XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Julkisen sektorin tutkimus ja kehittäminen

Tiedonkeruun kuvaus

Julkisen sektorin tutkimus ja kehittäminen tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoja tutkimus- ja kehitystoiminnan menoista ja niiden rahoituksesta, tutkimushenkilöstöstön koulutuksesta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytetystä työajasta.

Tutkimus on EU-harmonisoitu ja se toteutetaan yhtenäisellä tietosisällöllä ja samoilla menetelmillä kaikissa EU-maissa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastointi perustuu Euroopan unionin asetuksiin (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1608/2003/EY sekä komission asetus N:o 995/2012).

Tutkimus toteutetaan vuosittain ja tietojen kerääminen aloitetaan maalis- huhtikuussa. Kyselyyn vastataan internetissä sähköisellä lomakkeeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun kohteena ovat kaikki julkiset organisaatiot ja tutkimuslaitokset, joiden arvioidaan harjoittavan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kysely lähetetään myös ammattikorkeakouluille ja yliopistollisille keskussairaaloille.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään tutkimukseen sekä tuote- ja prosessikehittämiseen käytettyjen resurssien kehityksen seurantaan ja analysointiin julkishallinnossa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja elinkeinoelämässä.

Tutkimuksen tiedot ovat tärkeitä arvioitaessa tutkimus- ja kehittämistoimintaa niin Suomessa kuin kansainvälisessä vertailussa, etenkin EU-maissa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tietojen antaminen tutkimus ja kehittäminen tutkimukseen perustuu Tilastolakiin (280/2004, 14§)

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva