Tietosuojaseloste 31.8.2023 – Asumis- ja tulokysely

Tilastokeskuksen lakiin perustuvana tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja. Tilastojen tuottamiseksi käsittelemme Suomessa asuvien henkilöiden henkilötietoja. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi tiedonkeruuseen.

Tutkimuksen rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä toimii Tilastokeskus, joka vastaa tiedonkeruun käytännön toteutuksesta ja vastausaineiston linkittämisestä kohdassa 5 kuvattuihin hallinnollisista rekistereistä saataviin tietoihin.

Asumis- ja tulokyselyssä henkilötietoja käsitellään Suomessa asuvien henkilöiden elinoloja ja hyvinvointia koskevien tilastotietojen tuottamiseksi. Kyselyssä kerätään tietoja kotitalouksien toimeentulosta, elinoloista ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta.

Tiedot kerätään kyselytutkimuksella, jonka vastausaineistoa täydennetään kohdassa 5 kuvatuilla hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla. Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa Suomessa asuvien henkilöiden kokemia muutoksia kotitalouksien toimeentulossa, hyvinvoinnissa ja eriarvoisuudessa koronapandemiasta toipumisen edetessä. Tuloksia hyödynnetään kansainvälisten vertailujen lisäksi poliittisen päätöksenteon ja selvitystoiminnan tukena.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Joona Mäkelä, puh. 0295 513 836
S-posti: asumis.tulo@stat.fi

 1. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)
S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja.

Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään Suomessa asuvien henkilöiden elinoloja ja hyvinvointia koskevien tilastotietojen tuottamiseksi.

Tiedot kerätään kyselytutkimuksella, jonka vastausaineistoa täydennetään kohdassa 5 kuvatuilla hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla. Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa Suomessa asuvien henkilöiden kokemaa hyvinvointia ja eriarvoisuutta koronapandemiasta toipumisen edetessä. Tuloksia hyödynnetään kansainvälisten vertailujen lisäksi poliittisen päätöksenteon ja selvitystoiminnan tukena.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös muuhun tilastointiin ja tutkimukseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistäminen tapahtuu aina Tilastokeskuksessa.

Jokaiselle kohdehenkilölle postitetaan etukäteen tutkimuksesta kertova saatekirje. Myös tekstiviestejä ja sähköpostia lähetetään. Verkkolomakkeella vastaamattomille tehdään puhelinhaastattelu Tilastokeskuksen valtuuttaman haastattelijan toimesta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Henkilötietojasi käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun yleisen edun perusteella. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (esim. terveystiedot) käsitellään tietosuojalain 6 §:n 7 kohdan perusteella.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi.

Säilytettävään aineistoon ei sisälly tiedonkeruun toteuttamisvaiheessa tarvittuja vastaajan suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja (nimi, osoite ja muut yhteystiedot/tavoittelutiedot). Ne hävitetään kolmen vuoden sisällä tiedonkeruun päättymisestä.  

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Otostilasto, lkm: 4 000 henkilöä neljä kertaa vuodessa

Valintaperiaatteet: Tutkimusalueena on koko maa. Vastaajat edustavat Suomen 18–74-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen suhteen. Otos poimitaan Tilastokeskuksen väestötietokannasta systemaattista satunnaisotantaa (SYS) käyttäen. Vakituisesti laitoksissa asuvat henkilöt jätetään otoksen ulkopuolelle.

Tietojen keräämiseen käytettävät henkilötiedot

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Tilastoaineiston muodostamiseen ja täydentämiseen käytettävät henkilötiedot 

Tunnistetiedot: Henkilötunnus.

Tilastojen tuottamista varten täydennämme kyselyaineistoa hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla.

Arkaluonteiset tiedot: Kotitalouden tuloja koskevat muuttujat sisältävät terveydentilaa koskevaa tietoa.

Muut tiedot tai tietoryhmät: Vastaamisen helpottamiseksi ja tilastoaineiston monipuolisen tutkimuskäytön mahdollistamiseksi kerättyä aineistoa voidaan täydentää rekisteritiedoilla eri ajankohdilta. Tiedot käsitellään niin, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta. Kerättyyn aineistoon voidaan liittää seuraavia tietoja: vastaajan ja hänen asuntokuntansa muiden jäsenten syntymävuosi, rekisteröity sukupuoli, siviilisääty, perhe-, asumis- ja asuinpaikkatiedot, koulutus- ja tutkintotiedot, tulo-, etuus- ja työssäkäyntitiedot, ammatti- ja työpaikkatiedot, vero- ja varallisuustiedot, äidinkieli, kansalaisuus ja synnyinmaa, sekä tieto kuolinvuodesta.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri

Tilastokeskuksen väestötietokanta sekä Tilastokeskuksen kokoamat, tuottamat tai tilaamat tutkimus- ja tilastoaineistot asumisesta, koulutuksesta, työllisyydestä, toimeentulosta sekä kuolemansyytiedoista.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tietoja asuin- ja synnyinmaasta, kotitalouden koostumuksesta, tuloista, työllisyystilanteesta, koetusta henkilökohtaisesta hyvinvoinnista.

Yhteystietojen lähde  

Henkilövastaajien yhteystietoja ovat osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä saman kotitalouden jäsenten nimissä olevat vastaavat tiedot. Tiedot ovat peräisin väestötietojärjestelmästä ja niiltä viranomaisilta, joilta tiedot saadaan tilastolakiin perustuen. Lisäksi yhteystietoja saadaan julkisista lähteistä, kuten puhelinoperaattoreilta sekä vastaajalta itseltään tai muuten tiedonkeruun yhteydessä. 

Tiedon saantitapa

Verkkolomake ja puhelinhaastattelu

 1.  Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja tai kyselyssä annettuja vastauksia ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Henkilötietoja sisältävän tutkimusaineiston käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

Käyttölupa voidaan antaa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja tai kyselyssä annettuja vastauksia ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Käyttölupa voidaan antaa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niissä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 1. Muu informaatio

Tämän tietosuojaselosteen julkaisusta vastaa Tilastokeskus.