Nyheter 23.8.2019

Vid säkringen av kvaliteten på statistiken ska alla bitar vara i sin ordning

 

Kvaliteten på statistiken måste vara till det yttersta finslipad för att uppgiften ska vara tillförlitlig och användbar. Kvaliteten på en publicerad uppgift uppnås inte genom något knep, utan allt måste vara i sin ordning i alla skeden av processen från planeringen via valet av de bästa datakällorna till kontrollen av uppgifter, ända fram till publiceringen och ett kontinuerligt utvecklingsarbete, uppger experter vid Statistikcentralen. Det behövs alltså kunniga personer som är experter på data och statistik, högklassiga data, de rätta arbetsredskapen och metoderna.

Många definitioner på kvalitet utgår från att produkten ska motsvara användarens förväntningar – i fråga om statistik skulle detta t.ex. betyda att slutresultatet verkligen skildrar det samhälleliga fenomen som det avser att skildra. Dessutom ska det vara aktuellt och lättillgängligt. Förändringarna i samhället ska beaktas såväl beträffande statistikinnehållet och -metoderna som publiceringssätten.

”I fortsättningen strävar vi efter att producera nya uppgifter allt snabbare och mer flexibelt, säger kvalitetschef Outi Ahti-Miettinen.

Obundenhet och de bästa metoderna

Kvalitetssäkringen börjar med objektivitet, öppenhet och obundenhet: Statistikcentralen utför sitt arbete självständigt.

”Statistikcentralen är underställd finansministeriet, men ministeriet blandar sig inte i framställningen eller publiceringen av statistiken. Redan statistiklagstiftningen garanterar detta”, betonar utvecklingschef Leena Storgårds.

Följande steg i kvalitetssäkringen är användningen av de bästa vetenskapliga metoderna. Detta har t.ex. samband med skapande av urval, behandling och analysering av data och korrigering av eventuella fel.

”När det gäller surveyundersökningar, dvs. enkätundersökningar, utbildas intervjuarna kontinuerligt. Vi sköter om att de förstår t.ex. på vilket sätt man undviker att intervjuarens verksamhet påverkar resultaten, säger Ahti-Miettinen.

”Vi har en lång tradition också i hur vi kan få en så representativ urvalsstatistik som möjligt”, tillägger hon.

Många förfaringssätt för tillförlitliga data

Allt material granskas före publiceringen. Också de material som företag och myndigheter levererar kan ibland innehålla fel eller sakna uppgifter, när det är fråga om stora datamassor. Till exempel företagsuppgifter ska med hjälp av FO-numret slås samman med den dataram som Statistikcentralen använder. Om en del av koderna fattas i det erhållna materialet eller om de har angetts på fel sätt, måste rätt företag och uppgiften om företaget kombineras på något annat sätt, beskriver projektchef Antti Santaharju. Ibland har t.ex. uppgiften om omsättning av misstag angetts i tusen euro istället för euro som vi bett om, och ett sådant fel måste korrigeras.

Det är möjligt att med statistiska metoder, till exempel genom att utgå från sannolikheten, söka exceptionellt stora eller små tal, som det är skäl att kontrollera. Uppgifter som saknas kan till exempel sökas från andra källor.

Enligt Santaharju kan många av dessa korrigeringar i framtiden allt oftare göras automatiskt.

Kriterier och lagar ger något att luta sig mot

Kvalitetsarbetet baserar sig också på lagstiftning och olika kvalitetskriterier och etiska principer.

”Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik vid Statistikcentralen bygger på förordningar som vi har förbundit oss att följa”, betonar Ahti-Miettinen.

Statistikcentralen är också bunden av grundprinciperna för officiell statistik som fastställs av FN:s statistikkommission och av det europeiska statistikdirektivet. Statistikcentralens yrkesetiska principer följer Internationella Statistiska Institutets (International Statistical Institute, ISI) yrkesetiska deklaration. Den innehåller de etiska principer som statistikbranschen ska följa gentemot samhälle, kunder och partner.

Utvärdering och öppenhet stöder förtroende

För att kvaliteten inte ska stanna vid bara en deklaration, ska den också kontinuerligt bedömas och säkras på olika sätt. Statistikcentralen ”genomlyser” själv omkring åtta statistikgrenar årligen – då bedömer Statistikcentralens egna experter varandras arbeten och arbetsprocesser, och på så sätt får man information om hur processen fungerar.

Europeiska statistikbyrån Eurostat åter gör statistikspecifika granskningar med hjälp av vilka byrån bevakar att statistiken i fråga framställs enligt direktiven.

”Ungefär vart femte eller sjätte år görs en referentgranskning av hela det europeiska statistiksystemet med hjälp av bedömningsteam. Då intervjuas t.ex. media, forskningsinstitut och ministerier. Det är en stor anspänning. Nästa omgång kommer att ske under åren 2021–2022”, tillägger Ahti-Miettinen.

När kvaliteten är i sin ordning, behövs ännu ett steg för att allmänheten ska kunna lita på kvaliteten på statistiken: öppenhet. Det innebär att datakällorna, metoderna för utarbetande av statistiken och förfaringssätten publiceras i kvalitetsbeskrivningen som finns i anknytning till varje statistikgren, ofta också i en ännu mer detaljerad metodbeskrivning. Motiveringar ges till ändringar som eventuellt görs i statistiken under årens lopp. Verksamhetsprinciperna och givetvis också lagstiftningen som gäller Statistikcentralen är också de offentliga.

Den andra sidan av myntet är dataskydd. Uppgifterna om enskilda människor eller företag är konfidentiella. Uppgifterna skyddas väl och de får bara användas för statistiska ändamål.

Om det trots allt någon gång finns ett fel i statistiken eller i en figur över resultaten, korrigeras det snabbt och öppet, konstaterar Ahti-Miettinen och Storgårds.

 

Läs mer:

Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik

Statistikcentralens yrkesetiska guide (på finska)

Handboken Laatua tilastoissa (Kvalitet i statistiken)

Dela