XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindeksien tiedonkeruu

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindeksit mittaavat yritysten tuottamien tuotteiden ja palvelujen hintakehitystä. Teollisuuden tuottajahinnat koskevat yritysten tuonti-, vienti- tai kotimarkkinahintoja, ja tietoja käytetään viiteen erilliseen indeksiin: teollisuuden tuottajahintaindeksiin, vientihintaindeksiin, tuontihintaindeksiin, kotimarkkinoiden perushintaindeksiin ja verolliseen kotimarkkinoiden perushintaindeksiin. Palvelujen tuottajahintaindeksi sisältää toimialaindeksejä, jotka kuvaavat kyseisen toimialan keskimääräistä hintakehitystä. Tilastot kuvaavat hintakehitystä yritysten näkökulmasta.

Tuottajahintaindeksien laskemista varten tiedonantajayrityksiltä kerätään tietoja tuotteiden ja palveluiden hinnoista, yritysten liikevaihdosta ja liikevaihdon jakautumisesta eri palveluryhmien kesken. Kysyttävät tiedot riippuvat siitä, raportoiko tiedonantajayritys tuotteiden vai palveluiden tietoja.

Tuotteet ja palvelut on valittu yhteistyössä tiedonantajien kanssa, ja niiden hintoja seurataan kuukausittain tai neljännesvuosittain. Seurattavat tuotteet ja palvelut on pyritty valitsemaan mahdollisimman edustaviksi ja hyvin seurattaviksi.

Euroopan unioni edellyttää teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindeksien laadintaa.

Teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindeksin tiedonkeruun lisäksi on perustettu erillinen tiedonkeruu sähköenergian hinnoille. Tietoja käytetään kustannus- ja tuottajahintaindeksin syötetietona ja asetuksen mukaiseen Eurostat raportointiin sähkön hinnoista. Tiedoista laaditaan kuukausittain myös maksullinen raportti. Tiedonkeruussa on mukana suurimmat yritykset, jotka myyvät sähköenergiaa yrityksille ja kotitalouksille loppukäyttöön.

Keneltä tietoja kerätään?

Tuottajahintaindeksien tiedonkeruu kattaa yritykset, joilla on tuotantoa, tuontia tai vientiä alkutuotannossa, jalostuksessa tai palveluissa. Tuottajahintaindeksit ovat otospohjaisia tilastoja. Otoksen lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen yritysrekisteriä, yrityspalvelut-tilastoa ja teollisuustuotantotilastoa sekä Tullin tietoja. Otantamenetelminä on käytetty satunnaisotantaa ja/tai harkinnanvaraista otantaa. Tuottajahintoja kysytään noin 2 500 tiedonantajalta.

Mihin tietoja käytetään?

Kerättäviä tietoja käytetään ensisijaisesti tuottajahintaindeksien laadintaan. Yleisesti tuottajahintaindeksejä käytetään kuvaamaan lyhyen aikavälin inflaatiopaineita talouden eri sektoreilla. Tuottajahintaindeksejä hyödynnetään myös bruttokansatuote- ja volyymilaskelmissa. Tutkimuslaitokset ja yritykset hyödyntävät indeksejä erilaisissa selvityksissä, seurannoissa ja ennusteissa. Lisäksi tuottajahintaindeksejä käytetään sopimusten indeksiehdoissa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004, muut. 361/2013)

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004, muut. 361/2013) velvoittaa Tilastokeskusta käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Julkaistavissa tilastoissa tiedot ilmoitetaan sillä tasolla, etteivät yksittäisen yrityksen tiedot ole yksilöitävissä.

Muutos

Osa rakennuskustannusindeksin yrityksistä siirtyy tammikuun 2018 tiedonkeruusta alkaen teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindeksien tiedonkeruuseen. Muutoksen tavoitteena on vähentää yritysten vastausrasitetta sekä poistaa päällekkäisiä tiedonkeruita, sillä moni yritys on toimittanut tietoja molempiin tiedonkeruisiin.

Teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindeksien hintakeruut on yhdistetty vuoden 2016 2. neljänneksestä alkaen.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen