Tietosuojaseloste 22.3.2018: Asuntojen vuokrat - verkko/puhelintiedonkeruu

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Martti Korhonen, puh. 029 551 3451,

asuminen.hinnat@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,

tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Asuntojen vuokrat - verkko/puhelintiedonkeruu

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Asuntojen vuokratilastojen uudistamisen esiselvitysprojektissa toteutettu otospohjainen, kertaluonteinen tiedustelu vuokranantajille yhdistettynä puhelin- ja verkkokeruuna.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Asuntojen vuokrat -tutkimus kerää tietoja yksityisten vuokranantajien omistamien vuokra-asuntojen vuokratasoista sekä vuokrasuhteen kestosta. Haastattelut tehdään sekä verkko- että puhelinkeruuna.

Otostilasto, lkm: Otoskoko noin 1 000 henkeä

Asuntojen vuokrat -tiedustelussa tutkimusyksikköinä ovat vuokra-asunnot ja tiedot kerätään vuokra-asuntoja omistavilta kotitalouksilta.

Valintaperiaatteet: Tutkimuksen otos poimitaan verohallinnon osakehuoneistorekisteristä. Otokseen otetaan mukaan ainoastaan suomenkieliset kohdehenkilöt.

Tunnistetiedot: Tunnistetietoina käytetään kohdenumeroa.

Arkaluonteiset tiedot: Ei henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja.

Muut tiedot tai tietoryhmä: Kohdenumero, vuokrasuhteen alkamisajankohta, vuokra-asunnon pinta-ala, huoneluku, kuukausivuokra, muut maksut (kyllä/ei: vesimaksu, saunamaksu, internetyhteys, autopaikka), sähköpostiosoite (vapaaehtoinen), asunnon sijaintikunta, vastaajan syntymäaika.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto (DVV) (ent. VRK)

Tiedon saantitapa: tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.