Tietosuojaseloste 19.6.2023: Kuluttajien luottamus

Kuluttajien luottamus -tilasto kuvaa kuluttajien arvioita ja odotuksia omasta ja Suomen taloudesta sekä kuluttajien aikomuksia tehdä hankintoja, säästää ja ottaa lainaa.  

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt 

Tilastokeskus 
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS 
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki 
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde) 

Yhteyshenkilö: Pertti Kangassalo, puh. 029 551 3598 
S-posti: kuluttajien.luottamus@stat.fi  

2. Tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)
 
S-posti: tietosuoja@stat.fi 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Henkilötietojen käyttötarkoitus on Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992, muut 145/2023) 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen. Lisäksi henkilötietoja käytetään henkilöpohjaisten tutkimusten otoksien hallintaan. Tiedoista laaditaan kuluttajien luottamus -tilasto, ja tietoja toimitetaan EU-komissiolle. Tilastolla on EU-kilpailun kautta saatu usean vuoden puitesopimus Euroopan komission (DG ECFIN) kanssa. 

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tilastoinnin kehittämiseen. Näissä tarkoituksissa tietoja voidaan yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä ja yhdistää muihin tietoihin tieteellisissä tutkimuksissa tai yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä. 

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan e-alakohdan perusteella yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.   

4. Henkilötietojen säilytysaika 

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. 

Säilytettävään aineistoon ei sisälly tiedonkeruun toteuttamisvaiheessa tarvittuja vastaajan suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja (nimi, osoite ja muut yhteystiedot/tavoittelutiedot). Ne hävitetään kolmen vuoden sisällä tiedonkeruun päättymisestä. 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Otostilasto, lkm: brutto-otoskoko on noin 26 400 henkilöä vuodessa. Kuluttajien luottamustutkimus on paneelitutkimus, jossa samoja vastaajia tavoitellaan kaksi kertaa puolen vuoden sisällä.  

Valintaperiaatteet: Tutkimusalueena on koko maa. Vastaajat edustavat Suomen 18–74-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen suhteen. Otos poimitaan Tilastokeskuksen väestötietokannasta systemaattista satunnaisotantaa (SYS) käyttäen. Henkilöt ovat Suomessa vakinaisesti asuviin yksityiskotitalouksiin kuuluvia eli ns. kotitalousväestöä. Pysyvästi (ts. yli vuoden) ulkomailla asuvia kotitalouksia, osoitteettomia ja laitosväestöä (esimerkiksi pitkäaikaisesti vanhainkodeissa, hoitolaitoksissa, vankiloissa tai sairaaloissa asuvia) ei tavoitella. 

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, kohdenumero eli yksikäsitteinen juokseva numero. Nimi-, puhelin- ja osoitetiedot sekä sähköpostiosoite ovat käytössä ainoastaan tiedonkeruuvaiheessa. 

Erityiset henkilötietoryhmät: Ei ole. 

Muut tiedot tai tietoryhmä: Sosioekonominen asema, asumismuoto, tulot, taloutta koskevat mielipiteet ja aikomukset. Tarkempi kuvaus tiedonkeruusta ja tietosisällöstä esitetään Tilastokeskuksen tiedonkeruusivuilla https://www.stat.fi/kyselyt/kluo. 

Vastaamisen helpottamiseksi ja tilastoaineiston monipuolisen tutkimuskäytön mahdollistamiseksi kerättyä vastausaineistoa voidaan täydentää rekisteritiedoilla eri ajankohdilta. Tiedot käsitellään niin, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta. Liitettävät tiedot ovat: Koulutus- ja työssäkäyntitiedot sekä väestölliset muuttujat (esimerkiksi ikä, sukupuoli, siviilisääty, äidinkieli ja aluetiedot). Aineistoon voidaan liittää tutkimustarkoituksiin myös perhe-, tulo-, eläke- ja etuustietoja sekä terveystietoja. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Digi- ja väestötietoviraston (DVV) väestötietojärjestelmä ja Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskeva tietokanta ja Tilastokeskuksen tutkintorekisteri 

     • Rekisteröidyn oma ilmoitus:  
      Tietoja taloutta koskevista mielipiteistä, odotuksista ja aikomuksista  
     • Taustatietoja pääasiallisesta toiminnasta, tuloista, asumismuodosta ja kotitalouden koosta  

Tiedon saantitapa: Verkkolomake tai puhelinhaastattelu.  Jokaiselle kohdehenkilölle postitetaan etukäteen tutkimuksesta kertova saatekirje. Myös tekstiviestejä ja sähköpostia lähetetään. Verkkolomakkeella vastaamattomille tehdään puhelinhaastattelu Tilastokeskuksen tilastohaastattelijan toimesta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista 

Yhteystietojen lähde: Henkilövastaajien yhteystietoja ovat osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä saman kotitalouden jäsenten nimissä olevat vastaavat tiedot. Tiedot ovat peräisin väestötietojärjestelmästä ja niiltä viranomaisilta, joilta tiedot saadaan tilastolakiin (280/2004) perustuen. Lisäksi yhteystietoja saadaan julkisista lähteistä, kuten puhelinoperaattoreilta sekä vastaajalta itseltään tai muuten tiedonkeruun yhteydessä.  

 7. Tietojen luovuttaminen 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle 

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.  

9. Automaattinen päätöksenteko 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. 

10. Rekisteröidyn oikeudet  

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html. 

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki 

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi 

Puhelinvaihde 029 566 6700 

Kirjaamo 029 566 6768 

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi 

12. Muu informaatio 

Tämän tietosuojaselosteen julkaisusta vastaa Tilastokeskus.