Finlands officiella statistik

Utrikes sjöfart

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sjötransporter minskade i maj
7.7.2020
I maj år 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,5 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med fem procent jämfört med maj året innan. Exporten minskade med 14 procent och var 4,3 miljoner ton. Importen ökade med 6 procent och uppgick till totalt 4,2 miljoner ton.

Nästa offentliggörande:
4.8.2020

Beskrivning: Statistiken över utrikes sjöfart innehåller uppgifter om transport av gods och passagerare med fartyg mellan Finland och utlandet samt uppgifter om antalet fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar. Utöver import- och exportvolymerna av gods, passagerare och transportmedel ingår också uppgifter om transportarbete och de fartyg som använts för transporterna. I statistiken presenteras också trafik- och transportmängder för utrikes sjöfarten i Saima kanal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: sjöfart, sjötransport, sjötrafik, trafik, utrikesfart, godstrafik, passagerartrafik, fartygstrafik, transport.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/index_sv.html