XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto julkisella alalla

Tiedonkeruun kuvaus

Työvoimakustannusten neljännesvuositiedustelussa kerätään tietoa kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien palkatusta henkilöstöstä, palkattujen, tehtyjen ja poissaolotuntien määrästä sekä palkka- ja sosiaalivakuutuskustannuksista.

Kuntia koskevat tiedot kerätään toimialoittain, kuntayhtymiä ja seurakuntia koskevat tiedot pääasiallisesti koko yksiköstä.

Työvoimakustannustilastointi perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston työvoimakustannustilastoa (N:o 530/1999) sekä työvoimakustannusindeksiä (N:o 450/2003) koskeviin asetuksiin. Indeksin ulottamisesta julkiselle sektorille sijoittuville toimialoille säädettiin Euroopan unionin komission asetuksella (N:o 224/2007).

Tiedustelu toteutetaan neljännesvuosittain kunkin neljänneksen päätyttyä verkkolomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun kohdejoukkona ovat kunnat ja kuntayhtymät sekä seurakuntayhtymät. Neljännesvuosittainen tiedonkeruu koskee kaikkia yli 50 000 asukkaan kuntia ja alle 50 000 asukkaan kunnista otannalla poimittuja kuntia, 36 suurinta kuntayhtymää sekä 10 suurinta seurakuntayhtymää.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään työtunnin työvoimakustannusten muutosta kuvaavan työvoimakustannusindeksin laatimiseen, joka kuvaa työvoimakustannusten muutoksia lyhyellä aikavälillä.

Työvoimakustannustutkimus taas kuvaa työvoimakustannusten tasoa ja rakennetta. Kustannuksia ja niiden kehitystä seurataan Euroopan unionissa ja Euroopan keskuspankissa ja ne kiinnostavat erityisesti talouspolitiikan päättäjiä ja työmarkkina-analyytikkoja.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki 280/2004, EU:n asetus 450/2003

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen