XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kulutustutkimus

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskuksen kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista. Tutkimuksessa selvitetään myös kotitalouksien asuinoloja, käytössä olevia kestotavaroita, yhteiskunnallisista palveluista saatavaa etuutta sekä tuloja. Tutkimus on otostutkimus, jonka tiedot kerätään käynti- ja puhelinhaastatteluina, kotitalouksien täyttämistä päiväkirjoista, kuittitiedoista ja hallinnollisista rekisteriaineistoista.
Kulutustutkimus kuuluu EU:n harmonisoituihin tutkimuksiin. Harmonisointi koskee käsitteitä, määritelmiä ja luokituksia. Tutkimus perustuu ns. herrasmiessopimukseen, ei asetukseen.
Vuodesta 1966 lähtien kulutustutkimuksia tehtiin säännöllisesti viiden vuoden välein aina vuoteen 1990 asti. Vuosina 1994–1996 kulutustutkimus valmistui vuosittain. Sen jälkeen kulutustutkimuksia on tehty vuosina 1998, 2001, 2006 ja 2012. Edellinen tiedonkeruu oli vuonna 2016.

Keneltä tietoja kerätään?

Tilaston kohdejoukon muodostavat Suomessa vakinaisesti asuvat yksityiskotitaloudet eli ns. kotitalousväestö. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät pysyvästi ulkomailla asuvat, osoitteettomat ja laitosväestö (esimerkiksi pitkäaikaisesti vanhainkodeissa, hoitolaitoksissa, vankiloissa tai sairaaloissa asuvat). Tutkimuksen otos noin 9000 kotitaloutta.
Tutkimukseen osallistuminen on otokseen valituille vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää saada mukaan mahdollisimman moni otokseen valituista edustamaan kaikkia suomalaisia kotitalouksia.

Mihin tietoja käytetään?

Tilastokeskus julkaisee tiedoista tutkimuksia ja raportteja internetissä, Tilastokeskuksen lehdissä sekä painojulkaisuina. EU-harmonisoitu aineisto (HBS) toimitetaan Eurostatin käyttöön.
Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:
Kotitaloustuotannon arvo
Kotitalouksien kulutus

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Julkaistavissa tilastoissa tiedot ilmoitetaan tilastomuodossa, eikä yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa niistä.

Muutos

Tutkimus on otostutkimus, jonka tiedot on kerätty käyntihaastatteluina, kotitalouksien täyttämistä päiväkirjoista, kuittitiedoista ja hallinnollisista rekisteriaineistoista. Vuoden 2012 tiedonkeruussa käyntihaastattelut korvattiin kustannussyistä kahdella puhelinhaastattelulla. Vuonna 2016 käytettiin sekä käynti- että puhelinhaastatteluita.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu epäsäännöllinen