Tietosuojaseloste 8.5.2018: Itsensätyöllistäjät 2013

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Anna Pärnänen, puh. 029 551 3795,
tyovoimatutkimus@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,

tietosuoja@tilastokeskus

2. Rekisterin nimi

Itsensätyöllistäjät 2013

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Laatia tilastoja ja tutkimuksia yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien työoloista. Tutkimuskäytössä käytetään henkilösuojattua aineistoa.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

Tämä tietosuojaseloste kattaa Itsensätyöllistäjät 2013 -tutkimuksen.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otosaineisto 1: Itsensätyöllistäjät 2013

Otoshenkilöitä noin 2 000 itsensätyöllistäjää (yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat), aineisto n= 1 573

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 2013 tammi- ja lokakuun kaikista rotaatioryhmistä 15–64-vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat ja työssäkäyvät yksinyrittäjät (pl. maatalousyrittäjät), ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat, joilla ei ole palkattua työvoimaa.

Tutkimusaineiston koko noin 160 muuttujaa

Otosaineisto 2: Itsensätyöllistäjät 2013

Otoshenkilöitä noin 2 000 itsensätyöllistäjää, aineisto n= 1 573

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 2008 maaliskuun toisen, neljännen ja viidennen rotaatioryhmän vastaajista sekä huhtikuun toisesta, kolmannesta ja neljännestä rotaatioryhmästä 15–64 -vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat ja työssäkäyvät palkansaajat, joiden säännöllinen viikoittainen työaika on vähintään 10 tuntia

Tutkimusaineiston koko noin 160 muuttujaa

Tietotyypit: 

Tunnistetiedot: henkilötunnus, kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: työn fyysiset ja psyykkiset rasitusoireet, ammattiliittoon kuuluminen

Muut tiedot tai tietoryhmä: henkilöä kuvaavia taustatietoja, työvoimatutkimuksen perustiedot, työhistoriatiedot, työpaikkaa koskevia tietoja, työaikaa koskevia tietoja, työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset piirteet, suhtautuminen työhön jne.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tutkimusaineisto kattaa pääosin Itsensätyöllistäjät 2013 -tutkimuksen lomakkeen tietosisällön, mutta lisäksi siihen on poimittu tietoja kohdehenkilöiden työvoimatutkimuksen haastatteluista. Tutkimusaineistoon on liitetty tietoja Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä, yritysrekisteristä sekä väestötietojärjestelmästä.

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tutkimustiedot perustuvat rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (haastattelu) pois lukien otostiedot ja tutkintorekisterin tiedot.

Tiedon saantitapa:

Tutkimustiedot perustuvat pääosin tietokoneavusteisiin puhelinhaastatteluihin sekä osassa tapauksissa itse täytettyyn verkkolomakkeen tietoihin. Työvoimatutkimuksesta yhdistetyt tiedot perustuvat tietokoneavusteisiin puhelinhaastatteluihin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.