Tietosuojaseloste 21.3.2018: Kuolintodistusarkisto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Airi Pajunen, puh. 029 551 3605,
kuolemansyyt@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Kuolintodistusarkisto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Laki kuolemansyyn selvittämisestä 1 § (858/1997) velvoittaa Tilastokeskuksen säilyttämään kuolintodistukset.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Vuosittaisen kuolemansyytilaston laadinta ja arkistopalvelut kuolintodistuksista

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: Kuolintodistukset v.1966 lähtien, n. 50 000/vuosi

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, nimi

Arkaluonteiset tiedot: Kuolemansyyt tautiluokituksella ja tekstinä

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 § (858/1997) mukaan tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa määrätty oikeus, sille, jonka hakemuksesta tai suostumuksella kuolemansyyn selvittämiseksi tarpeellinen toimenpide on suoritettu, vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen, vakuutus- tai eläkelaitokselle, jos luovuttamiseen on perusteltu tarve.

Lisäksi Tilastokeskus voi antaa luvan kuolemansyytietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta, tilastointia sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvittelytyötä varten. Luovutuksensaajat ovat velvollisia pitämään tiedot salassa.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Kuolintodistuksen antajat, Väestörekisterikeskus ja väestötietojärjestelmä

Tiedon saantitapa: Paperiset ja sähköiset kuolintodistukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Kuolintodistukset säilytetään pysyvästi.