Publicerad: 16.10.2014

Andelen av fossila bränslen ökade inom el- och värmeproduktionen år 2013

År 2013 producerades 68,3 TWh el i Finland. Produktionen ökade med en procent från året innan. Fjärrvärmeproduktionen sjönk med sju procent och industrivärmeproduktionen med en procent. Användningen av förnybara bränslen inom el- och värmeproduktionen ökade. Användningen av fossila bränslen ökade i och med att man använde 38 procent mer stenkol än året innan. Däremot minskade användningen av naturgas och olja. Användningen av torv minskade med 13 procent från året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

Bränsleförbrukning inom el- och värmeproduktion 2012–2013

Bränsleförbrukning inom el- och värmeproduktion 2012–2013

Elproduktionen i Finland uppgick till 68,3 terawattimmar (TWh), dvs. miljarder kilowattimmar (kWh), år 2013. Produktionen ökade med en procent jämfört med året innan. Den totala elförbrukningen minskade däremot med en procent, den totala volymen uppgick till 84,0 TWh. Av den totala elförbrukningen täcktes 81 procent med inhemsk produktion och 19 procent med nettoimport av el från de nordiska länderna och Ryssland. Nettoimporten av el minskade med 10 procent från året innan. Importen av el från den nordiska marknaden minskade då vattensituationen i Norden var sämre än året innan.

Trettiosex procent av den el som producerades i Finland producerades med förnybara energikällor. Mer än hälften av detta producerades med vattenkraft och nästan hela den resterande delen med trä. Av elproduktionen täcktes 33 procent med kärnkraft, 26 procent med fossila bränslen och fyra procent med torv. Mängden el som producerats med förnybara energikällor minskade med 11 procent, då mängden el producerad med vattenkraft minskade med 24 procent från föregående års toppnivå. Produktionen av el med hjälp av trä ökade med 7 procent. Elproduktionen med torv minskade med 14 procent från året innan. Mängden el som producerats med fossila bränslen ökade med 24 procent från föregående år, då mängden el producerad med stenkol ökade med 50 procent. Ökningen av produktionen av kondensel ökade användningen av stenkol.

El- och värmeproduktion samt bränslen efter produktionsform 2013

  El, TWh Fjärrvärme, TWh Industrivärme, TWh Bränsleförbrukning, PJ 1)
Separat elproduktion        
- Vattenkraft 12,7 - - -
- Vindkraft 0,8 - - -
- Kärnkraft 22,7 - - -
- Kondenskraft 2) 8,9 - - 87,8
- Totalt 45,0 - - 87,8
Samproduktion av el och värme 23,3 26,1 43,7 411,3
Separat värmeproduktion - 8,4 8,5 71,6
Totalt produktion 68,3 34,5 52,2 570,7
Nettoimporten av el 15,7 - - -
Totalt 84,0 34,5 52,2 570,7
1) Vid beräkningen av totalkonsumtionen av primärenergi görs vatten- och vindkraft kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 PJ/TWh). Totalkonsumtionen av kärnenergi beräknas med en standard verkningsgrad på 33 procent av den producerade kärnenergin (10,91 PJ/TWh).
2) Kondenskraft omfattar kondenskraftverk, andelen kondenskraft i kombianläggningar för el och värme samt toppgasturbiner o.d. separat produktion av el.

Produktionen av fjärrvärme uppgick till 34,5 TWh år 2013. Produktionen minskade med sju procent från året innan. Behovet av uppvärmningsenergi i byggnader minskade på grund av att vädret var varmare än året innan. Enligt Meteorologiska institutet minskade talen för uppvärmningsbehovet på alla referensorter med minst fem procent från året innan.

Av fjärrvärmen producerades omkring hälften med fossila bränslen, förbrukningen av dem sjönk med 11 procent från året innan. Användningen av förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen ökade med sex procent från året innan. Mest fjärrvärme producerades med träbränslen, stenkol och naturgas.

Produktionen av industrivärme var 52,2 TWh år 2013. Produktionen minskade med en procent från året innan. Industrins konjunkturer försvagades, vilket innebar att också användningen av industrivärme var på en låg nivå i likhet med tidigare år.

Av industrivärmen producerades över 70 procent med förnybara bränslen. Av de enskilda bränslena användes skogsindustrins avlutar och andra träbränslen allra mest. Till de största användarna av industrivärme hör skogindustrin som använder egna bränslen i produktionen. Inom den kemiska industrin och metallindustrin anses en del av användningen av värme vara s.k. direkt bränsleförbrukning, och syns därför inte i statistiken över värmeproduktionen.

Statistiken över el- och värmeproduktionen omfattar nästan hela den elproduktion som anslutits till elnätet. Solel har ännu inte tagits med i statistiken. Statistiken omfattar inte små fjärrvärmeverk eller värmeproduktion i små industriföretag.

Länkar:

Statistikcentralens enkät om värmeproduktion

Finsk Energiindustri r.f:s elstatistik


Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (295,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2013/salatuo_2013_2014-10-16_tie_001_sv.html