Publicerad: 5.11.2013

Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012

År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från året innan. Fjärrvärmeproduktionen ökade med åtta procent medan produktionen av industrivärme var på samma nivå som året innan. När det gäller el- och värmeproduktionen täcktes 46 procent med förnybara energikällor. Den el- och värmevolym som producerades med förnybara energikällor ökade från året innan. Användningen av fossila bränslen och torv minskade liksom året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

El- och värmeproduktion efter energikällor 2012

El- och värmeproduktion efter energikällor 2012

Elproduktionen i Finland uppgick till 67,7 terawattimmar (TWh), dvs. miljarder kilowattimmar (kWh) år 2012. Produktionen minskade med fyra procent från året innan. Den totala elförbrukningen ökade däremot med en procent och den totala volymen uppgick till 85,1 TWh. Av den totala elförbrukningen täcktes 80 procent med inhemsk produktion och 20 procent med nettoimport av el från de nordiska länderna, Ryssland och Estland. Nettoimporten av el gick upp med 26 procent från året innan till följd av den goda vattensituationen i de nordiska länderna. Elförbrukningen ökade även om industrins elförbrukning minskade eftersom början och slutet av året var något kallare än vanligt. Detta gjorde att användningen av el för uppvärmning av byggnader ökade från året innan.

Med förnybara energikällor producerades 41 procent av den el som producerades i Finland. Mer än hälften av detta producerades med vattenkraft och nästan hela den resterande delen med trä. Av elproduktionen täcktes 33 procent med kärnkraft, 21 procent med fossila bränslen och fem procent med torv. Mängden el som producerades med fossila bränslen och torv minskade med nästan en tredjedel från året innan.

El- och värmeproduktion samt bränslen efter produktionsform 2012

  El, TWh Fjärrvärme, TWh Industrivärme, TWh Bränsleförbrukning, PJ 1)
Separat elproduktion        
- Vattenkraft 16,7
- Vindkraft 0,5
- Kärnkraft 22,1
- Kondenskraft 2) 5,2 54,5
- Totalt 44,4 54,5
Samproduktion av el och värme 23,3 26,5 44,9 417,2
Separat värmeproduktion 10,3 7,7 75,6
Totalt produktion 67,7 36,7 52,6 547,3
Nettoimporten av el 17,4
Totalt 85,1 36,7 52,6 547,3
1) Vid beräkningen av totalkonsumtionen av primärenergi görs vatten- och vindkraft kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 PJ/TWh). Totalkonsumtionen av kärnenergi beräknas med en standard verkningsgrad på 33 procent av den producerade kärnenergin (10,91 PJ/TWh).
2) Kondenskraft omfattar kondenskraftverk, andelen kondenskraft i kombianläggningar för el och värme samt toppgasturbiner o.d. separat produktion av el.

Produktionen av fjärrvärme uppgick till 36,7 TWh år 2012. Produktionen ökade med åtta procent från året innan. Förbrukningen av fjärrvärme ökade från året innan, då hösten 2012 var kallare än föregående år. Enligt Meteorologiska institutet var hösten 2012 normal när man jämför med den exceptionellt milda hösten 2011.

När det gäller fjärrvärme producerades mer än hälften med fossila bränslen. Användningen av förnybara bränslen vid fjärrvärmeproduktionen ökade dock med 22 procent från året innan, vilket berodde på ökad användning av trä. Det största bränslen som användes inom fjärrvärmeproduktionen var naturgas, stenkol och träbränslen.

Produktionen av industrivärme var 52,6 TWh år 2012. Produktionen minskade något från året innan. Användningen av industrivärme låg liksom under tidigare år på en låg nivå.

Den värme som industrin använder producerades till mer än 60 procent med förnybara bränslen. Skogsindustrins avlutar och andra träbränslen användes mest av de enskilda bränslena.

Statistiken över el- och värmeproduktionen omfattar nästan hela den elproduktion som anslutits till elnätet. Solel har ännu inte tagits med i statistiken. Statistiken omfattar inte små fjärrvärmeverk eller värmeproduktion i små industriföretag.

Länkar:

Statistikcentralens enkät om el- och värmeproduktion

Elstatistiken av Finsk Energiindustri


Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (349,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 5.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2012/salatuo_2012_2013-11-05_tie_001_sv.html