Datainsamling om välfärdsområdenas ekonomiuppgifter

I datainsamlingen insamlas kvartalsvis uppgifter om välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar. De kvartalsvisa uppgifterna i resultaträkningarna och finansieringsanalyserna samlas in kumulativt från början av året till utgången av varje kvartal och de kumulativa balansräkningsuppgifterna enligt situationen vid utgången av respektive kvartal. Uppgifterna för det sista kvartalet beskriver således bokslutsprognosen för hela året. Därutöver insamlas uppgifter om de faktiska boksluten för hela året. 

Uppgifterna används vid framställningen av nationalräkenskaperna, som baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning nr 549/2013 (ENS 2010-förordningen).

Besvara enkäten

Den här enkäten är stängd.

Varje svar förbättrar tillförlitligheten hos uppgifterna vi samlar in. På så sätt säkerställer vi att enkätresultaten och statistiken som framställs utgående från dem är högklassiga och ger en korrekt bild av temat som undersöks.

Så här deltar du

Svarsanvisningar

Svara på webben

Logga in på blanketten med knappen Besvara enkäten antingen via Suomi.fi-autentisering eller med det användar-id och lösenord som Statistikcentralen skickat. Mera information hittar du i avsnittet Identifiering.

Svarsanvisningar finns i den intilliggande länken.

Instruktionsfiler

Identifiering

Brev som skickats till uppgiftslämnarna

Vi har sänt ett brev till uppgiftslämnarna när enkäten inleddes. Vänligen läs brevet!

Behöver du hjälp?

Hjälp med att besvara
Användaridentifikationer och lösenord

Vanliga frågor (FAQ)

Från vem samlas uppgifterna in?
Till vad används uppgifterna?
Datainsamlingens innehåll
Datainsamlingens tidtabell
Begrepp och definitioner

Kommande sista dagar att svara

Inga kommande sista dagar att svara

Dataskydd, rättigheter och skyldigheter

Alla uppgifter som samlats in för statistiska ändamål är sekretessbelagda. Vid hanteringen av uppgifter sörjer man för att ingens integritet eller affärs- eller yrkeshemlighet äventyras. Alla anställda vid Statistikcentralen har undertecknat ett sekretessavtal.

Dataskydd och offentlighet