XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ulkomailla eli muualla kuin Suomessa suoritetut koulutukset