XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Julkisyhteisöjen tilinpäätöstietojen ennakkokysely

Tiedonkeruun kuvaus

Yrityksiltä ja yhteisöiltä kerätään ennakollisia tietoja tuloslaskelman ja taseen eristä sekä investoinneista. Kysyttävät ennakolliset tiedot koskevat muun muassa liikevaihtoa, henkilöstökuluja, pääomakuluja ja -tuottoja, investointeja hyödyketyypeittäin sekä velkoja ja saamisia vastinsektoreittain.

Keneltä tietoja kerätään?

Tietoja kysytään yrityksiltä ja yhteisöiltä, jotka luokitellaan kansantalouden tilinpidossa julkisyhteisöt-sektoriin. Näitä ovat muun muassa kuntien, kuntayhtymien ja valtion omistamat yritykset, jotka eivät toimi kilpailullisilla markkinoilla eli yritykset, jotka saavat rahoituksensa pääasiassa julkisyhteisöomistajiltaan. Kyselyn kohdejoukkoon kuuluu myös muita kuin yritysmuotoisia toimijoita, jotka luokitellaan julkisyhteisöt-sektoriin.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportointiin EU-komissiolle sekä kansantalouden tilinpidon laadintaan, joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen N:o 549/2013 (EKT 2010-asetus).

Peruste

Tilastolaki 280/2004

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva