XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rakennuskustannusindeksi

Tiedonkeruun kuvaus

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen tuotantopanosten, tarvikkeiden, palkkojen ja muiden panosten hintojen kehitystä perusvuoden hintatasoon nähden.

Keneltä tietoja kerätään?

Indeksin hintatiedot kerätään rakennustarvikkeiden valmistajilta, tukkukaupoilta ja alan vähittäismyyjiltä. Tiedonkeruu perustuu otokseen, johon on valittu noin 300 rakennustarvikkeiden valmistajaa tai myyjää.

Kyselyssä mukana olevia yrityksiä ja seurattavia tarvikkeita tarkistetaan tarpeen mukaan.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004) ja EU:n tilastoasetukseen (1165/98).

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään kuukausittaisen rakennuskustannusindeksin laadinnan lisäksi muiden Tilastokeskuksen hinta- ja kustannusindeksien tuottamisessa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Muutos

Rakennuskustannusindeksin tiedonkeruusta siirrettiin kaikki tehdastoimitus-jakelutiellä olleet yritykset tuottajahintaindeksien tiedonkeruun alle. Tavoitteena oli vähentää yritysten vastausrasitetta ja kyselyiden päällekkäisyyttä. Muutoksen vuoksi otoskoko/keruukerta on selvästi pienempi kuin aiempina vuosina. Kyseiset tiedot saadaan nykyisin rakennuskustannusindeksin laskentaa varten tuottajahintaindeksin puolelta. Tämä näkyy myös katoprosentissa, sillä historiallisesti heikommin vastanneet yritykset jäivät RKI:n omaan tiedusteluun, kun taas historiallisesti aktiivisesti vastanneet yritykset siirtyivät tuottajahintaindeksin tiedonkeruuseen.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen