XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Työeläkelaitosten varatiedonkeruu (EPSQ)

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruu on Tilastokeskuksen ja Työeläkevakuuttajat TELA ry:n yhteistiedonkeruu, joka toteutetaan neljännesvuosittain.

Tiedonkeruu alkoi vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tiedoista. Vuoden 2017 tiedoista alkaen tiedot toimitetaan viimeistään 30 päivän kuluttua neljänneksen päättymisestä.

Tiedusteltava sisältö kattaa yksiköiden rahoitusvarat, muut varat sekä joitain tietoja niiden velasta. Tiedot kattavat jaottelun varatyyppeihin ja vastinsektoreihin sekä ulkomaisten erien osalta maajaottelun. Tiedonkeruussa kysytään sekä taseet (kantatiedot) että transaktiot.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedusteluun on tiedonantajiksi valittu kaikki julkisen ja yksityisen sektorin pakollista työeläkevakuuttamista hoitavat yksiköt, kuten työeläkeyhtiöt, -rahastot, -kassat ja -säätiöt.

Mihin tietoja käytetään?

Työeläkelaitosten varatiedonkeruu perustuu rahoitustilinpitoa ja maksutasetilastointia koskeviin EU:n asetuksiin (kuten EKT 2010), EKP:n suuntaviivoihin sekä erilliseen julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportointia koskevaan EU:n asetukseen (479/2009).

Tietoja käytetään rahoitustilinpidon ja maksutaseen vuosi- ja neljännesvuositilastojen laadintaan. Rahoitustilinpito kuvaa Suomen talouden sektoreiden rahoitusvaroja ja velkoja. Maksutase kuvaa kotimaisten talousyksiköiden ulkomaisia saamisia ja velkoja.

Tietoja käytetään myös julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportointiin. EU:n jäsenmaat raportoivat EU-komissiolle kahdesti vuodessa nk. EDP-alijäämä- ja -velkatiedot, joita käytetään EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä arvioitaessa jäsenmaiden julkisen talouden tilaa.

Työeläkevakuuttajat TELA ry käyttää tietoja omaan työeläkevaroja koskevaan tilastointiinsa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen yksikön tietoja.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen