Tietosuojaseloste 31.7.2020: Ajankäyttö 20202021

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Juha Haaramo, puh. 029 551 3666,
ajankaytto@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Ajankäyttö

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Ajankäytön ja siinä tapahtuneiden muutosten tilastointi ja tutkiminen väestöryhmittäin.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohtaan (käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: Vuonna 1979 otoksen koko oli 7355 henkeä ja vuosina 1987–1988 10 574 henkeä. Vuodesta 1999 alkaen otospoiminnassa siirryttiin henkilöpohjaisuudesta kotitalouspohjaisuuteen. Vuosina 1999-2000 otoskoko oli 4 800 kotitaloutta (10 978 henkeä), vuosina 2009–2010 4 499 kotitaloutta (9 987 henkeä) ja vuosina 2020–2021 8 840 kotitaloutta (21 278 henkeä).

Valintaperiaatteet: Satunnaisotos väestörekisteristä, vuonna 1979 10–64-vuotiaista ja vuosina 1987–1988 10 vuotta täyttäneistä sekä vuosina 1999–2000, 2009–2010 ja 2020–2021 15 vuotta täyttäneistä ja heidän yli 9-vuotiaista kotitalouden jäsenistään. Perusjoukko on maassa asuva kotitalousväestö.

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: Terveydentila (oma ilmoitus), työttömyysturva, kodinhoitoapu, ammattiliittoon kuuluminen, poliittiseen järjestöön kuuluminen/toiminta

Muut tiedot tai tietoryhmät:
Ajankäyttötiedot: ansiotyöhön, opiskeluun, fysiologisiin tarpeisiin, kotityöhön ja vapaa-aikaan käytetty aika (koodattu vastaajien pitämistä ajankäyttöpäiväkirjoista), toimintopaikka, toimintojen koettu miellyttävyys ja yhdessäolo perheenjäsenten ja muiden kanssa.
Henkilöiden ja kotitalouden taustatiedot: rekisteröity sukupuoli, ikä-, koulutus- ja ammattitiedot, siviilisääty, asuntokunta-, kotitalous- ja perhetiedot, kieli, kansalaisuus, asunto- ja asumistiedot, asuinkuntatiedot, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksutiedot sekä tulo-, etuus- ja työssäkäyntitiedot vuosilta 1920–2050.

Muut aineistoon tutkimuskäytössä mahdollisesti yhdistettävät tiedot tai tietoryhmät:
Etäisyys- ja välimatkatiedot, tiedot sähkönkulutuksesta sekä terveys-, terveydenhoito- ja kuolinsyytiedot vuosilta 1920–2050.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:  Digi- ja väestötietovirasto: väestön keskusrekisteri, Verohallitus: verotietokanta, Tilastokeskuksen tutkintorekisteri.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tutkimustiedot perustuvat rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (haastattelu ja ajankäyttöpäiväkirja) pois lukien otos- ja tutkintorekisterin tiedot. Tutkimukseen osallistuminen ja yksittäiseen kysymykseen vastaaminen ja ajankäyttöpäiväkirjan täyttäminen ovat täysin vapaaehtoisia. Henkilöt ovat tietoisia tutkimuksen vapaaehtoisuudesta.

Tiedon saantitapa: Käynti- ja puhelinhaastattelut ja ajankäyttöpäiväkirja

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.