Tietosuojaseloste 16.3.2018: Julkinen oikeusapu

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Pekka Hänninen, puh. 029 551 2606,
oikeus@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Julkinen oikeusapu

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Julkinen oikeusapu -tilaston laatiminen.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

Tilastokeskus on lopettanut Julkinen oikeusapu -tilaston tuotannon ja julkaisemisen 27.1.2015. Viimeisimmät, vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu vuonna 2014. Tilaston aiemmin julkaistut tiedot ja aikasarjat säilyvät Tilastokeskuksen sivuilla tilastojen kotisivuilla ja tietokannoissa.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 70 000/vuosi

Valintaperiaatteet: Valtion oikeusaputoimistoissa vireillä olleet asiat

Tunnistetiedot: Hakijan nimi, hakijan henkilötunnus, oikeusaputoimiston tunnus, hakemuksen asianumero, hakemuksen saapumisaika.

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä: Ikä, sukupuoli, hakemuksen asiaryhmä, toimenpidetieto, oikeusavun omavastuun määrä

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Oikeusrekisterikeskus, Julkisten oikeusaputoimistojen asianhallintajärjestelmä (Romeo)

Rekisteröidyn oma ilmoitus: -

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.