Tietosuojaseloste 15.4.2021: Koronakriisin vaikutukset työelämään

 

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Hanna Sutela, puh. 029 551 2907,
tyovoimatutkimus@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,
tietosuoja@tilastokeskus

2. Rekisterin nimi

Koronakriisin vaikutukset työelämään

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tietoja käytetään Valtioneuvoston rahoittamassa Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa -hankkeessa. Tietojen avulla analysoidaan koronakriisin vaikutuksia palkansaajien ja yrittäjien työoloihin. Tietoja käytetään koronakriisiin liittyvien politiikkatoimien lyhyt- ja pitkäkestoisten sukupuolenmukaisten vaikutuksien arviointiin. Tutkimuskäytössä käytetään henkilösuojattua aineistoa.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

Tämä tietosuojaseloste kattaa Koronakriisin vaikutukset työelämään -tiedonkeruun.

Henkilötietojen käsittelyperuste: Henkilötietojen käsittelyperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama yleinen etu.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otosaineisto 1: Koronakriisin vaikutuksen työelämään

Otoshenkilöitä noin 3 000 palkansaajaa ja noin 600 yrittäjää, aineiston arvioitu suuruus noin 1800

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 2021 maalis- ja huhtikuun 2.-4. rotaatioryhmistä 15–67-vuotiaat Suomessa asuvat ja työssäkäyvät palkansaajat, joiden säännöllinen työaika on vähintään 10 tuntia, sekä vastaavan ikäiset Suomessa asuvat ja työssäkäyvät työlliset yrittäjät.  

Tutkimusaineiston koko noin 150 muuttujaa

Tietotyypit: 

Tunnistetiedot: henkilötunnus, kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: työn fyysiset ja psyykkiset rasitusoireet

Muut tiedot tai tietoryhmä: henkilöä kuvaavia taustatietoja, työvoimatutkimuksen perustiedot, työpaikkaa ja työaikaa koskevia tietoja, työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset piirteet, suhtautuminen työhön, koronakriisin mahdolliset vaikutukset työhön ja yritystoiminaan jne.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tutkimusaineisto kattaa pääosin Koronakriisin vaikutukset työelämään -tutkimuksen lomakkeen tietosisällön, mutta lisäksi siihen on poimittu tietoja kohdehenkilöiden työvoimatutkimuksen haastatteluista. Tutkimusaineistoon on liitetty tietoja Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä, yritysrekisteristä sekä väestötietojärjestelmästä.

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tutkimustiedot perustuvat pääosin rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (haastattelu) pois lukien otostiedot sekä yllä mainitut rekistereistä saadut tiedot.

Tiedon saantitapa:

Tutkimustiedot perustuvat itse täytetyn verkkolomakkeen tietoihin. Työvoimatutkimuksesta yhdistetyt tiedot perustuvat tietokoneavusteisiin puhelinhaastatteluihin tai itse täytetyn verkkolomakkeen tietoihin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.