Tietosuojaseloste 16.4.2018: EU-elinolotutkimus (ECHP)

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Marie Reijo, puh. 029 551 2547,
toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

EU-elinolotutkimus (European Community Household Panel, ECHP)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: EU-elinolotutkimuksen laatiminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: Alkuperäinen otoskoko on 5700 henkilöä, joiden kotitalouksiin kuuluvat henkilöt (11000) on määritelty otoshenkilöiksi. Tiedonkeruu alkoi vuonna 1996. Tiedot kerättiin viimeisen kerran vuonna 2001. Vuosittain toistuvan haastattelun kohteena olivat kaikki ennen tutkimusvuotta 16 vuotta täyttäneet otoskotitalouksiin kuuluvat henkilöt (noin 8000 v. 1996).

Valintaperiaatteet: Otos on poimittu Väestörekisterikeskuksen tiedoista satunnaisotantaa käyttäen. Perusjoukkona on maassa asuva 15 vuotta täyttänyt väestö (pl. laitosväestö).

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: Yleinen terveydentila, sairaalassaolokerrat ja lääkärissäkäyntikerrat, toimeentulotuki ja muut sosiaaliavustukset

Muut tiedot tai tietoryhmä: Sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, kansalaisuus ja synnyinmaa (luokiteltuna jos luovutetaan), NUTS2 asumisalue

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Väestörekisterikeskus: Väestötietojärjestelmä

Verohallitus: Verotietokanta

Kansaneläkelaitos: Eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, opintotukirekisteri ja asumistukirekisteri

Koulutusrahasto: Rekisteri koulutusrahaston maksamista korvauksista

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL): toimeentulotukirekisteri

Eläketurvakeskus: Eläketapahtumarekisteri

Valtiokonttori: Sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta

Tilastokeskus: Tutkintorekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Suurin osa tiedoista on saatu haastattelemalla. Tulotiedot on poimittu pääosin rekistereistä.

Tiedon saantitapa: Pääsääntöisesti käyntihaastattelu, myös puhelimitse mahdollista ja tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.