XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Asumis- ja tulokysely

Tiedonkeruun kuvaus

Koronaepidemian ja siitä toipumisen myötä on havaittu tarve nykyistä tiheämmin tuotetulle seurantatiedolle kotitalouksien taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta eri EU-maissa. Eurostat on kehittänyt jäsenmaille vapaaehtoisen Infra Annual Surveyn, jolla on tarkoitus tuottaa seurantatietoa neljännesvuosittain. Suomi osallistuu tähän hankkeeseen yhdessä yhdeksän muun EU-maan kanssa.

Suomen osalta hankkeen tavoitteena toteutetaan otostutkimus, nimeltään Asumis- ja tulokysely, jossa kerätään neljännesvuosittain tietoja kotitalouksien toimeentulosta, elinoloista ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta. Tiedonkeruu toteutetaan web-puhelin -yhdistelmäkeruuna. Kotitalouden tilannetta koskevia kysymyksiä tiedustellaan otokseen sattuneelta henkilöltä.

Keneltä tietoja kerätään?

Joka vuosineljännes tiedot kerätään uudelta otokselta, jonka koko on 4 000 henkilöä. Tutkimuksen perusjoukko on Suomen 18–74-vuotias väestö (Suomessa vakituisesti asuvat, lukuun ottamatta pysyvästi laitoksiin sijoitettuja henkilöitä). Suomen- ja ruotsinkielisten lisäksi perusjoukkoon kuuluu myös vierasta kieltä äidinkielenään puhuvia asukkaita.

Mihin tietoja käytetään?

Tulokset julkaistaan Eurostatin sivuilla. Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa Suomessa asuvien henkilöiden kokemaa hyvinvointia ja eriarvoisuutta koronapandemiasta toipumisen edetessä. Tuloksia hyödynnetään kansainvälisten vertailujen lisäksi poliittisen päätöksenteon ja selvitystoiminnan tukena.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen