vindkraft 0,2 - - 0,6
  Separat elproduktion med bränsle 5,3 - - 58,0
  Totalt 41,4 - - 351,5
Samproduktion av el och värme 26,4 25,3 44,2 427,6
Separat värmeproduktion - 7,3 13,9 87,9
Totalt 67,8 32,6 58,1 867,0

1) Förbrukad totalenergi avser förbrukade bränslemängder.
Vatten- och vindkraft har gjorts kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 PJ/TWh) och kärnenergi med verkningsgraden 33 procent av producerad kärnkraft (10,91 PJ/TWh).

Elproduktion efter produktionsform 2005

Elproduktion efter produktionsform 2004 och 2005

Produktionen av kärnenergi ökade något. Dess andel var 33 procent av elproduktionen år 2005. Vattenkraftens andel av elproduktionen var 20 procent och vindkraftens andel, vars volym avrundades till 0,2 TWh, steg till tre promille. 39 procent av elvolymen producerades inom samproduktionen av el och värme

Elvolymen inom den bränslebaserade separata elproduktionen rasade till en tredjedel från året innan. Denna minskning ersattes med importel från Sverige och Ryssland.

Användningen av bränslen inom el- och värmeproduktionen minskade med 20 procent. Inom samproduktionen av el och värme minskade användningen av bränslen med sju procent och inom den separata elproduktionen med hela 66 procent. Inom den separata värmeproduktionen steg användningen av bränslen för sin del med två procent.

Bland bränslena inom el- och värmeproduktionen steg användningen av träförädlingsindustrins avlutar och de blev det största och naturgasen det näststörsta bränslet, när kolförbrukningen rasade till mindre än hälften jämfört med året innan. Användningen av kol minskade inom alla energiproduktionsformer utom inom den separata värmeproduktionen. Den mest dramatiska minskningen fanns inom den separata elproduktionen. Inom den bränslebaserade el- och värmeproduktionen steg andelen avlutar, dvs. svartlut, till 23 procent, fastän bränslemängden sjönk från året innan med 11 procent på grund av skogsindustrins arbetskonflikt. Andelen naturgas av användningen av bränslen var 22 procent och andelen kol och övriga träbränslen 15 procent. Andelen torv var fortfarande på 12 procent, fastän användningen sjönk med 23 procent.

Förbrukningen av bränslen inom el- och värmeproduktion 2004 och 2005

På grund av den stora minskningen av den separata elproduktionen sjönk också bränsleförbrukningen. Mest minskade användningen av naturgas, 82 procent, även om användningen av naturgas är rätt så liten inom den separata elproduktionen. Kolförbrukningen rasade till omkring en fjärdedel av förbrukningen året innan, men kol var fortfarande det största bränslet inom den separata elproduktionen.

Förbrukningen av bränslen inom separat elproduktion 2004 och 2005

Inom den bränslebaserade samproduktionen av el och värme sjönk förbrukningsvolymerna av nästan alla bränslen något. På grund av skogsindustrins egen energiproduktion är svartlut fortfarande det största bränslet inom samproduktionen, andelen svartlut av de använda bränslena var 30 procent.

Förbrukningen av bränslen inom samproduktion av el och värme 2004 och 2005

Inga större förändringar skedde i förbrukningen av bränslen inom den separata värmeproduktionen. Oljan var fortfarande det största bränslet. Dess andel av bränslena inom den separata produktionen var 33 procent.

Förbrukningen av bränslen inom separat värmeproduktion 2004 och 2005


Senast uppdaterad 27.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2005, El- och värmeproduktionen åren 2004 och 2005 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2005/salatuo_2005_2006-12-28_kat_001_sv.html