Tietosuojaseloste 20.10.2020: Kulutustutkimuksen pilottitiedonkeruu

  1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Tuomas Parikka, puh. 029 551 3276,
kulutus.tilastokeskus@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

  1. Rekisterin nimi

Kulutustutkimuksen pilottitiedonkeruu 2020

  1. Henkilötietojen käsittelyperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama yleinen etu.

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään tilastotuotannon tiedonkeruiden ja verkkovastaamiskokemuksen kehittämiseen.

Käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on sähköisen vastauslomakkeen kehittäminen vuonna 2022 toteuttavaa Kotitalouksien kulutus -tilaston tiedonkeruuta varten.

  1. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostiedonkeruu: 4 000 kotitaloutta

Valintaperiaatteet: kaksivaiheinen ositettu otanta Tilastokeskuksen väestötietojärjestelmään perustuvasta tietokannasta

Tunnistetiedot: henkilötunnus, tiedonkeruussa käytetty kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: ei arkaluonteisia tietoja

Muut tiedot tai tietoryhmät: kotitalouden kulutusmenot, kotitalouden yhteenlasketut tulot sekä kotitalouden jäsenten taustatiedot (rekisteröity sukupuoli, ikä-, koulutus- ja ammattitiedot, siviilisääty, asuntokunta-, kotitalous- ja perhetiedot, asunto- ja asumistiedot, asuinkuntatiedot sekä tulo-, etuus- ja työssäkäyntitiedot).

  1. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ja vastausaineistoa ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

  1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tilastokeskus: Suomen väestöä koskeva tietokanta, yritysrekisteri, tutkintorekisteri, tulonjakotilaston tietokanta.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: verkkolomakkeella annetut tiedot kotitaloudesta ja kotitalouden kulutusmenoista

Tiedon saantitapa: hallinnollisista aineistoista otokseen linkitettävät tiedot sekä henkilön sähköiselle vastauslomakkeelle itse merkitsemät vastaukset

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

  1. Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään kahden vuoden ajan, minkä jälkeen ne hävitetään.