XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kuluttajien luottamustutkimus

Tiedonkeruun kuvaus

Kuluttajien luottamustutkimus on itse täytettävällä verkkolomakkeella ja puhelinhaastatteluilla tehtävä tutkimus, jonka avulla mitataan suomalaisten kuluttajien luottamusta talouteen eli mielikuvia ja odotuksia vastaajan oman talouden ja Suomen yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Sillä tutkitaan myös kuluttajien aikomuksia tehdä isoja hankintoja, säästää ja ottaa lainaa.

Tutkimuksen vanha nimi (huhtikuuhun 2019 saakka) oli kuluttajabarometri. Ensimmäinen barometritutkimus tehtiin marraskuussa 1987. Lokakuusta 1995 lähtien tiedot on kerätty Euroopan komission toimeksiannosta, harmonisoimana ja osin rahoittamana joka kuukausi.

Keneltä tietoja kerätään?

Luottamustutkimuksessa käytetään paneeliasetelmaa. Joka kuukausi kohteena on 2 200 henkilön satunnaisotos, joista puolet on ensi- ja puolet toiskertalaisia. Jokainen vastaa kahdesti runsaan puolen vuoden sisällä. Tutkimusalueena on koko maa, ja tutkimuksen vastaajat edustavat Suomen 18–74-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen ja äidinkielen suhteen.

Luottamustutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää saada mukaan mahdollisimman moni otokseen valituista edustamaan kaikkia Suomessa asuvia ihmisiä.

Jokaiselle kohdehenkilölle postitetaan etukäteen tutkimuksesta kertova saatekirje. Myös tekstiviestejä ja sähköpostia lähetetään. Verkkolomakkeella vastaamattomille tehdään puhelinhaastattelu Tilastokeskuksen tilastohaastattelijan toimesta.

Mihin tietoja käytetään?

Kuluttajien luottamustutkimuksen tietoja käytetään talouskehityksen ja kulutuksen ennakoimiseen. Tutkimuksen tulokset korreloivat vahvasti yksityisen kulutuksen, bruttokansantuotteen (bkt), työttömyyden ja inflaation muutosten kanssa. Myös suorat osto-, säästämis- ja lainanottoaikomuksia koskevat kysymykset ennakoivat hyvin kuluttajien päätösten toteutumista.

Kuluttajien mielialat ja aikomukset kiinnostavat EU:n ja Euroopan keskuspankin ohella erityisesti mediaa, talouspolitiikan päättäjiä, rahoitus- ja tutkimuslaitosten ekonomisteja sekä elinkeinoelämän ja kaupan markkina-analyytikkoja.

Kuukausitulokset valmistuvat runsas viikko haastattelujen päättymisen jälkeen tutkimuskuukauden lopussa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Julkaistavissa tilastoissa tiedot esitetään tilastomuodossa, yksittäiset vastaukset salattuina.

Muutos

Tutkimus oli huhtikuuhun 2019 asti nimeltään kuluttajabarometri. Se tehtiin puhelinhaastatteluilla yhdessä suomalaisten matkailututkimuksen kanssa. Kuluttajabarometrin perusjoukko oli 15-84-vuotiaat henkilöt Suomessa ja otoskoko 2 350 (kuukausittain kokonaan vaihtuva).

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen