XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Myyntitiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuuden ja palvelualojen myyntitiedustelussa kysytään kuukausittain kirjanpitolain mukaista liikevaihtotietoa vastaavaa kuukausimyyntiä koti- ja ulkomaan myyntiin jaettuna.

Rakentamisen myyntitiedustelussa tiedustellaan kuukausitason myyntitietoa kotimaahan pääurakoinnin ja aliurakoinnin kaltaisesta toiminnasta, rakentamispalveluiden myyntiä ulkomaille sekä rakentamispalveluiden omaa käyttöä.

Lainsäädäntö: EU:n tilastoasetuksien (2019/2152 ja 2020/1197) mukaan Tilastokeskus on velvollinen tuottamaan lyhyen aikavälin suhdanteita kuvaavia tilastoja mm. yritysten liikevaihdosta ja palkkasummasta. Käyttöomaisuustietoja tarvitaan Euroopan unionin asetuksen (1161/2005) täyttämiseksi.

Keneltä tietoja kerätään?

Myyntitiedustelun piirissä on noin 2000 toimialojensa merkittävintä yritystä, joilta kerätään kuukausittain liikevaihtotietoa. Otoksen valinnan kriteerinä on yrityksen liikevaihdon suuruus suhteessa toimialan liikevaihtoon. Lisäksi toimialayksiköihin jaetuilta noin 45 yritykseltä kysytään palkkasummatietoa, sillä sitä ei saada muista lähteistä.

Tiedustelun otosta päivitetään kuukausittain tapahtuneiden yritysjärjestelyiden vuoksi. Suurempi otospäivitys tehdään vuosittain.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään tuottamaan liikevaihdon ja palkkasummien suhdanteita kuvaavia tilastoja, joita tarvitaan mm. kansallisen päätöksenteon sekä eri toimialojen etujärjestöjen tarpeisiin. Lisäksi aineistoa käytetään Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastojen tuotannossa. Käyttöomaisuustietoja käytetään kansantalouden neljännesvuositilinpidossa ja vuositilinpidon ennakkotiedoissa.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin. Julkaistavissa tilastoissa tiedot ilmoitetaan toimialoittaisina indeksilukuina.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen