Tietosuojaseloste 29.6.2022: Lomaketestausten otostiedot

Rekisteriä käytetään tilastotuotannon tiedonkeruiden ja verkkopalveluiden kehittämiseen, kuten tiedonkeruulomakkeiden ja verkkosivustojen testauksen ja pilottitutkimusten kohdentamiseen.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)
Yhteyshenkilö: Minna Koskela, puh. 029 551 3516  
signaali@tilastokeskus.fi

 

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Rekisteriä käytetään tilastotuotannon tiedonkeruiden kehittämiseen, kuten tiedonkeruulomakkeiden ja verkkosivustojen testauksen ja pilottitutkimusten kohdentamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohtaan (käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).

4. Henkilötietojen säilytysaika

Otoksen tiedot säilytetään Tilastokeskuksen arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti. Lomaketestausten otos päivitetään noin vuoden välein. Silloin otoksessa aiemmin olleiden henkilöiden tiedot poistetaan ja otos poimitaan uudelleen.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää tavoittelemista (yhteydenottoa) ja tiedonkeruiden ja verkkopalveluiden kehittämisen kohdentamista varten tarvittavia tietoja. Henkilötunnusta ei käsitellä missään vaiheessa.

Tietotyypit

Tunnistetiedot: Nimi, osoite, syntymäaika

Arkaluonteiset tiedot: ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä:

•                    Sukupuoli, ammatti

•                    Asuntokunnan muita jäseniä koskevat tiedot: Nimi, osoite, syntymävuosi, ammatti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskeva tietokanta, jonka lähteenä on Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmä.

Tavoittelutiedot: Puhelinnumerot yhteydenottoa varten poimitaan ElisaRing palvelun kautta.

 

7. Tietojen luovuttaminen

Otostietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Otostietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.  

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja tarkastaa ne. Voit lähettää tarkastuspyyntölomakkeen (pdf) Tilastokeskuksen kirjaamoon.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus oikaista itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Tee pyyntö kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Ilmoita korjauspyynnössä oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai täydennys.

Rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Suurin osa Tilastokeskuksen tehtävistä perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Näissä tapauksissa et voi vaatia henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään, etkä lähtökohtaisesti voi myöskään vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

Ei muuta informaatiota.