XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hyvinvointialueiden taloustietojen tiedonkeruu

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruussa kerätään hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien tuloslaskelmien, rahoituslaskelmien ja taseiden tietoja neljännesvuosittain. Tuloslaskelmien ja rahoituslaskelmien neljänneskohtaiset tiedot kerätään kumulatiivisina vuoden alusta kunkin neljänneksen loppuun ulottuvalta ajanjaksolta ja taseiden kumulatiiviset tiedot kunkin neljänneksen päättymispäivän mukaisina. Viimeisen neljänneksen tiedot kuvaavat siten koko vuoden tilinpäätösarviota. Näiden lisäksi kerätään koko vuotta koskevat toteutuneiden tilinpäätösten tiedot.

Kerättävät taloustiedot koskevat vuosia 2021 ja 2022. Vuoden 2023 taloustiedoista alkaen hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttorille.

Kerättävät tiedot perustuvat hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 116-117 §:n mukaiseen hyvinvointialueiden kirjanpito- ja tilinpäätösvelvollisuuteen ja hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (729/2021) mukaisiin tilinpäätöskaavoihin. Asetuksen mukaisiin tilinpäätöskaavoihin on lisätty tiedonkeruussa eräitä sektorierittelyjä ja muita erittelyjä.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään Suomen hyvinvointialueilta ja hyvinvointiyhtymiltä.

Hyvinvointialueet on perustettu y-tunnuksellisina julkisoikeudellisina yhteisöinä 1.7.2021. Hyvinvointialueet on yksilöity sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 7 §:ssä.

Tiedot kerätään hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 58 §:ssä tarkoitetuilta hyvinvointiyhtymiltä, jos ne ovat y-tunnuksellisia oikeushenkilöitä vuonna 2021 tai 2022.

Tiedot kerätään viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 §:n nojalla.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään kansantalouden tilinpidon laadintaan, joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen N:o 549/2013 (EKT 2010-asetus). Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen kansantaloutta kokonaisvaltaisesti, järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti.

Lisäksi kerätyt tuloslaskelmien, rahoituslaskelmien ja taseiden tiedot julkaistaan Tilastokeskuksen kotisivuilla tuotteet ja palvelut -osiossa hyvinvointialueet yhteensä -tasolla ja hyvinvointialue- ja hyvinvointiyhtymäkohtaisesti kyseisten yhteisöjen suostumuksella.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen