Tietosuojaseloste 19.12.2019 Korjausrakentamisen henkilöaineistot

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Eetu Toivanen, puh. 029 551 3331  
rakennus.suhdanne@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Korjausrakentamisen henkilöaineistot

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: korjausrakentamistilaston tuottaminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Asuntojen ja omakotitalojen korjausrakentaminen:

Otostilasto, lkm: 5000 asuntoa

Valintaperiaatteet: Omistamassaan asunnossa asuva henkilö

Tunnistetiedot: Osoite- ja nimitiedot, syntymävuosi, ikä           

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot: Osoite- ja nimitiedot, syntymävuosi, ikä
Muut tiedot tai tietoryhmät: Tietoja asunnosta ja asuinrakennuksesta

 

Toimitilarakennusten korjaukset:

Otostilasto: Otoksiin kuuluu vuosittain noin 1200 palvelurakennuksen, liike- ja toimistorakennuksen tai teollisuusrakennuksen omistajaa. Omistajat ovat suurimmaksi osaksi yrityksiä.

Tunnistetiedot: Omistajan nimi- ja osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero, rakennuksen/rakennusten tietoja.

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot: Omistajan henkilötunnus tai y-tunnus, nimi- ja osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero

Muut tiedot tai tietoryhmät: Tietoja toimitilarakennuksista

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tilastokeskus, Yritystietojärjestelmä,

Verohallinto, Kiinteistörekisteri

Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Väestötietojärjestelmä

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tiedonsaantitapa: Suorakeruulomake, puhelinhaastattelu

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä. 

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.

Muut aineistot: Tiedot säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.