Aiheet
EnergiaYmpäristö ja luontoYritykset

Fossiilivapaan sähkön tuotannon osuus nousi 86 %:iin vuonna 2021

tiedote | Sähkön ja lämmön tuotanto 2021

Korjaus

Tuulivoiman tuotannon vuoden 2021 arvo on päivittynyt ja uusi arvo päivitetty tietokantataulukoihin.
Lue lisää korjauksesta

Muutos

Sähkön ja lämmön tuotanto -tilastoon kaksi uutta tietokantataulukkoa
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan sähköä tuotettiin Suomessa 69,3 TWh vuonna 2021, joka oli 4 % enemmän kuin edellisvuonna. Fossiilittomalla sähkön tuotannolla: uusiutuvilla energialähteillä ja ydinenergialla, katettiin ennätykselliset 86 % sähkön tuotannosta. Uusiutuvien energialähteiden osuus Suomen sähkön tuotannossa oli yli puolet: 53 %. Uusiutuvien osuus sähkön tuotannossa jatkoi nousuaan. Fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotettu sähkömäärä nousi 3 % edellisvuodesta. Kaukolämmön tuotanto nousi huomattavasti edellisvuoteen verrattuna (16 %) johtuen kylmästä talvesta.

Keskeisiä poimintoja

 • Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2021 oli 69,3 TWh, joka oli 4 % enemmän kuin edellisvuonna.
 • Fossiilivapaalla sähkön tuotannolla, uusiutuvilla energialähteillä ja ydinenergialla, katettiin yhdessä 86 % sähkön tuotannosta vuonna 2021.
 • Uusiutuvilla energialähteillä Suomen sähköntuotannosta tuotettiin 53 %. Uusiutuvien osuus sähkön tuotannosta jatkoi nousuaan: uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin 6 % enemmän sähköä kuin edellisvuonna.
 • Kaukolämmön tuotanto nousi vuonna 2021 huomattavasti edellisvuoteen verrattuna (16 %) johtuen kylmästä talvesta.
 • Yhteensä kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotannoista 65 % tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla.

Uusiutuvilla energialähteillä Suomen sähköntuotannosta yli puolet

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2021 oli 69,3 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Kokonaissähköntuotanto nousi 2,7 TWh edellisvuodesta. Sähkön kokonaiskulutus nousi 5,3 TWh (kasvua 6,5 % edellisvuoteen verrattuna), ollen vuonna 2021 87,0 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 80 % katettiin kotimaisella tuotannolla ja 20 % sähkön nettotuonnilla. Sähköä tuotiin Suomeen Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Nettotuonti kasvoi edellisvuodesta 18 %.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin sähköä 36,9 TWh. Uusiutuvien osuus sähkön tuotannosta jatkoi viime vuodesta nousuaan: uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin 6 % enemmän sähköä kuin edellisvuonna. Uusiutuvilla energialähteillä katettiin Suomen sähköntuotannosta yli puolet: 53 %. Kasvu aiheutui pääosin puupolttoaineilla tuotetun sähkön noususta. Uusiutuvasta sähköstä tuotettiin vesivoimalla 42 %, tuulivoimalla 22 % ja melkein koko loppuosa puuperäisillä polttoaineilla.

Ydinvoimalla tuotettiin 33 % sähköstä. Ydinvoiman tuotanto on pysynyt vakaana jo reilun parinkymmenen vuoden ajan. Fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotettiin sähköstä 14 %. Fossiilittomalla sähkön tuotannolla, uusiutuvilla energialähteillä ja ydinenergialla, katettiin yhdessä 2000-luvun aikana ennätykselliset 86 % sähkön tuotannosta vuonna 2021.

Vesivoiman osuus sähköntuotannossa vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan. Vuonna 2021 vesivoimalla tuotetun sähkön määrä pysyi kuitenkin lähes vakiona edellisvuodesta. Vesivoimalla tuotettiin sähköä 15,6 TWh. Vuonna 2021 uusiutuvien polttoaineiden osuus sähköntuotannossa nousi 17 % edellisvuodesta.

Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvoi 2 % edellisvuodesta ollen vuonna 2021 8,1 TWh. Tuulivoimalla tuotettiin 12 % Suomen sähköstä vuonna 2021. Aurinkovoimalla tuotetun sähkön määrä jatkoi kasvuaan edellisvuosista. Aurinkosähköä tuotettiin kuitenkin vain marginaalinen osuus kokonaissähköntuotannosta (0,4 %).

Fossiilisilla polttoaineilla (sisältäen turpeen) tuotettu sähkömäärä nousi (3 %) edellisvuodesta. Turpeella tuotetun sähkön määrä laski 2 % edellisestä vuodesta. Kivihiilellä tuotetun sähkön määrä nousi 10 %. Kivihiilen käytön kasvuun vaikutti muun muassa maakaasun korkea hinta ja sähkön kysynnän kasvu. Lisäksi käytön kasvuun on vaikuttanut vuonna 2020 poikkeuksellisen alhainen kivihiilen kulutus sähkön tuotannossa. Maakaasulla tuotetun sähkön määrä laski 4,3 %. Öljyllä tuotetun sähkön määrä laski 13 % edellisvuodesta.

Uusiutuvilla polttoaineilla tuotettiin sähköä 12,8 TWh vuonna 2021, josta mustalipeällä 6,3 TWh ja muilla puupohjaisilla polttoaineilla 5,8 TWh. Vastaavasti fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotettiin sähköä yhteensä 9,5 TWh, mikä on 0,2 TWh enemmän kuin 2020.

Kylmä talvi vaikutti kaukolämmön tuotannon nousuun

Kaukolämmön tuotanto vuonna 2021 oli 40,8 TWh. Kaukolämmön tuotanto nousi 16 % edellisvuodesta. Kaukolämmön tuotannon nousun syynä vuonna 2021 oli edellisvuotta kylmempi talvi.

Fossiilisilla polttoaineilla (sisältäen turpeen) tuotetun kaukolämmön määrä nousi 5 % edellisvuodesta. Turpeella tuotetun kaukolämmön määrä laski 16 % edellisestä vuodesta. Kivihiilellä tuotetun kaukolämmön määrä nousi 17 % edellisestä vuodesta. Puolestaan öljyllä tuotetun kaukolämmön määrä yli kaksinkertaistui.

Uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun kaukolämmön määrä nousi 26 %. Kaukolämmöstä tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella 39 % ja uusiutuvilla polttoaineilla 47 %. Valtaosa kaukolämmöstä tuotettiin puupolttoaineilla (42 %). Toiseksi suurin energialähde kaukolämmöntuotannossa oli ryhmä muut energialähteet (14 %). Muut energialähteet sisältävät suurimpana ryhmänä savukaasupesurit ja lämpöpumput. Kolmanneksi tärkeimmäksi energianlähteeksi kaukolämmön tuotannossa nousi kivihiili: 12 % kaukolämmöstä tuotettiin kivihiilellä.

Teollisuuslämmön tuotanto pysyi liki vakiona

Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2021 oli 52,2 TWh. Tuotanto nousi 2 % edellisvuodesta. Fossiilisilla polttoaineilla (sisältäen turpeen) tuotetun teollisuuslämmön määrä laski 6,3 % edellisvuodesta. Uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun teollisuuslämmön määrä nousi 4,4 % edellisvuodesta.

Kaiken kaikkiaan 79 % teollisuuslämmön tuotannosta perustui uusiutuviin polttoaineisiin. Teollisuuden tarpeisiin tuotetusta lämmöstä 52 % tulee mustalipeästä. Metsäteollisuus on teollisuuslämmön suurimpia käyttäjiä. Metsäteollisuus käyttää tuotannossaan omia polttoaineita, kuten mustalipeää ja muita puupolttoaineita. Kemian-, metsä- ja metalliteollisuudessa osa lämmön käytöstä huomioidaan tilastoinnissa suorana polttoainekäyttönä, eikä se siten sisälly teollisuuslämmön tuotantolukuihin.

Uusiutuvilla energialähteillä 60 % kaikesta Suomessa vuonna 2021 tuotetusta sähköstä ja lämmöstä

Kaikesta Suomessa vuonna 2021 tuotetusta sähköstä ja lämmöistä tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä 60 % ja fossiilisilla (sisältäen turpeen) 21 %. Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannoissa nousi 9 % verrattuna edellisvuoteen ja fossiilisilla nousi 1 %.

Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkoon kytketyn sähköntuotannon kokonaisuudessaan. Lisäksi tilastoon sisältyy aurinkosähkön ja pien-CHP:n tuotanto, jotka ovat osittain verkon ulkopuolisia järjestelmiä. Tilasto kattaa vuodesta 2015 lähtien myös pieniä lämpölaitoksia eli kattaa lähes kaiken kaukolämmön tuotannon. Tilasto ei kata kaikkea teollisuuslämpöä eikä ns. lähilämmön tuottajia.

Muutos

Sähkön ja lämmön tuotanto -tilastoon kaksi uutta tietokantataulukkoa
Lue lisää muutoksesta

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000-2021

Sähkön tuotanto energialähteittäin: osuus kokonaistuotannosta 2021

Fossiilisten polttoaineiden osuus kokonaissähköntuotannosta 2021

Uusiutuvien energialähteiden osuus kokonaissähköntuotannosta 2021

Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä 2000-2021

Kaukolämmön tuotanto polttoaineittain 2000-2021

Teollisuuslämmön tuotanto polttoaineittain 2000-2021

Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain 2000-2021

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain 2021

Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain 2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Sähkön Tuotanto/Hankinta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Polttoaine, TJ
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sähkön tuotanto ja kulutus, GWh
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kaukolämmön tuotanto, GWh
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Teollisuuslämmön tuotanto, GWh
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain
 • Polttoainejako
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
energia@stat.fi
Tiina Myllymaa
yliaktuaari
029 551 3336
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.