XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen vuositiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen vuositiedustelussa kysytään yritysten käymää palvelujen ulkomaankauppaa sekä ulkomaisia tavaravirtoja maittain ja erittäin jaoteltuna. Palvelueräjaotteluna käytetään EBOPS-luokitusta (The Extended Balance of Payments Services Classification), joka on palvelujen ulkomaankaupan käsikirjan (Manual on International Trade in Services) mukainen kansainvälinen luokitus.

Tiedustelu kattaa tuotannolliset palvelut, muualla määrittelemättömät huolto- ja korjauspalvelut, liikenteen, rakentamispalvelut, rahoituspalvelut, televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut, rojaltit ja lisenssimaksut, muut liike-elämän palvelut sekä henkilökohtaiset palvelut, kulttuuri- ja virkistyspalvelut. Maajaotteluna käytetään maksutaseen maaluokitusta. Tiedusteluun eivät kuulu matkailu- ja vakuutuspalvelut, joista jo kerätään tietoja muissa tiedusteluissa.

Palvelujen ulkomaankaupan ennakkotiedot valmistuvat puolen vuoden viiveellä ja lopulliset tiedot vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä.

Keneltä tietoja kerätään?

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen tiedot kerätään kaikilta yrityksiltä, joilla tiedetään olevan merkittävää palvelujen ulkomaankauppaa tai tavaramyyntejä ulkomailla. Muista yrityksistä poimitaan satunnaisotos. Tiedustelun kohdejoukko on poimittu Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen tiedot kerätään vuosi- ja neljännesvuositiedusteluilla. Vuositiedusteluun kuuluu yleensä 2 000 yritystä ja neljännesvuositiedusteluun kuuluu 1 000 yritystä.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Palvelujen ulkomaankauppa ja ulkomaiset tavaravirrat sisältyy vaihtotaseeseen, joten tilasto muodostaa osan Suomen maksutasetta. Tilastotietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon ulkomaat-sektorin tietojen tuottamisessa. Tiedot toimitetaan EU:n keskustilastovirasto Eurostatille, Euroopan keskuspankille (EKP), Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja OECD:lle.

Peruste

Tilastolaki (280/2004), muut. 361/2013

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin.

Muutos

Rakentaminen ja projektitoimitukset erotetaan kahdeksi luokaksi ja kysytään:
- rakentaminen
- projektitoimitukset

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva