XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rahoitussaamisten ja -velkojen neljännesvuosikysely (BOPQ)

Tiedonkeruun kuvaus

Kyselyssä kerätään tietoa suomalaisten yritysten ja yhteisöjen rahoitussaamisista ja -veloista (konsernin sisäiset ja ulkoiset) neljännesvuositasolla.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään suurimmilta Suomessa toimivilta yrityksiltä ja yhteisöiltä, joilla on merkittäviä ulkomaisia tai kotimaisia rahoitussaamisia ja -velkoja. Kysely kattaa kaikki kotimaiset sektorit (pl. rahalaitokset, sijoitusrahastot, vakuutuslaitokset, kotitaloudet ja työeläkelaitokset).

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään maksutasetilaston sekä ulkomaisen varallisuusaseman tilaston laadintaan sekä suorien sijoitusten tilaston laadintaan. Lisäksi tietoja hyödynnetään kansantalouden tilinpidon laadinnassa.

Tilastojen laadinta perustuu EU:n asetuksiin sekä Euroopan keskuspankin suuntaviivoihin.

Peruste

Tilastolaki (280/2004, muut. 361/2013)

Tietojen käsittely

Tiedonkeruun tulokset julkaistaan tilastoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen vastaajan antamia tietoja. Tutkimusaineistoon liitetään taustatietoja käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Aineistoja ja niiden yhdistelmiä voidaan luovuttaa vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ei ole mahdollista.

Muutos

Ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen kuukausikysely on toteutettu aiemmin Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin yhteistiedonkeruuna. Tilastovuodesta 2017 lähtien vastuu tietojen keräämisestä siirtyy kokonaisuudessaan Tilastokeskukselle. Tässä yhteydessä Ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen kuukausikysely lakkautetaan ja vastaavat tiedot kerätään 1.1.2017 lähtien perustettavassa Rahoitussaamisten ja -velkojen neljännesvuosikyselyssä.
Luottokantatiedonkeruun muutoksesta on tehty päätös 12.6.2015, jonka mukaan vuodesta 2017 alkaen luottokantatiedonkeruu yhdistetään maksutaseen uuteen OFIQ-kyselyyn. Uutta OFIQ-tiedonkeruuta ei kuitenkaan perusteta, vaan tiedonkeruu yhdistetään Rahoitussaamisten ja -velkojen neljännesvuosikyselyyn.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen