XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuustuotannon volyymi-indeksitiedustelu (TVI)

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksitiedustelussa tiedustellaan yrityksiltä tai toimipaikoilta teollisuustuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

EU:n tilastoasetuksen (1158/2005) mukaan Tilastokeskus on velvollinen tuottamaan lyhyen aikavälin suhdanteita kuvaavia tilastoja muun muassa teollisuustuotannon volyymeista.

Tiedot kerätään verkkolomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Teollisuustuotannon volyymi-indeksitiedustelun piirissä on noin 400 toimipaikkaa tai yritystä. Valinnan kriteerinä on toimipaikan tai yrityksen suuruus suhteessa toimialan arvonlisäykseen. Osalla toimialoista käytetään deflatoituja liikevaihtoindeksejä.

Lisäksi muutamilta keskusjärjestöiltä tai toimialaliitoilta kysytään keskitetysti toimipaikkojen tai yritysten arvo- tai määrätietoja.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Julkaistavissa tilastoissa tiedot ilmoitetaan toimialoittaisina indeksilukuina.

Tietoja käytetään muun muassa Euroopan Unionin tilastovirastossa (Eurostat), Euroopan keskuspankissa (EKP), kansainvälisissä järjestöissä (OECD, YK) sekä Suomen julkisessa hallinnossa. Käyttäjiä ovat myös elinkeinoelämä ja tutkimuslaitokset. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietoja käytetään myös lähdeaineistona kansantalouden tilinpidon laadinnassa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin. Tilastokeskus on velvollinen pitämään salassa yksittäisen yrityksen tiedot.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on ns. sisäpiiritilasto. Sisäpiirisäännökset edellyttävät, että tietoja saavat käsitellä vain sisäpiirisäännöksissä mainitut henkilöt. Lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Muutos

Vuodesta 2019 Tilastokeskuksen omaa tiedonkeruuta on pystytty pienentämään kun osalla toimialoista volyymi-indeksi lasketaan kiinteähintaistamalla kyseisen toimialan liikevaihtoindeksi.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen teollisuustuotannon volyymi-indeksi- ja myyntitiedustelujen lisäksi Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoa.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen