Tietosuojaseloste 29.10.2021: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston perusaineisto

Tilasto kuvaa maassamme toimivien maatilayritysten taloudellista toimintaa ja rakennetta, sekä maatalousyritysten omistajapuolisoiden veronalaisia tuloja. Lisäksi tilastossa kuvataan kaikkien yksityismetsänomistajien metsätaloutta. Tilaston tutkimusyksikkönä on maatalouden osalta maatilayritys ja metsätalouden osalta verovelvollinen metsänomistaja

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Juhapekka Kyllönen, puh. 029 551 2917

maataloustilastot@stat.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tuottaminen.

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja. 

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä ja yhdistää muihin tietoihin tieteellisissä tutkimuksissa tai yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohtaan (käsittely on lainmukaista, kun  käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi). 

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Tiedonkeruussa kerätyt aineistot säilytetään määräajan (n. 3-5 vuotta).

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin on tallennettu:

  • Henkilön sukunimi ja etunimet
  • Syntymäaika
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Henkilötunnus
  • Muut tiedot tai tietoryhmä: Maatilatunnus, maatilaa koskevat maankäyttötiedot, veronalaiset tulo- ja varallisuustiedot, velat ja verot
  • Sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Luonnonvarakeskus, maatila- ja puutarharekisteri

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Verohallinto, maatalouden veroilmoitus

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Verohallinto, metsätalouden veroilmoitus

Suora tiedonkeruu: Maa ja metsätalousyrittäjien taloustilasto

Suora tiedonkeruu: Maa- ja metsätalouden osakeyhtiömuotoiset tilat

 7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai yhteiskuntaoloja koskevaa tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maissa, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

-