XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rakennusyritysten korjausrakentaminen

Tiedonkeruun kuvaus

Rakentamisen toimialalla olevilta yrityksiltä kerätään vuosittain tietoja rakentamisen tilastoja varten.
Kysyttävät tiedot koskevat vuonna 2022 päättyneen tilikauden aikana tehtyjä korjausrakentamiseen ja uudisrakentamiseen kohdistuneiden töiden arvoa.

Korjausrakentamisen tuotoilla tarkoitetaan kotimaassa tehtyjä rakennus-, korjaus- ja purkutöitä sekä rakennuksiin tai sen osiin kohdistuvia asennus- ja viimeistelytöitä. Rakentamispalveluiden tuotot, jaettuna korjausrakentamiseen ja uudisrakentamiseen, ilmoitetaan arvoina (€).

Tilaston peruskehikon muodostaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri. Yritysten taustatiedot saadaan Tilastokeskuksen tilinpäätöstietokannasta.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat kaikki yli 60 hengen rakennusyritykset. Lisäksi tiedusteluun on valittu 5 - 50 hengen rakennusyrityksiä satunnaisotannalla.

Alle 10 hengen rakennusyrityksiltä kysytään pelkästään talonrakentamisen sekä maa- ja vesirakentamisen tuottojen erittelyä. Talonrakentamisen tuotot jaetaan uudis- ja korjausrakentamisen töihin. Tiedustelun piirissä on noin 1000 rakennusalan yritystä.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään rakennusyritysten korjausrakentaminen -tilaston laadinnassa. Korjausrakentamisen tietoja käyttävät mm. talouden ennustuslaitokset, rakennusalan toimialajärjestöt ja kansantalouden tilinpito korjausrakentamisen kokonaismäärän arviointiin.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Muutos

Vuonna 2013 tiedustelua laajennettiin koskemaan alle 10 hengen rakennusyrityksiä. Lisäksi tiedustelussa kysyttiin aikaisemmin rakennusyritysten liikevaihtoa. Liikevaihdon sijaan kysytään nyt rakennusyrityksen korjausrakentamiseen kohdistuneiden töiden arvoa.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva