Nyheter 9.1.2018

Finland rapporterar till FN:s klimatkonvention

En omfattande rapporteringshelhet om Finlands klimatåtgärder har utarbetats: Finlands sjunde landsrapport och tredje tvåårsrapport skickades till FN:s klimatkonvention 13.12.2017.  Finland fullgör därmed sina rapporteringsskyldigheter gällande uppfyllandet av åtagandena enligt klimatkonventionen och Kyoto-protokollet.

Landsrapporten (National Communication) som sammanställs vart fjärde år beskriver verkställandet av FN:s klimatkonvention och Kyoto-protokollet i Finland. I rapporten beskrivs utvecklingen av Finlands utsläpp av växthusgaser och utsläppsscenarier för den närmaste framtiden. I den presenteras också nationella åtgärder med vilka utsläppen minskas för att uppnå målen i Kyoto-protokollet och i EU:s klimat- och energipaket för 2020.

I rapporten beskrivs också klimatförändringens effekter i Finland samt åtgärder med hjälp av vilka man försöker anpassa sig till ett förändrat klimat. Dessutom redovisas hur Finland stöder utvecklingsländerna i stävjandet av och anpassningen till klimatförändringen. I rapporten finns också en översikt av klimatforskningen i Finland och hur medborgarna informeras gällande klimatförändringen.

Klimatkonventionens tvåårsrapport (Biennial Report) producerar kompakt data i tabellform om de utsläppsminskningsmål som meddelats till klimatkonventionen och hur långt Finland har avancerat med att uppnå målen. EU har meddelat klimatkonventionen ett gemensamt mål att minska utsläppen med 20 procent från 1990 års nivå fram till år 2020. Finlands och övriga medlemsländers andelar av det gemensamma målet har definierats i EU:s klimat- och energipaket för 2020. Därtill kompletterar tvåårsrapporten landsrapportens uppgifter vad gäller stöd till utvecklingsländer.

Redaktionen med ansvar för utarbetandet av landsrapporten och tvåårsrapporten bestod av medlemmar från olika ministerier, Trafiksäkerhetsverket och Statistikcentralen. Statistikcentralen koordinerade arbetet. Rapporterna bearbetades också i arbetsgrupper som bestod av medlemmar från ministerier, forskningsinstitut och andra expertorganisationer med förstärkning av en mångtalig expertgrupp.

Rapporterna är tillgängliga på engelska på Statistikcentralens webbsidor Landsrapporter.

Förfrågningar: överaktuarie Sini Niinistö, Statistikcentralen, förnamn.efternamn@stat.fi

Dela